Datahub: Programma 2021 en aansluiting zesde registratie

DHD werkt samen met ziekenhuizen en andere partijen aan een oplossing om de datastromen van kwaliteitsregistraties te stroomlijnen en vereenvoudigen. Dat doen we onder de noemer Datahub: organisatorische afspraken en technische oplossingen die gefaseerd worden geïmplementeerd.

Met de Datahub voor kwaliteitsregistraties faciliteert DHD het verzamelen en efficiënt uitleveren van kwaliteitsdata. Volgens hetzelfde principe organiseert DHD al jarenlang de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ). De Datahub heeft de volgende doelen:

  • Meer grip op patiëntendata
  • Vermindering van de registratielast en integrale kosten
  • Betere kwaliteit en toepassingsmogelijkheden van de data voor onder andere patiëntenzorg en onderzoek 


Zes registraties

Op de Datahub zijn inmiddels vijf kwaliteitsregistraties aangesloten: 

  • Cataract (NOG)
  • Multipel Myeloom (OZON)
  • CVA-ketenzorg (RSS)
  • Platform Uitkomstregistraties Borstkanker (ONZH)
  • DQRA (SKR)

Momenteel wordt ook de zesde registratie aangesloten op de Datahub. Het betreft de registratie Revalidatie Impact Scores van de Stichting Revalidatie Impact; een samenwerkingsverband tussen patiënten, dokters en revalidatie-instellingen. 


Programma 2021

Het streven voor 2021 is om vijf kwaliteitsregistraties aan te sluiten op de Datahub (Revalidatie Impact Scores is hiervan de tweede). Het aansluiten van registraties is echter niet de volledige oplossing; er zijn meer knelpunten die moeten worden aangepakt en opgelost, zoals het gebrek aan overzicht op datastromen, het handmatig invoeren van data en het beoordelen van verschillende contracten. DHD kan dit niet alleen oplossen. Met het Datahub-programma brengen we betrokkenen uit de ziekenhuizen en van de registraties bij elkaar en werken we samen aan het realiseren van deze oplossingen. 


Fase 1

FASE 1 van het programma, het ontwikkelen van de benodigde infrastructuur om data van kwaliteitsregistraties te ontvangen en distribueren, is in 2020 afgerond. Het is bovendien mogelijk om data rechtstreeks uit het epd, dus automatisch, naar de Datahub te sturen. Dit is geïmplementeerd in de cataractregistratie


Fase 2

In 2021 en een gedeelte van 2022 werken we aan fase 2 en 3. We werken hierin samen met de andere dataverwerkers vanuit het samenwerkingsverband SDV. In FASE 2 stellen we samen met de betrokkenen, op basis van de ervaren knelpunten, een lijst met eisen en prioriteiten op voor het realiseren van grip en lastenvermindering. Op basis hiervan wordt de agenda voor het aanpassen van de registraties/datastromen bepaald. Bij deze stap zijn kwaliteitsfunctionarissen, juridische medewerkers, functionarissen gegevensbescherming, medisch specialisten en bestuurders betrokken, onder andere via de juridische adviesgroep, operationele klankbordgroep en enquêtes.  

Een ander onderdeel van fase 2 is het in kaart brengen van de gewenste infrastructuur voor het aanleveren van data, aan de hand van een technisch ontwerp. Per geprioriteerde datastroom wordt uitgewerkt wat er nodig is om van de huidige naar de gewenste aanleverstructuur te komen. Deze stap nemen we samen met de klankbordgroep IT-architectuur, kwaliteitsmedewerkers en registratiehouders.  

De stuurgroep van de Datahub heeft DHD gevraagd ook een rol te spelen bij het gestructureerd vastleggen van zorginformatie in het epd voor automatische aanlevering van de data. Dit is een van de belangrijkste factoren voor structurele vermindering van de registratielast. In fase 2 van het programma ondersteunt DHD de ziekenhuizen bij het formuleren van een eenduidige opdracht aan de epd-leveranciers voor de implementatie van gestructureerd vastleggen in het epd. We werken hierbij nauw samen met de gebruikersgroep van elke epd-leverancier (o.a. bestaande uit CMIO’s) en de epd-leveranciers.


Fase 3

In FASE 3 wordt per ziekenhuis in kaart gebracht welke functionaliteiten ontbreken om de geprioriteerde datastromen te laten voldoen aan de in fase 2 vastgestelde eisen. Samen met kwaliteitsmedewerkers, IT-managers, juridisch adviseurs, medisch specialisten en de registratiehouders ontwikkelen we vervolgens een plan van aanpak voor implementatie van de oplossingen.   


Heeft u interesse in het aansluiten van uw registratie op de Datahub of wilt u meer weten over het Datahub-programma? Neem contact met ons op via 030 799 61 65 of info@dhd.nl.


Voortaan onze nieuwsberichten ontvangen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief.