Voortgangs- en kwaliteitsrapportages LBZ-medisch


Er is een rapportage ontwikkeld om ziekenhuizen inzicht te geven in de voortgang, inhoud en kwaliteit van de aangeleverde gegevens voor de LBZ-medisch. De rapportage wordt maandelijks verstuurd en heeft als doel om ziekenhuizen te helpen met het tijdig, correct en compleet aanleveren van de gegevens voor de LBZ-medisch. Dit maakt het gemakkelijker om tussentijds bij te sturen en de kwaliteit van de data – die ten grondslag ligt aan diverse informatieproducten – te verbeteren.​

​Onderdelen

De rapportage bestaat uit drie delen:

  1. Voortgangsgegevens en informatie over de status van de gegevens in vergelijking met de aanlevering van het voorgaande jaar, zoals het aantal opnames, ambulante contacten, verrichtingen en overledenen per maand en per zorgtype. Hiermee kan gecontroleerd worden of de aanleveringen compleet, correct en op schema zijn en of er afwijkingen zijn ten opzichte van het jaar ervoor. 
  2. Gegevens met betrekking tot de exclusiecriteria voor de HSMR, zoals gepubliceerd door het CBS. De gegevens geven gedurende het jaar een indicatie of er afwijkingen zijn, waardoor ziekenhuizen vroegtijdig inzicht krijgen of er zaken zijn die het berekenen van de HSMR in de weg staan. De betrouwbaarheid van de gegevens wordt hoger naarmate er meer maanden volledig aangeleverd zijn. 
  3. Per specialisme een overzicht van het totaal aantal opnames en de top-10 van hoofddiagnosen en hoofdverrichtingen voor zowel het lopende als het voorgaande registratiejaar, waarmee gekeken kan worden of er opvallende veranderingen zijn in de gestelde hoofddiagnosen en uitgevoerde hoofdverrichtingen.


Feedback

We hebben naar aanleiding van de rapportage positieve reacties ontvangen van de ziekenhuizen, maar we staan altijd open voor suggesties en aanbevelingen. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze Servicedesk