HSMR

​​​​​​​​​​

Wat is de HSMR en hoe wordt deze berekend?

HSMR staat voor Hospital Standardised Mortality Ratio. Met de HSMR wordt ingeschat of in een ziekenhuis meer of minder sterfte plaatsvindt dan het landelijk gemiddelde. Deze inschatting wordt gemaakt door de werkelijke sterfte af te zetten tegen de verwachte sterfte voor verschillende diagnosegroepen.

Het CBS houdt bij het berekenen van de verwachte sterfte rekening met verschillende factoren die de sterfte kunnen beïnvloeden. Deze factoren zijn: leeftijd, geslacht, sociaaleconomische status, de zwaarte van de hoofddiagnose, nevendiagnosen, urgentie van opname, herkomst, jaar van ontslag en maand van opname.

HSMR
Wat is de voorlopige HSMR en hoe wordt deze berekend?

In de berekening van de voorlopige HSMR 2021 uit de Rapportage LBZ-indicatoren worden de werkelijke (waargenomen) sterftecijfers van een ziekenhuis voor het jaar 2021 afgezet tegen de verwachte sterftecijfers die zijn berekend aan de hand van het HSMR-model 2020. Het CBS houdt bij het berekenen van de verwachte sterfte rekening met verschillende factoren die de sterfte kunnen beïnvloeden. Deze factoren zijn: leeftijd, geslacht, sociaaleconomische status, de zwaarte van de hoofddiagnose, nevendiagnosen, urgentie van opname, herkomst, jaar van ontslag en maand van opname. Het resultaat van deze modelberekening 2020 wordt door DHD gebruikt om de voorlopige HSMR 2021 te berekenen.

Hiermee geeft de voorlopige HSMR de interne ontwikkeling van de sterfte van het ziekenhuis in 2021 ten opzichte van 2020 weer. Bij de voorlopige HSMR is het landelijk gemiddelde namelijk niet per definitie gelijk aan 100. Uw voorlopige afwijking ten opzichte van de andere Nederlandse ziekenhuizen kunt u bekijken met behulp van het voorlopige landelijke gemiddelde van 2021.

Zie voor verdere informatie de vraag ‘Wat is het verschil tussen de definitieve HSMR, die door het CBS wordt berekend, en de voorlopige HSMR?’ en ook de veelgestelde vragen over het Rapport LBZ-indicatoren.

HSMR
Welke opnamen worden meegenomen in de berekening van de HSMR?

De (voorlopige) HSMR wordt sinds registratiejaar 2019 alleen berekend over de opnamen die volgens de NZa voldoen aan de regels voor een klinische opname of langdurige observatie zonder overnachting. 

Verder zijn voor de registratiejaren 2020 en 2021 de opnamen van patiënten met als hoofddiagnose COVID-19 (code U07.1, U07.2 en U10.9) uitgesloten van de berekeningen.

HSMR
Waar staat de informatie over sterfte bij COVID-19?

Aanvullend aan het HSMR-rapport bieden we de digitale rapportage ‘Inzicht in (sterfte)cijfers COVID-19 in 2021’ aan. Hierin vindt u aanvullende informatie over de sterfte bij COVID-19 in uw ziekenhuis in 2021, waaronder een SMR voor COVID-19. Dit rapport is samengesteld op basis van analyses door DHD.

HSMR
Wat is het verschil tussen de definitieve HSMR, die door het CBS wordt berekend, en de voorlopige HSMR?

Bij de voorlopige HSMR 2021 is de verwachte sterfte gebaseerd op het HSMR-model van 2020. Deze berekening wordt direct na het afsluiten van het registratiejaar 2021 uitgevoerd, voordat het CBS het definitieve HSMR-model 2021 heeft berekend. Bij de definitieve HSMR is de verwachte sterfte gebaseerd op de landelijke sterftecijfers van 2021 en vindt eventueel noodzakelijk modelonderhoud plaats.

Hierbij wordt het landelijk gemiddelde weer bijgesteld naar 100. Omdat bij de voorlopige HSMR het landelijk gemiddelde niet per definitie gelijk is aan 100, zal de definitieve HSMR naar verwachting afwijken van de voorlopige HSMR.

HSMR
Zijn er dit jaar wijzigingen in de berekening van de HSMR?

