UMC Utrecht rondt impactanalyse Verrichtingenthesaurus af

Het UMC Utrecht heeft met ondersteuning van DHD een impactanalyse voor de Verrichtingenthesaurus uitgevoerd. Tijdens deze analyse is op hoofdlijnen onderzocht wat de impact van de Verrichtingenthesaurus zal zijn op processen en systemen. De uitkomst: invoering is een grote klus, maar levert ook veel op.

Weinig impact op werkprocessen

Het UMC Utrecht startte de impactanalyse met het verzamelen van informatie vanuit verschillende afdelingen. Er werd een werkgroep samengesteld met vertegenwoordiging van Zorgadministratie, Business Intelligence, Financiën en Functioneel beheer. Daarnaast werden zorgverleners, stafadviseurs, decentraal beheerders (van een aantal aan het EPD gekoppelde systemen), IT(-architectuur) en de werkgroepleden geïnterviewd.

Veel zorgverleners geven aan dat zij nu al op termen zoeken en registreren. De Verrichtingenthesaurus brengt weliswaar een nieuwe terminologie met zich mee, maar zal volgens hen naar verwachting weinig invloed hebben op werkprocessen. Veroniek van Drogen, coördinator Zorgadministratie divisie Vrouw en baby: ‘Ik voorzie voor onze divisie weinig impact van de overgang naar de Verrichtingenthesaurus en verwacht dat het inhoudelijk een grote vooruitgang zal zijn. De lijsten zijn duidelijker en vollediger dan het CBV.’


Verbeterpunten doorgevoerd

De afdeling Financiën vraagt zich af of productieverschuiving kan ontstaan. Uit een doorrekening op basis van de migratietabel Verrichtingenbestand-Verrichtingenthesaurus die DHD uitlevert, blijkt de basis-ziekenhuiszorg goed gedekt te zijn en de academische zorg voor een groot deel ook.

De doorrekening heeft voor meer vertrouwen gezorgd bij het UMC Utrecht over de kwaliteit van de Verrichtingenthesaurus. Ferdi van den Berg, stafmedewerker Planning & Control: ‘De doorrekening toonde ons welke delen van de zorg goed door de Verrichtingenthesaurus worden gedekt en naar welke delen nog moet worden gekeken. Met name bepaalde academische zorg moet mogelijk worden aangevuld.’ Daarnaast zijn verbeterpunten aan het licht gekomen die voor de eerste productieversie van de Verrichtingenthesaurus al zijn doorgevoerd in samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen.


Vragen over trendbreuk

Vanuit de afdeling Business Intelligence zijn er vragen over de trendbreuk in de gegevens die ontstaat doordat niet alle CBV-codes één op één overgaan naar de Verrichtingenthesaurus. Door de wijzigingen is het moeilijker om voor deze delen van de zorg vergelijkingen over de jaren heen te maken. Wel sluiten de termen beter aan bij de medische praktijk en zullen de nieuwe rapportages inhoudelijk meer zeggen dan de oude rapportages.


Kosten en opbrengsten

De implementatie van de Verrichtingenthesaurus zal eenmalig een grote investering vragen in uren en middelen. Wanneer de thesaurus goed is ingericht, sluit de registratie beter aan bij de dagelijkse praktijk van de zorgprofessionals, geven rapportages en andere BI-producten beter de werkelijk geleverde zorg weer, biedt de registratie door de koppeling met de codestelsels SNOMED CT en/of LOINC extra mogelijkheden voor (inter)nationaal onderzoek en is de financiële koppeling naar zorgactiviteitcodes geborgd.


Vervolg

De resultaten van de impactanalyse zijn gedeeld binnen de NFU en over de invoering vindt binnen de NFU nu nader overleg plaats. Ook het vraagstuk hoe om te gaan met een mogelijke trendbreuk voor bepaalde delen van de zorg wordt nader onderzocht. Daarnaast worden de gesprekken met EPD-leverancier ChipSoft voortgezet om tot een concrete uitwerking en opdracht te komen.

De complete resultaten van de impactanalyse staan in de eindrapportage. Wilt u zelf ook een impactanalyse uitvoeren of de eindrapportage van het UMC Utrecht opvragen? Neem dan contact met ons op. Daarnaast kunt u op deze pagina de implementatiehandreiking Verrichtingenthesaurus downloaden.