10 informatieproducten kwaliteit van zorg

Do 23 augustus 2018

DHD is opgericht in 2008 en viert dit jaar dus zijn 10-jarig bestaan! Daar staan we deze zomer bij stil aan de hand van top-10-lijstjes en verhalen die u meenemen naar verleden, heden en toekomst.

Ziekenhuizen zetten zich dagelijks in voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. Via DHD kunt u gebruikmaken van een groot aanbod aan informatieproducten op dit gebied, allen gebaseerd op uw eigen data. Vandaag delen we er 10 met u! Bent u al bekend met alle 10? De andere artikelen in deze reeks vindt u via het menu links (of onderaan deze pagina als u in de mobiele weergave kijkt).

10jaarLOGO.PNG 

10 keer inzicht in de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid van uw ziekenhuis


1. Spiegelinformatie Kwaliteitsindicatoren (SKI)

Ziekenhuizen leveren jaarlijks via OmniQ de kwaliteitsindicatoren voor de Transparantiekalender (Zorginstituut Nederland) en de Basisset MSZ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) aan. In SKI is het mogelijk om de uitkomsten van uw ziekenhuis te vergelijken met verschillende typen ziekenhuizen (SAZ, STZ, UMC, categoraal en ongebonden) en met zelf samengestelde referentiegroepen, zoals de ziekenhuizen in uw regio. Op deze manier kunt u gericht zoeken naar verbeterpunten in de kwaliteit van zorg. 

SKI1.PNG  SKI2.PNG

SKI is recent bijgewerkt met de data uit 2017. U bereikt het instrument via https://ski.dhd.nl. Hier logt u in met uw DHD-account. Via onze Servicedesk kunt u gemakkelijk een account aanvragen. 


2. Zuiver

Vanuit de UMC’s was er behoefte om gegevens over de kwaliteit van zorg voor het specialisme Heelkunde onderling te vergelijken. Om in deze behoefte te voorzien, is het dashboard Zuiver ontwikkeld. In het dashboard worden de volgende indicatoren getoond: 

  • Klinische sterfte 
  • Opnameduur 
  • Onverwacht Lange Opnameduur (OLO)  
  • Heropnamen
  • Heroperaties

Gebruikers kunnen filteren op verschillende subgroepen en inzoomen op de onderliggende patiëntgegevens van het eigen UMC. Omdat Zuiver is gebaseerd op de bestaande LBZ-aanleveringen, brengt het geen extra registratie met zich mee. Het instrument kan in de toekomst gemakkelijk worden uitgebreid naar andere specialismen en ziekenhuizen.


3. LBZ-indicatoren 

Als we het hebben over de LBZ-indicatoren, dan bedoelen we daarmee de Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR), Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Heropnamenratio. Ziekenhuizen leveren deze indicatoren jaarlijks verplicht aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).  

Zoals de naam al aangeeft, worden de LBZ-indicatoren berekend op basis van de data uit de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg. Ziekenhuizen krijgen via verschillende informatieproducten inzicht in hun HSMR-, OLO- en Heropnamencijfers. Voordat we deze informatieproducten aan u tonen, geven we eerst een toelichting op de indicatoren.

De HSMR, Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Heropnamenratio zeggen iets over de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid in het ziekenhuis. Zijn ze significant hoger dan verwacht, dan kan dat een aanwijzing zijn voor suboptimale kwaliteit van zorg:

Verhouding LBZ-indicatoren.PNG

Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR)

Met de HSMR wordt ingeschat of in een ziekenhuis meer of minder sterfte plaatsvindt dan wat zou mogen worden verwacht op basis van de landelijke cijfers. Deze inschatting wordt gemaakt door de werkelijke sterfte af te zetten tegen de verwachte sterfte voor de verschillende diagnosegroepen. Door de waargenomen en verwachte sterfgevallen van de verschillende diagnosegroepen te sommeren, ontstaat er één gestandaardiseerd sterftecijfer per ziekenhuis.