De definitieve HSMR wordt elk najaar door het CBS berekend. Hierbij vindt eventueel noodzakelijk modelonderhoud plaats, waardoor de vergelijking met andere ziekenhuizen beter te maken is. Net als vorig jaar worden voor zowel de Rapportage LBZ-indicatoren 2021 (eind mei) als het HSMR-rapport 2021 (eind september) de opnamen van patiënten met als hoofddiagnose COVID-19 (code U07.1, U07.2 en U10.9) uitgesloten van de analyses.

HSMR
Wie ontvangen een HSMR-rapport?

Uw ziekenhuis ontvangt dit jaar een HSMR-rapport indien er in 2020 aan de LBZ is aangeleverd, de data voldoen aan de datakwaliteitscriteria (zie HSMR-rapport van het CBS) en het CBS schriftelijk is gemachtigd om de HSMR-cijfers aan DHD aan te leveren. De raad van bestuur van uw ziekenhuis ontvangt uiterlijk 15 oktober een gedrukte versie van het rapport. De personen die binnen uw ziekenhuis zijn gemachtigd om de HSMR-cijfers te ontvangen, kunnen het rapport vanaf 1 oktober downloaden via Mijn DHD. De betreffende personen worden hier per e-mail over geïnformeerd.

HSMR
Hoe kom ik bij de online versie van het HSMR-rapport?

​​​​​Als u bent gemachtigd om het HSMR-rapport te downloaden, dan kunt u het digitale HSMR-rapport vanaf 1 oktober vinden in de beveiligde omgeving Mijn DHD​, onder 'Mijn downloads'.

HSMR
Hoe pak ik het versleutelde HSMR-rapport uit?

Omdat het om vertrouwelijke informatie gaat, zijn wij verplicht het zip-bestand met daarin het HSMR-rapport en het microbestand beveiligd aan te leveren aan uitsluitend daartoe gemachtigde medewerkers van het ziekenhuis. Lees eerst onderstaande instructie en volg daarna de stappen om het bestand te downloaden en uit te pakken.

Belangrijk: U kunt het zip-bestand uitsluitend uitpakken met de programma’s WinRAR, WinZip of 7-Zip, omdat de bestanden zijn beveiligd met een AES-versleuteling. Heeft u geen van deze programma’s op uw computer geïnstalleerd, dan kunt u het bestand dus niet uitpakken (ook niet met het programma dat automatisch wordt opgestart vanuit Windows). Heeft u ondersteuning nodig bij de installatie van WinRAR, WinZip of 7-Zip of bij het openen van de bestanden, neem dan contact op met de IT-afdeling binnen uw ziekenhuis.

U pakt het bestand als volgt uit:

 1. Ga naar Mijn DHD: www.dhd.nl/mijn-dhd
 2. Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
 3. Ga naar ‘Mijn downloads’.
 4. Klik nu op het zip-bestand dat staat onder het kopje ‘HSMR-rapport’.
 5. Sla het bestand op de harde schijf van uw computer op.
 6. Klik met de rechtermuisknop op het zip-bestand, kies voor WinRAR, WinZip of 7-Zip en kies vervolgens voor ‘bestanden uitpakken’.
 7. Er wordt gevraagd om een wachtwoord. Vul het wachtwoord in dat u heeft ontvangen.
 8. Nu kunt u het rapport (pdf), het microbestand (excel) en het NZA-format bekijken.
HSMR
Hoe kan ik onze HSMR-cijfers aanleveren aan de NZa?

DHD stelt in oktober een bestand beschikbaar dat u kunt gebruiken voor de aanlevering van de HSMR-cijfers van uw ziekenhuis aan de NZa. U kunt deze gegevens op twee manieren aanleveren:

 1. U kunt de gevraagde gegevens met betrekking tot de HSMR zelf aanleveren.
 2. U kunt DHD machtigen om deze gegevens aan te leveren. De machtiging hiervoor is samen met het HSMR-rapport verstuurd aan de raad van bestuur van uw ziekenhuis . Deze machtiging dient u ondertekend (door de raad van bestuur) aan ons te retourneren vóór 1 december. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
HSMR
Waarom heeft mijn ziekenhuis geen HSMR-rapport ontvangen?

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom uw ziekenhuis geen HSMR-rapport heeft ontvangen.

