NVZ Brancherapport 2017 verschenen

​Dit jaar heeft DHD in opdracht van de NVZ het Brancherapport 2017: Ziekenhuiszorg in cijfers gemaakt. De gegevens zijn grotendeels door de ziekenhuizen aan de LBZ (Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg) aangeleverd. Door efficiënt verzamelen en goede kennis van de data is deze samenwerking met de NVZ zeer voorspoedig verlopen.

Het brancherapport is opgedeeld in verschillende thema's. Naast de LBZ is ook gebruikgemaakt van gegevens van/uit onder andere CBS, OECD, Vernet, jaarverslagen en BDO. Onderstaand vindt u per thema de belangrijkste conclusies uit het rapport.


Zorg in perspectief

 • 28% van de totale zorguitgaven in 2016 betrof uitgaven aan de medisch-specialistische zorg. De groei van de uitgaven aan medisch-specialistische zorg was 2,5% in 2016 (inclusief prijsstijgingen).

 • De uitgaven aan medisch-specialistische zorg zijn in de periode 2012 - 2016 gestegen in lijn met de groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP).

 • In 2016 is bijna € 2 miljard (7,3% van de totale uitgaven aan medisch-specialistische zorg) uitgegeven aan dure geneesmiddelen, de stijging in 2015 heeft zich hiermee voortgezet.

 • De uitgaven aan de medisch-specialistische zorg, als percentage van het BBP, liggen in Nederland in lijn met de uitgaven in andere Europese landen.


Werken in ziekenhuizen

 • Het aantrekken en vasthouden van personeel was in 2016 een knelpunt voor ziekenhuizen. Het aantal vacatures is meer dan verdubbeld in de afgelopen drie jaar. Moeilijk te vervullen vacatures en verwachte personeelstekorten zijn er vooral bij verpleegkundig en assisterend personeel.

 • Ziekenhuizen investeerden in 2015 ruim 3,6% van de bruto loonsom in opleiding en ontwikkeling van medewerkers.

 • Het ziekteverzuim van personeel is ten opzichte van voorafgaande jaren toegenomen van 4,35% in 2015 naar 4,55% in 2016.

 • Het aandeel medisch specialisten dat in loondienst werkt is in één jaar sterk toegenomen van 43% in 2014 naar 49% in 2015.

 • Het aandeel vrouwelijke medisch specialisten neemt ieder jaar toe en bedroeg 41,3% in 2015.


Geleverde zorg in ziekenhuizen

 • Het aantal patiënten dat in 2016 een algemeen ziekenhuis bezocht is met 1,4% gestegen naar 8,3 miljoen. De groei is een aanwijzing dat de geleverde zorg in de ziekenhuizen aan het toenemen is.

 • Het aantal patiënten in de hogere leeftijdscategorieën is toegenomen in 2016, meer dan op grond van de demografische ontwikkelingen zou worden verwacht. Het aantal patiënten ouder dan 55 jaar is sterker gegroeid dan gemiddeld en deze patiëntengroep zal naar verwachting blijven groeien. De complexiteit van de zorgvraag was bij deze groep patiënten gemiddeld hoger dan bij jongere patiëntengroepen.

 • Hart- en vaatziekten vormden in 2015 en 2016 de diagnosegroep met het hoogste aantal opnamen: ca. 300.000.


Financiën

 • De totale omzet van de algemene ziekenhuizen bedroeg € 17,5 miljard in 2016. De omzet is in 2016 gestegen met 2,2% (inclusief prijsstijgingen). Daarmee lijken de ziekenhuizen binnen de financiële afspraken van het hoofdlijnenakkoord te zijn gebleven. Het gaat hierbij om een voorlopig beeld op basis van de omzetcijfers van de algemene ziekenhuizen, terwijl zorguitgaven uiteindelijk worden bepaald op basis van de schadelastcijfers van de zorgverzekeraars.

 • Het resultaat (als % omzet) is gedaald naar 1,3% in 2016, het laagste niveau in de afgelopen zeven jaar. De rentabiliteit is in 2016 gedaald naar 3,4%. De solvabiliteit is in 2016 verder toegenomen naar 23,6%.

 • Investeringen in materiële vaste activa door algemene ziekenhuizen bedroegen € 1,5 miljard in 2015 en € 1,4 miljard in 2016. Hiermee zijn de investeringen gestabiliseerd op een niveau dat ruim 30% lager ligt dan in 2010.


Kijk voor het complete Brancherapport 2017 van de NVZ op https://ziekenhuiszorgincijfers.nl.