HDV uitgebreid met Casemix-Monitor, Overview-Monitor en Oorzakenanalyse

​In de afgelopen twee maanden zijn drie nieuwe functionaliteiten aan de HDV toegevoegd: de Casemix-Monitor, de Overview-Monitor en de Oorzakenanalyse. Deze doorontwikkelingen waren een wens van verschillende HDV-gebruikers. Tijdens de HDV gebruikersdag 2017 hebben DHD en de deelnemende ziekenhuizen de ideeën verder uitgewerkt.

​Met de nieuwe Casemix-Monitor kunnen de aspecten van de registratie die voor de LBZ-indicatoren van belang zijn, worden vergeleken met de landelijke gemiddelden. De monitor is bedoeld om ziekenhuizen te helpen bij het identificeren en adresseren van afwijkingen in de registratie. De monitor bestaat uit verschillende onderdelen die gefaseerd worden geïntroduceerd. Op dit moment is het mogelijk de registratie van urgentie van de opname in het eigen ziekenhuis te vergelijken met de landelijke percentages urgente opnamen. Begin 2018 worden de geregistreerde aantallen Charlson nevendiagnosen en complicaties aan de monitor toegevoegd.

De nieuwe Overview-Monitor maakt het mogelijk de resultaten van de HSMR, OLO en Heropnamenratio direct met elkaar te vergelijken. Dit kan voor elke gewenste doorsnede worden gedaan, bijvoorbeeld per diagnosegroep of specialisme. Zo kan een bepaalde diagnosegroep opvallen omdat alle drie indicatoren significant afwijken. Ook kan een bepaald specialisme aandacht vragen omdat bijvoorbeeld de OLO significant lager is terwijl de Heropnamenratio significant hoger is. Op korte termijn wordt de Overview-Monitor uitgebreid met een grafiek waarbij in één oogopslag te zien is welke patiëntengroepen aandacht behoeven.

Tot slot is de TriggerTool uitgebreid met een nieuwe functionaliteit: de Oorzakenanalyse. Hiermee kunnen gebruikers op een gestructureerde manier een gevonden adverse event reconstrueren en evalueren. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de SIRE-methode (Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie). De uitkomsten van deze analyse kunnen vervolgens aanknopingspunten bieden voor de verbeterplannen die worden opgesteld naar aanleiding van het uitgevoerde dossieronderzoek.

Voor vragen over deze nieuwe onderdelen kunt u contact met ons opnemen.