 • Uw ziekenhuis heeft geen schriftelijke machtiging afgegeven voor het leveren van de HSMR-cijfers van het CBS aan DHD.
 • Uw ziekenhuis heeft een zeer specifieke patiëntenpopulatie. De berekening van de HSMR is daarom niet zinvol. Deelname aan de LBZ-registratie is echter ook belangrijk voor andere indicatoren en voor het verkrijgen van benchmarkinformatie van zorginhoudelijke gegevens. Wij raden u daarom aan om aan te (blijven) leveren aan de LBZ.
 • Uw ziekenhuis heeft een machtiging voor de HSMR afgegeven, maar heeft in het desbetreffende registratiejaar geen zorginhoudelijke LBZ-data aangeleverd. Daarom konden geen HSMR-cijfers worden berekend voor uw ziekenhuis en ontvangt u dus geen rapport. Deelname aan de LBZ-registratie is belangrijk om in de toekomst indicatoren zoals de HSMR, OLO en Heropnamenratio te kunnen berekenen. Wij raden u daarom aan, indien u hier nog niet mee gestart bent, hierin actie te ondernemen.
 • Uw ziekenhuis heeft de LBZ-data niet tijdig aangeleverd of de data voldoen niet aan de gestelde kwaliteitscriteria om de indicatoren te berekenen. 
HSMR
Welke cijfers liggen ten grondslag aan het HSMR-rapport?

DHD gebruikt de data uit de LBZ om te komen tot de resultaten die zijn weergegeven in het HSMR-rapport. Een voorwaarde voor een betrouwbare berekening van de HSMR is dat de onderliggende data juist, volledig en tijdig zijn geregistreerd.

Het microbestand met de onderliggende detailgegevens op opnameniveau is te vinden in het ZIP-bestand dat eind september aan uw ziekenhuis beschikbaar wordt gesteld (aan de personen die hiervoor gemachtigd zijn). Met dit Excelbestand kunnen de opnamen die bijdragen aan een eventueel hogere (H)SMR worden opgespoord.

HSMR
Zijn ziekenhuizen verplicht inzage te geven in de (voorlopige) HSMR?

Ja, dit is verplicht. De voorlopige HSMR moet voor 1 juni worden aangeleverd bij de IGJ (hoe dit werkt, leest u bij de veelgestelde vragen over het Rapport LBZ-indicatoren). De definitieve HSMR moet voor 31 december worden aangeleverd bij de NZa.

HSMR

HSMR

HSMR staat voor Hospital Standardised Mortality Ratio. Met de HSMR wordt ingeschat of in een ziekenhuis meer of minder sterfte plaatsvindt dan het landelijk gemiddelde. Deze inschatting wordt gemaakt door de werkelijke sterfte af te zetten tegen de verwachte sterfte voor verschillende diagnosegroepen.

Het CBS houdt bij het berekenen van de verwachte sterfte rekening met verschillende factoren die de sterfte kunnen beïnvloeden. Deze factoren zijn: leeftijd, geslacht, sociaaleconomische status, de zwaarte van de hoofddiagnose, nevendiagnosen, urgentie van opname, herkomst, jaar van ontslag en maand van opname.

Laatst gewijzigd: april 2020

In de berekening van de voorlopige HSMR 2021 uit de Rapportage LBZ-indicatoren worden de werkelijke (waargenomen) sterftecijfers van een ziekenhuis voor het jaar 2021 afgezet tegen de verwachte sterftecijfers die zijn berekend aan de hand van het HSMR-model 2020. Het CBS houdt bij het berekenen van de verwachte sterfte rekening met verschillende factoren die de sterfte kunnen beïnvloeden. Deze factoren zijn: leeftijd, geslacht, sociaaleconomische status, de zwaarte van de hoofddiagnose, nevendiagnosen, urgentie van opname, herkomst, jaar van ontslag en maand van opname. Het resultaat van deze modelberekening 2020 wordt door DHD gebruikt om de voorlopige HSMR 2021 te berekenen.

Hiermee geeft de voorlopige HSMR de interne ontwikkeling van de sterfte van het ziekenhuis in 2021 ten opzichte van 2020 weer. Bij de voorlopige HSMR is het landelijk gemiddelde namelijk niet per definitie gelijk aan 100. Uw voorlopige afwijking ten opzichte van de andere Nederlandse ziekenhuizen kunt u bekijken met behulp van het voorlopige landelijke gemiddelde van 2021.