Onverwacht Lange Opnameduur (OLO)

De indicator OLO geeft het percentage klinisch opgenomen patiënten met een onverwacht lange opnameduur weer. Hier wordt een opnameduur onder verstaan die minimaal 50% langer is dan verwacht. De verwachte opnameduur is de landelijk gemiddelde opnameduur in het voorafgaande registratiejaar bij vergelijkbare patiënten wat betreft de kenmerken leeftijd, hoofddiagnose en een eventuele hoofdverrichting die de patiënt heeft ondergaan. 


Heropnamenratio

Een heropname is een klinische opname binnen dertig dagen na de ontslagdatum van de indexopname (de opname vóór de heropname). Er zijn verschillende oorzaken van heropnamen, zoals een plotselinge verslechtering van de toestand van de patiënt of een patiënt die zich niet aan de aanbevolen levensstijl of medicatie houdt. Heropnamen kunnen echter ook wijzen op suboptimale zorg tijdens de voorgaande opname. Bij de berekening van de Heropnamenratio wordt ingeschat of in een ziekenhuis meer of minder heropnamen plaatsvinden dan zou mogen worden verwacht op basis van de landelijke cijfers. De Heropnamenratio van het ziekenhuis wordt berekend door het werkelijke aantal heropnamen af te zetten tegen het verwachte aantal heropnamen.


DHD kantoorsettings extra-24 +.jpg


4. Rapport LBZ-indicatoren

Elk jaar in juni publiceert DHD het Rapport LBZ-indicatoren, dat inzicht geeft in de indicatoren HSMR (voorlopig), Onverwacht Lange Opnameduur en Heropnamenratio van uw ziekenhuis. Met behulp van het rapport kunt u de zorg die in uw ziekenhuis wordt geleverd evalueren en eventueel gerichte verbeteracties in het zorgproces ondernemen.

De HSMR in het Rapport LBZ-indicatoren is een voorlopige berekening van de HSMR. De definitieve HSMR wordt elk jaar na de LBZ-jaarafsluiting door het CBS berekend en komt uiterlijk 1 oktober beschikbaar. Ziekenhuizen hebben echter aangegeven dat ze eerder inzicht in hun sterftecijfers willen hebben en ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vraagt aan ziekenhuizen in een vroeg stadium inzage in de voorlopige HSMR. Daarom berekent DHD voor alle ziekenhuizen de voorlopige HSMR op basis van het HSMR-model van het voorgaande jaar.

Het rapport is digitaal beschikbaar voor alle gemachtigden in uw ziekenhuis en wordt per post verstuurd naar de raden van bestuur. 


5. HSMR-rapport 


DHD kantoorsettings extra-52 +.jpgHet Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent jaarlijks, in opdracht van DHD, de definitieve HSMR-cijfers voor ziekenhuizen en maakt hier voor elk ziekenhuis een rapport van. Het HSMR-rapport gaat uitgebreid in op de uitkomsten van uw ziekenhuis en de verschillende aspecten van de HSMR. Het bevat ook een verdieping naar diagnosegroepen en patiëntcategorieën. Bovendien kijkt het rapport enkele jaren terug.

Met behulp van het rapport kunt u: 

  • uw eigen uitkomsten vergelijken met landelijke cijfers;
  • de geleverde zorg evalueren en verbetermogelijkheden in het zorgproces aanwijzen; 
  • de HSMR publiceren op uw website; 
  • de uitkomsten zichtbaar maken in het Kwaliteitsvenster van de NVZ en deze kenbaar maken aan de toezichthouders en zorgverzekeraars.

Met ingang van dit jaar heeft de NZa in overleg met de NVZ, NFU en DHD de publicatiedatum van de HSMR vervroegd. Dat betekent dat ook het HSMR-rapport dit jaar eerder verschijnt, namelijk uiterlijk op 1 oktober 2018. In dit nieuwsbericht leest u hier meer over.


