Diagnosethesaurus: kwaliteit en verantwoordelijkheid

​​In het recente verleden bleek er af en toe onduidelijkheid te bestaan over het doel van de diagnosethesaurus. Sommige toekomstige gebruikers leefden in de veronderstelling dat de thesaurus er vooral is voor registratie van ICD-10 of financiële registratie. En dat medisch specialisten daarmee verantwoordelijk zouden zijn voor eventuele fouten bij die financiële registratie. Dat is uitdrukkelijk niet het geval. 

Het doel van de diagnosethesaurus is de arts te ondersteunen bij het 'eenmalig vastleggen voor meervoudig gebruik'. Hij maakt het eenduidig registreren van de klinisch relevante diagnose in het elektronisch patiëntendossier (EPD) mogelijk.​


De kwaliteit van de output hangt af van alle schakels in de keten: EPD – diagnosethesaurus – arts – zorgadministrateur – medisch codeur – beheerder EPD – ICT. Elke schakel in deze keten, dus niet alleen de arts, heeft in die keten zijn eigen verantwoordelijkheid. De uiteindelijke output is dus niet de verantwoordelijkheid van de arts.


  • De arts is qualitate qua verantwoordelijk voor een goede bronregistratie van klinisch relevante gegevens. Dat is onderdeel van het normale klinische werkproces. Van die registratie kan vervolgens, geautomatiseerd of handmatig, de DBC-diagnosetypering en de ICD-10, worden afgeleid. De diagnosethesaurus is daarbij een belangrijk hulpmiddel.

  • De EPD-leverancier levert de functionaliteit om het werkproces te ondersteunen. De EPD-beheerder van het ziekenhuis draagt zorg voor de lokale inrichting van het EPD. DHD overlegt frequent met alle EPD-leveranciers over de minimaal gewenste functionaliteit in de diverse EPD's. Alle leveranciers lijken constructief mee te werken, maar DHD kan op dit punt niets afdwingen. Immers, niet DHD, maar het ziekenhuis heeft een contract met de EPD-leverancier. De kwaliteit en het tempo zullen per leverancier verschillen, maar wij spannen ons in om samen met de ziekenhuizen ervoor te zorgen dat uiteindelijk elke leverancier dit werkproces adequaat ondersteunt. Voor EPD-beheerders in de ziekenhuizen worden richtlijnen ontwikkeld.

  • Ook als de arts de diagnose aan de bron goed vastlegt, blijft kwaliteitsborging en –controle van groot belang. Wij adviseren een goede beschrijving (door arts, EPD-beheerder en zorgadministrateur) van de meest doeltreffende en doelmatige manier om informatie eenmalig vast te leggen voor meervoudig gebruik. Daarnaast raden wij een frequente steekproefsgewijze interne kwaliteitscontrole achteraf aan, door zorgadministrateurs en medisch codeurs, met een terugkoppeling naar de artsen van het betreffende specialisme en waar nodig een correctie. Dat is bijvoorbeeld van belang bij een meervoudige afleiding naar een DBC-diagnosetypering, en bij de afleiding naar ICD-10.

  • Op basis van deze praktijkervaringen zullen gebruikers mogelijkheden ontdekken om de diagnosethesaurus te verbeteren. Wijzigingsverzoeken kunnen worden gemeld bij DHD, waarna deze zo snel mogelijk worden verwerkt; zie ook het wijzigingsproces.


  • Alle actoren zullen in onderlinge samenwerking de kwaliteit van de registratie moeten borgen, door continu elk onderdeel van de keten te monitoren en te verbeteren.