Zie voor verdere informatie de vraag ‘Wat is het verschil tussen de definitieve HSMR, die door het CBS wordt berekend, en de voorlopige HSMR?’ en ook de veelgestelde vragen over het Rapport LBZ-indicatoren.

Laatst gewijzigd: april 2022

De (voorlopige) HSMR wordt sinds registratiejaar 2019 alleen berekend over de opnamen die volgens de NZa voldoen aan de regels voor een klinische opname of langdurige observatie zonder overnachting. 

Verder zijn voor de registratiejaren 2020 en 2021 de opnamen van patiënten met als hoofddiagnose COVID-19 (code U07.1, U07.2 en U10.9) uitgesloten van de berekeningen.

Laatst gewijzigd: april 2022

Aanvullend aan het HSMR-rapport bieden we de digitale rapportage ‘Inzicht in (sterfte)cijfers COVID-19 in 2021’ aan. Hierin vindt u aanvullende informatie over de sterfte bij COVID-19 in uw ziekenhuis in 2021, waaronder een SMR voor COVID-19. Dit rapport is samengesteld op basis van analyses door DHD.

Laatst gewijzigd: september 2022

Bij de voorlopige HSMR 2021 is de verwachte sterfte gebaseerd op het HSMR-model van 2020. Deze berekening wordt direct na het afsluiten van het registratiejaar 2021 uitgevoerd, voordat het CBS het definitieve HSMR-model 2021 heeft berekend. Bij de definitieve HSMR is de verwachte sterfte gebaseerd op de landelijke sterftecijfers van 2021 en vindt eventueel noodzakelijk modelonderhoud plaats.

Hierbij wordt het landelijk gemiddelde weer bijgesteld naar 100. Omdat bij de voorlopige HSMR het landelijk gemiddelde niet per definitie gelijk is aan 100, zal de definitieve HSMR naar verwachting afwijken van de voorlopige HSMR.

Laatst gewijzigd: april 2022

De definitieve HSMR wordt elk najaar door het CBS berekend. Hierbij vindt eventueel noodzakelijk modelonderhoud plaats, waardoor de vergelijking met andere ziekenhuizen beter te maken is. Net als vorig jaar worden voor zowel de Rapportage LBZ-indicatoren 2021 (eind mei) als het HSMR-rapport 2021 (eind september) de opnamen van patiënten met als hoofddiagnose COVID-19 (code U07.1, U07.2 en U10.9) uitgesloten van de analyses.

Laatst gewijzigd: april 2022

Uw ziekenhuis ontvangt dit jaar een HSMR-rapport indien er in 2020 aan de LBZ is aangeleverd, de data voldoen aan de datakwaliteitscriteria (zie HSMR-rapport van het CBS) en het CBS schriftelijk is gemachtigd om de HSMR-cijfers aan DHD aan te leveren. De raad van bestuur van uw ziekenhuis ontvangt uiterlijk 15 oktober een gedrukte versie van het rapport. De personen die binnen uw ziekenhuis zijn gemachtigd om de HSMR-cijfers te ontvangen, kunnen het rapport vanaf 1 oktober downloaden via Mijn DHD. De betreffende personen worden hier per e-mail over geïnformeerd.

Laatst gewijzigd: april 2022

​​​​​Als u bent gemachtigd om het HSMR-rapport te downloaden, dan kunt u het digitale HSMR-rapport vanaf 1 oktober vinden in de beveiligde omgeving Mijn DHD​, onder 'Mijn downloads'.

Laatst gewijzigd: mei 2019

Omdat het om vertrouwelijke informatie gaat, zijn wij verplicht het zip-bestand met daarin het HSMR-rapport en het microbestand beveiligd aan te leveren aan uitsluitend daartoe gemachtigde medewerkers van het ziekenhuis. Lees eerst onderstaande instructie en volg daarna de stappen om het bestand te downloaden en uit te pakken.

Belangrijk: U kunt het zip-bestand uitsluitend uitpakken met de programma’s WinRAR, WinZip of 7-Zip, omdat de bestanden zijn beveiligd met een AES-versleuteling. Heeft u geen van deze programma’s op uw computer geïnstalleerd, dan kunt u het bestand dus niet uitpakken (ook niet met het programma dat automatisch wordt opgestart vanuit Windows). Heeft u ondersteuning nodig bij de installatie van WinRAR, WinZip of 7-Zip of bij het openen van de bestanden, neem dan contact op met de IT-afdeling binnen uw ziekenhuis.

U pakt het bestand als volgt uit:

 1. Ga naar Mijn DHD: www.dhd.nl/mijn-dhd
 2. Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
 3. Ga naar ‘Mijn downloads’.
 4. Klik nu op het zip-bestand dat staat onder het kopje ‘HSMR-rapport’.
 5. Sla het bestand op de harde schijf van uw computer op.
 6. Klik met de rechtermuisknop op het zip-bestand, kies voor WinRAR, WinZip of 7-Zip en kies vervolgens voor ‘bestanden uitpakken’.
 7. Er wordt gevraagd om een wachtwoord. Vul het wachtwoord in dat u heeft ontvangen.
 8. Nu kunt u het rapport (pdf), het microbestand (excel) en het NZA-format bekijken.
Laatst gewijzigd: september 2020

DHD stelt in oktober een bestand beschikbaar dat u kunt gebruiken voor de aanlevering van de HSMR-cijfers van uw ziekenhuis aan de NZa. U kunt deze gegevens op twee manieren aanleveren:

 1. U kunt de gevraagde gegevens met betrekking tot de HSMR zelf aanleveren.
 2. U kunt DHD machtigen om deze gegevens aan te leveren. De machtiging hiervoor is samen met het HSMR-rapport verstuurd aan de raad van bestuur van uw ziekenhuis . Deze machtiging dient u ondertekend (door de raad van bestuur) aan ons te retourneren vóór 1 december. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Laatst gewijzigd: september 2022

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom uw ziekenhuis geen HSMR-rapport heeft ontvangen.

 • Uw ziekenhuis heeft geen schriftelijke machtiging afgegeven voor het leveren van de HSMR-cijfers van het CBS aan DHD.
 • Uw ziekenhuis heeft een zeer specifieke patiëntenpopulatie. De berekening van de HSMR is daarom niet zinvol. Deelname aan de LBZ-registratie is echter ook belangrijk voor andere indicatoren en voor het verkrijgen van benchmarkinformatie van zorginhoudelijke gegevens. Wij raden u daarom aan om aan te (blijven) leveren aan de LBZ.
 • Uw ziekenhuis heeft een machtiging voor de HSMR afgegeven, maar heeft in het desbetreffende registratiejaar geen zorginhoudelijke LBZ-data aangeleverd. Daarom konden geen HSMR-cijfers worden berekend voor uw ziekenhuis en ontvangt u dus geen rapport. Deelname aan de LBZ-registratie is belangrijk om in de toekomst indicatoren zoals de HSMR, OLO en Heropnamenratio te kunnen berekenen. Wij raden u daarom aan, indien u hier nog niet mee gestart bent, hierin actie te ondernemen.
 • Uw ziekenhuis heeft de LBZ-data niet tijdig aangeleverd of de data voldoen niet aan de gestelde kwaliteitscriteria om de indicatoren te berekenen. 
Laatst gewijzigd: mei 2019

DHD gebruikt de data uit de LBZ om te komen tot de resultaten die zijn weergegeven in het HSMR-rapport. Een voorwaarde voor een betrouwbare berekening van de HSMR is dat de onderliggende data juist, volledig en tijdig zijn geregistreerd.

Het microbestand met de onderliggende detailgegevens op opnameniveau is te vinden in het ZIP-bestand dat eind september aan uw ziekenhuis beschikbaar wordt gesteld (aan de personen die hiervoor gemachtigd zijn). Met dit Excelbestand kunnen de opnamen die bijdragen aan een eventueel hogere (H)SMR worden opgespoord.

Laatst gewijzigd: september 2022

Ja, dit is verplicht. De voorlopige HSMR moet voor 1 juni worden aangeleverd bij de IGJ (hoe dit werkt, leest u bij de veelgestelde vragen over het Rapport LBZ-indicatoren). De definitieve HSMR moet voor 31 december worden aangeleverd bij de NZa.

Laatst gewijzigd: mei 2019