6. LBZ-indicatoren in het DHD-dashboard 

Voor een actueel beeld van de LBZ-indicatoren kunt u gebruikmaken van het onderdeel ‘Kwaliteit’ in het DHD-dashboard, dat wekelijks wordt bijgewerkt. In één oogopslag ziet u in hoeverre de HSMR, Onverwacht Lange Opnameduur en Heropnamenratio van uw ziekenhuis afwijken van het landelijk gemiddelde. Daarnaast is het mogelijk om in te zoomen op een specialisme of diagnosegroep, zodat u kunt analyseren waar de afwijkingen zich bevinden. Ook kunt u de cijfers van de voorgaande jaren bekijken. Heeft u nog geen account voor het DHD-dashboard? Vraag dit dan aan via de lokaal beheerder van uw ziekenhuis of neem contact met ons op.


7. Hospital Data Viewer (HDV)

Met de Hospital Data Viewer (HDV) kunt u de HSMR, Onverwacht Lange Opnameduur en Heropnamenratio van uw ziekenhuis op een dieper niveau monitoren en analyseren en waar nodig dossieronderzoek uitvoeren. Door een wekelijkse update van de LBZ-gegevens kunt u snel en efficiënt de patiëntveiligheid in uw ziekenhuis bewaken. Lees alles over de HDV in dit artikel dat eerder in deze 10 jaar DHD reeks verscheen. De HDV is op aanvraag beschikbaar. Neem contact met ons op voor meer informatie of download de brochure.


8. Dossieronderzoek

Door de HSMR-, OLO- en Heropnamencijfers te monitoren, weet u wanneer er aanleiding is om dossieronderzoek uit te voeren in uw ziekenhuis. DHD begeleidt ziekenhuizen bij het uitvoeren van dossieronderzoek en leidt het onderzoeksteam hierin op. 

Dossieronderzoek bestaat uit het selecteren en analyseren van dossiers met behulp van de Nederlandstalige IHI Global Triggertool in de HDV, het registreren van uitkomsten en het formuleren van verbeterpunten. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.


9. Monitor Uitkomstregistratie Schisis

Onder coördinatie van het Erasmus MC heeft DHD een monitor gemaakt voor de landelijke uitkomstregistratie Schisis. De monitor toont de uitkomstgegevens van de behandeltrajecten van patiënten met deze aandoening. Deze resultaten komen voort uit enquêtes die bij patiënten op verschillende momenten in het behandeltraject worden afgenomen. De enquêtes zijn opgesteld op basis van de internationale ICHOM-standaard, waardoor ook vergelijking met centra in het buitenland mogelijk is. 

Deelnemende instellingen kunnen de gegevens gebruiken om in de spreekkamer met patiënten het gesprek aan te gaan. Ook kunnen zij analyses verrichten op de door hen aangeleverde gegevens en de eigen resultaten benchmarken met die van andere instellingen. Op deze manier kunnen de schisiscentra van elkaar leren en zo de kwaliteit van zorg verbeteren.


10. Ontwikkeling nieuwe uitkomstregistraties 

Naast de Monitor Uitkomstregistratie Schisis is DHD op dit moment betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven op het gebied van uitkomstregistraties. Een voorbeeld is de uitkomstregistratie op het gebied van borstkankerzorg, een samenwerking tussen acht ziekenhuizen in de regio Zuidwest-Nederland. 

Deze ziekenhuizen hebben met elkaar afgesproken om op eenduidige wijze de uitkomsten van behandelingen te meten en met elkaar te vergelijken in een dashboard. Het betreft zowel medische als door de patiënt gerapporteerde uitkomsten. De door de patiënt aangegeven uitkomsten zijn bovendien ook direct bruikbaar in de spreekkamer. De ziekenhuizen hebben gekozen voor DHD voor het realiseren van het benodigde dataplatform en het dashboard waarin de resultaten visueel gemaakt worden. 

Wilt u weten wat DHD op het gebied van uitkomstregistraties voor u kan betekenen? Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. 


Uw ervaring

Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaringen met DHD. Hoe lang kent u DHD al en wat is uw leukste of meest bijzondere herinnering? Laat het ons weten via dit formulier