Aanpassing DHD-programmaplan stroomlijnen kwaliteitsregistraties

​Februari 2022

Eén centrale Datahub voor de datastromen van kwaliteitsregistraties. Met deze opdracht, waarvoor Deloitte in 2019 een businesscase opstelde, gingen wij begin 2020 aan de slag. Gedreven door de landelijke ontwikkelingen op het gebied van datagovernance, nieuwe samenwerkingen (zoals met de SDV) en feedback van de ziekenhuizen, hebben wij het programmaplan bijgesteld. 

Onze doelen blijven ongewijzigd. We werken nog steeds aan meer grip, lagere administratieve lasten en kosten en betere toepassingsmogelijkheden van de data voor ziekenhuizen en medisch specialisten. De nadruk komt echter te liggen op een federatieve oplossing met eenduidige afspraken voor kwaliteitsregistraties en dataverwerkers. De Datahub maakt onderdeel uit van deze oplossing. Ook komt er in het programma meer focus op het implementeren van de registraties in de ziekenhuizen. Dit doen we samen met de NVZ en NFU. 


Federatieve werkwijze

In dit artikel kon u al lezen dat de HLA-msz-partijen hebben besloten om de landelijke dataregie/datagovernance te beleggen bij de Datagovernance Commissie (DGC), die als doel het stroomlijnen van de dataverwerkingsprocessen van kwaliteitsregistraties heeft. Om dit te bereiken wordt een afsprakenstelsel ontwikkeld voor kwaliteitsregistraties en dataverwerkers. Zo ontstaat een federatief verband van partijen die samenwerken aan het verbeteren van grip en transparantie en het verminderen van de registratielast. 

De federatieve inrichting van het datalandschap heeft gevolgen voor de uitvoering van het DHD-programma. De doelen worden niet uitsluitend via (aansluiting op) de Datahub gerealiseerd, maar worden breed opgepakt door alle dataverwerkers onder regie van de DGC. Naar aanleiding hiervan heeft DHD voorgesteld het huidige programma bij te stellen. In dit voorstel wordt benoemd dat we loslaten dat elke registratie via de Datahub loopt. We blijven registraties aansluiten, maar werken ook samen met andere dataverwerkers (onder regie van de DGC) aan het doorvoeren van verbeteringen. Door de federatieve aanpak wordt de noodzakelijke financiële bijdrage van de ziekenhuizen aan het DHD-programma aanzienlijk lager.


Sturen op implementatie 

Momenteel wordt de zevende kwaliteitsregistratie op de Datahub aangesloten. De mate waarin de implementatie van de registraties in de ziekenhuizen en umc’s heeft plaatsgevonden, loopt uiteen per registratie en instelling. Via onze stuurgroep en klankbordgroep Kwaliteit komt vanuit de ziekenhuizen het signaal dat er niet voldoende capaciteit, budget en prioriteit aanwezig is om de implementatie van de registraties in het benodigde tempo te realiseren. Ook vereist het vaak aanpassingen in de verschillende epd’s. Om de mogelijkheden van de Datahub ten volle te benutten, nemen DHD, de NVZ en de NFU in 2022 een sturende rol op zich en gaan ze de ziekenhuizen begeleiden bij het implementatieproces. 


Programma 2022

De bijstelling van het DHD-programma leidt tot de volgende programmalijnen in 2022:

  1. Ondersteunen en versnellen van de implementatie in ziekenhuizen (samen met de NVZ en NFU)
  2. Actief bijdragen aan de totstandkoming van het afsprakenstelsel voor de dataverwerking van kwaliteitsregistraties (samen met andere dataverwerkers)
  3. Aansluiten van nieuwe registraties op de Datahub 
  4. Realiseren van de noodzakelijke aanvullende functionaliteit ten behoeve van implementaties
  5. Beheer van de Datahub-infrastructuur

Via deze programmalijnen borgen we dat de gewenste verbeteringen tot stand komen, waarbij we rekenen op medewerking van onder meer IT- en BI-specialisten, raden van bestuur, CMIO’s en artsen. Het DHD-programmateam houdt gedurende het jaar intensief ruggenspraak met de stuurgroep Datahub en klankbordgroep Kwaliteit (vertegenwoordigd door een deel van de ziekenhuizen) en, waar nodig en mogelijk, met alle ziekenhuizen.


Lagere kosten en bestuurlijk besluit

Doordat niet alle registraties via de Datahub worden verwerkt, maakt DHD minder kosten voor het programma ten opzichte van de begroting in de businesscase van Deloitte (2019). Een deel van de kosten verschuift naar de andere programmaonderdelen, maar overall valt de bijdrage van de ziekenhuizen lager uit. Het NVZ-bestuur heeft eind 2021 ingestemd met de wijzigingen in het programmaplan. In februari 2022 is dit ook besproken in de ledenraadpleging van de NVZ. 


Meer grip, minder lasten

Via de lijnen uit het programmaplan 2022 werken wij doelgericht aan meer grip, lagere administratieve lasten en kosten en betere toepassingsmogelijkheden van de data voor ziekenhuizen en medisch specialisten. De investering die in 2020 en 2021 in de Datahub is gedaan, biedt hiervoor een mooie basis én brengt de ziekenhuizen nu al vele voordelen. Daarover leest u meer in dit artikel


Meer informatie of vragen?

Neem contact met ons op via 030 799 61 65 of info@dhd.nl