Nieuws

​​​​​​​​​​Een handig overzicht van de laatste ontwikkelingen bij DHD vindt u hieronder.

 Nieuwsoverzicht

Derde ziekenhuis over op Verrichtingenthesaurus

​Na Noordwest Ziekenhuisgroep en Ziekenhuis St Jansdal heeft ook het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) de Verrichtingenthesaurus in gebruik genomen. DHD heeft CWZ begeleid bij het implementeren van deze landelijke standaard voor het vastleggen van medische verrichtingen. William van der Stappen, CMIO van CWZ, omschrijft de overgang naar de Verrichtingenthesaurus als een belangrijke stap naar meer uniformiteit en standaardisatie in de verslaglegging. 

Lees dit artikel...

Nieuwe data beschikbaar in SKI

In april en mei 2021 hebben instellingen hun gegevens voor de Transparantiekalender, Basisset MSZ en Revalidatie Nederland over 2020 aangeleverd via OmniQ. Ook heeft DHD de Basisset MSZ 2018-2020 dit jaar voor het eerst ontvangen van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Een deel van deze gegevens is nu beschikbaar in Spiegelinformatie Kwaliteitsindicatoren (SKI). De Basisset MSZ 2020 komt in juli beschikbaar in SKI, nadat deze gegevens openbaar beschikbaar zijn gesteld.

Lees dit artikel...

Workshop Data-analyse downloads DHD-dashboard

Voor gebruikers van de tools in het DHD-dashboard die meer uit de beschikbare downloads willen halen organiseren we 27 juli een verdiepende workshop. Hierin krijgen gebruikers handvatten voor het uitvoeren van gepersonaliseerde analyses en leren ze hun eigen stuurinformatie uit de downloadbestanden te halen.

Lees dit artikel...

T-Rex: voor elke registratiedatum inzicht in status thesauri

De T-Rex, de viewer voor de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus, is uitgebreid met een datumkiezer. Met dit nieuwe filter kunnen fouten in geregistreerde diagnosen en verrichtingen makkelijker opgespoord worden. ‘Dit helpt ons om een registratiecode te vinden die op een specifiek moment geldig was.’

Lees dit artikel...

DHD en NHR realiseren koppeling rondom hergebruik data voor kwaliteitsregistraties

De Nederlandse Hart Registratie (NHR) en DHD hebben in opdracht van de ziekenhuizen een samenwerking gerealiseerd rondom hergebruik van al beschikbare data uit de Landelijke Basisregistratie Zorg (LBZ). Dit kan ziekenhuizen een aanzienlijke vermindering van de registratielast en meer inzicht in de kwaliteit van zorg opleveren. De eerste koppeling richt zich op de monitoring van patiënten die een dotterbehandeling of bypassoperatie hebben ondergaan.

Lees dit artikel...

Vernieuwde Rapportage LBZ-indicatoren beschikbaar

Alle ziekenhuizen hebben sinds dinsdag 18 mei toegang tot de Rapportage LBZ-indicatoren van hun instelling. Hiermee krijgen gemachtigde contactpersonen inzicht in de HSMR (voorlopig), Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Heropnamenratio van hun instelling in 2020, afgezet tegen het landelijk gemiddelde.

Lees dit artikel...

Spiegelinformatie staaroperaties beschikbaar voor oogartsen

Vanaf vandaag kunnen oogartsen gebruikmaken van het online dashboard met spiegelinformatie over uitgevoerde staaroperaties. Door de uitkomsten van hun staaroperaties te vergelijken met die van artsen binnen de eigen instelling, binnen soortgelijke instellingen en met landelijke cijfers, kunnen zij gericht inzichten opdoen voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Lees dit artikel...

Systemische auto-immuunziekten beter vindbaar in Diagnosethesaurus

De nieuwe versies van de Diagnose- (3.18) en Verrichtingenthesaurus (2.16) zijn vandaag gepubliceerd in uitleverformaat 4.1. In totaal zijn 888 concepten gewijzigd. Er zijn met name nieuwe SNOMED-CT-koppelingen toegevoegd, maar daarnaast is binnen het project ARCH de vindbaarheid van systemische auto-immuunziekten verbeterd.

Lees dit artikel...

ZOOM: Impact tweede coronagolf en (online) inloopuur

In de ZOOM-rapportage publiceert DHD elk kwartaal de actuele kerncijfers over macro-ontwikkelingen in de Nederlandse ziekenhuiszorg. In het rapport dat vandaag is uitgebracht is bovendien de impact van de COVID-crisis op de ziekenhuiszorg in heel 2020 inzichtelijk gemaakt (inclusief de tweede golf). Heeft u vragen over het rapport? Op 20 april kunt u deelnemen aan het online ZOOM-inloopuur.

Lees dit artikel...

Zeldzame ziekten: van bronregistratie tot reis door Europa (artikel)

De Diagnosethesaurus wordt uitgebreid met ORPHAcodes voor het registreren van zeldzame ziekten. Klinisch geneticus Wendy van Zelst-Stams vertelt over het belang van goede bronregistratie om kennis te vergroten, passend beleid te maken en de zorg voor patiënten met een zeldzame aandoening te verbeteren. ‘Door meer data en kennis te delen binnen Europese referentienetwerken versnellen we de toegang tot de juiste behandelmethodes.’ Lees hier het volledige artikel

Lees dit artikel...

Gepast gebruik van biologicals in de reumatologie

​In opdracht van Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) bracht DHD dit najaar spiegelinformatie uit over de dosering van biologicals in de reumatologie. Door de doseringen te monitoren, kunnen partijen met elkaar in gesprek om het voorschrijven van biologicals boven de registratiedosering te verminderen.

Lees dit artikel...

De allerbeste wensen voor 2021

2020 is een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Eens te meer werd duidelijk hoe cruciaal de zorg is. Er ging en gaat terecht veel lof naar de zorgmedewerkers die alle zeilen bijzetten om de coronacrisis zo goed mogelijk door te komen. Ook wij willen hen hartelijk danken!

Lees dit artikel...

Interactieve COVID-module voor de ziekenhuizen

De Hospital Data Viewer (HDV) bevat vanaf vandaag een interactieve COVID-module. Met deze module kunnen ziekenhuizen inzoomen op COVID-patiënten en een flexibele selectie maken op basis van verschillende opname- of patiëntkenmerken voor verder onderzoek.

Lees dit artikel...

Dynamisch inzicht in zorg reumatoïde artritis

​Tijdens een online spiegelbijeenkomst van de NVR op 26 november, bespraken reumatologen de uitkomsten van de kwaliteitsregistratie DQRA met elkaar. Zij gebruikten hiervoor de informatie uit het dynamische DQRA-dashboard. Door verschillende zorg- en patiëntkenmerken te combineren, kwamen steeds nieuwe inzichten naar voren die aanleiding vormden om met elkaar in gesprek te gaan over de praktijkvariatie en kwaliteit van zorg van patiënten met reumatoïde artritis. 

Lees dit artikel...

Nieuwe releases van RIVM en NZa verwerkt in Diagnose- en Verrichtingenthesaurus

​Dinsdag 15 december zijn de nieuwe versies van de Diagnose- (3.16) en Verrichtingenthesaurus (2.14) gepubliceerd in uitleverformaat 4.1. In totaal zijn 1494 concepten gewijzigd. Een belangrijk deel van de wijzigingen komt voort uit de verwerking van de ICD-10-2021-release en de RZ21c-release van de NZa. Verder zijn de diagnosetermen voor allergologie en hematologie herzien. Daarnaast zijn er in totaal 384 nieuwe koppelingen gemaakt met SNOMED CT.

Lees dit artikel...

De LBZ in coronatijd

​De LBZ is een zeer waardevolle bron van data, geschikt voor veel doeleinden. Gedurende de coronacrisis is dit nog meer gebleken. Van diverse kanten kwam de vraag om data. Hoe de LBZ wordt gebruikt tijdens de crisis en welke gevolgen COVID-19 heeft op de LBZ, wordt allemaal behandeld tijdens de nieuwe reeks Kennissessies LBZ: De LBZ in coronatijd.

Lees dit artikel...

OmniQ open voor kwaliteitsindicatoren 2020

​Alle ziekenhuizen maken jaarlijks gebruik van OmniQ voor het invullen van de kwaliteitsindicatoren van de Transparantiekalender (Zorginstituut Nederland) en de Basisset MSZ (IGJ). Het portaal is op 22 oktober 2020 weer opengesteld, zodat gebruikers zich alvast kunnen voorbereiden op de daadwerkelijke aanleveringen vanaf 1 januari 2021.  

Lees dit artikel...

Project AI-ondersteund coderen uit de startblokken

​Begin dit jaar is DHD samen met een groep van 16 ziekenhuizen het project AI-ondersteund coderen gestart. Inmiddels is de groep van deelnemende ziekenhuizen gegroeid naar 20 en is het project in volle gang. Het doel van AI-ondersteund coderen is dagopnamen automatisch met een hoog zekerheidspercentage te kunnen voorzien van een ICD-10-hoofddiagnose. 

Lees dit artikel...

Het belang van een goede registratie van nevendiagnosen

​Dat de registratie van nevendiagnosen belangrijk is, staat buiten kijf. Wel lijken er verschillen te zijn in de vastlegging, wat analyse en uitwisseling van de informatie bemoeilijkt. Daarom organiseerde DHD op 8 oktober een interactieve sessie met medisch codeurs van alle umc’s om in gesprek te gaan over mogelijke verbeteringen en uniformering van de nevendiagnoseregistratie.

Lees dit artikel...

1.355 nieuwe SNOMED CT-koppelingen in nieuwste uitlevering thesauri

Donderdag 29 oktober zijn de nieuwe versies van de Diagnose- (3.15) en Verrichtingenthesaurus (2.13) gepubliceerd in uitleverformaat 4.1. In totaal zijn 1.516 concepten gewijzigd. Bij 1.355 concepten is de koppeling met SNOMED CT nieuw toegevoegd of aangepast naar aanleiding van de laatste SNOMED-release en het Snomedificatieproces.

Lees dit artikel...

Effect van COVID-19 op de diagnose en behandeling van kanker

Vandaag, 29 oktober, is het rapport ‘Effect van COVID-19 op de diagnose en behandeling van kanker’ verspreid onder de ziekenhuizen. Dit rapport gaat in op het aantal oncologische patiënten met een invasieve tumor dat is gediagnosticeerd en behandeld in de ziekenhuizen in vergelijking met regionale en landelijke cijfers. Het rapport is tot stand gekomen door een samenwerking van DHD en IKNL in opdracht van de Taskforce Oncologie.

Lees dit artikel...

Leren van de zorg tijdens de coronapiek

Tijdens de coronapiek in het voorjaar ging veel aandacht uit naar patiënten op de ic. Het grootste deel van de COVID-19-patiënten werd echter opgenomen op de verpleegafdelingen, terwijl de reguliere zorg werd opgeschort. Wat kunnen ziekenhuizen leren over de zorg bij al hun patiënten? In een rapportage van DHD krijgen zij inzage in hun eigen cijfers, afgezet tegen het regionale en landelijke beeld. In dit artikel ziet u enkele landelijke resultaten.

Lees dit artikel...

Impact COVID-19 in beeld in nieuwste editie ZOOM

Morgen, 2 oktober, verschijnt de nieuwe editie van de ZOOM-rapportage. Deze kwartaalrapportage geeft inzicht in de macro-ontwikkelingen op het gebied van ziekenhuiszorg en omzet. In deze editie van september wordt ook de impact die de COVID-19-crisis veroorzaakt heeft gedurende de eerste helft van 2020 inzichtelijk gemaakt.

Lees dit artikel...

Herziening lijsten Hematologie en Allergologie in Diagnosethesaurus

​DHD heeft samen met betrokken artsen de termen voor hematologische en allergologische aandoeningen in de Diagnosethesaurus herzien. Dit is op verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) en de Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische Immunologie (NVvAKI) gedaan met het oog op compleetheid en eenduidigheid van de lijsten.

Lees dit artikel...

Ziekenhuischeck.nl bijgewerkt met kwaliteitscijfers over 2019

​Op 1 oktober zijn de kwaliteitscijfers over 2019 toegevoegd aan Ziekenhuischeck.nl. In verband met de coronacrisis is dit later dan normaal. Op de website kunnen patiënten de kwaliteit van zorg van de Nederlandse ziekenhuizen met elkaar vergelijken. Ziekenhuischeck.nl wordt beheerd door de NVZ en de cijfers worden deels aangeleverd door DHD.

Lees dit artikel...

745 gewijzigde concepten in nieuwe uitlevering Diagnose- en Verrichtingenthesaurus

Vandaag zijn de nieuwe versies van de Diagnosethesaurus (3.14) en de Verrichtingenthesaurus (2.12) gepubliceerd in uitleverformaat 4.1. In totaal zijn 745 concepten gewijzigd. De belangrijkste veranderingen zijn de vervroegde ingangsdatum van het gebruik van de term voor restverschijnselen van COVID-19 en de toevoeging van DBC-diagnosetyperingen aan diagnosen van kindergeneeskunde.

Lees dit artikel...

Inrichting Datahub in volle gang

Medio 2020 is DHD in opdracht van de NVZ en NFU gestart met de inrichting van de Datahub. De Datahub wordt de verbindende schakel tussen de ziekenhuizen die data, waaronder die van kwaliteitsregistraties, aanleveren en de verwerkers van deze data. In dit bericht bieden we u een kijkje achter de schermen bij de voorbereidingen.

Lees dit artikel...

Monitor uw COVID-19-opnamen in het LBZ-portaal

Meer inzicht krijgen in uw aangeleverde COVID-19-opnamen? Vanaf nu zijn deze beschikbaar in het LBZ-portaal. Ziekenhuizen kunnen de informatie gebruiken voor het uitvoeren van controles en het toepassen van correcties op de datakwaliteit.

Lees dit artikel...

Transparantiekalender en Basisset MSZ 2019 beschikbaar in SKI

Op 31 mei 2020 hebben instellingen hun gegevens voor de Transparantiekalender, Basisset MSZ en de interne set van Revalidatie Nederland over 2019 aangeleverd via OmniQ. Wilt u deze gegevens vergelijken met andere ziekenhuizen? Dat kan vanaf nu via Spiegelinformatie Kwaliteitsindicatoren (SKI), de benchmarktool die voor iedereen toegankelijk is.

Lees dit artikel...

Tweede ZOOM-rapportage 2020 verschenen

​De nieuwste uitgave van de ZOOM-rapportage is vandaag verschenen. In ZOOM worden de kerncijfers over de macro-ontwikkelingen in de Nederlandse ziekenhuiszorg gegeven. DHD maakt deze rapportage in opdracht van de NVZ en NFU.

Lees dit artikel...

Uitkomsten CBS-onderzoek naar nieuw OLO-model

DHD heeft het CBS gevraagd onderzoek te doen naar de ontwikkeling van een nieuw model voor de berekening van de indicator Onverwacht Lange Opnameduur (OLO). Met de huidige indicator bestaan er verschillen tussen typen ziekenhuizen (UMC’s, topklinische en algemene ziekenhuizen) in het OLO-percentage, die mogelijk verklaard worden door onvoldoende case-mix correctie.

Lees dit artikel...

Definitieve cijfers 2019 toegevoegd aan HDV

Er zijn updates doorgevoerd in de HDV waardoor deze nu dezelfde cijfers bevat als het Rapport LBZ-indicatoren 2019. Daarnaast is in de HDV een aparte diagnosegroep aangemaakt voor COVID-19 en zijn vanaf nu ook ongecodeerde opnamen beschikbaar in het instrument.

Lees dit artikel...

Registratiejaar 2019 LBZ afgesloten > Rapport LBZ-indicatoren verstuurd

Op 30 april is registratiejaar 2019 van de medische LBZ afgesloten. Ondanks de ontwikkelingen rond COVID-19 zijn de data sneller aangeleverd dan voorgaande jaren en is bovendien de kwaliteit van de aangeleverde bestanden gestegen. Op basis van deze data is onder andere het Rapport LBZ-indicatoren samengesteld, dat deze week is verstuurd naar de ziekenhuizen.

Lees dit artikel...

Rapportage opstart oncologische zorg

​De verwijzingen en behandelingen voor mensen met kanker zijn tijdens de corona-uitbraak minder hard teruggelopen dan voor andere diagnosen. Toch heeft de corona-uitbraak geleid tot 65.000 minder verwijzingen voor oncologische zorgvragen. Dat blijkt uit een rapportage van NZa, RIVM, SONCOS, DHD, ZorgDomein, IKNL en DICA.

Lees dit artikel...

In gesprek met... Rob en Kees over FHIR

Voor de reeks 'In gesprek met...' gaan DHD’ers vanuit hun eigen expertise de dialoog aan over een actueel onderwerp. In dit tweede artikel van de serie delen projectleider/consultant Rob Saathof en IT-manager Kees de Waard hun ervaringen met de nieuwe standaard FHIR voor het uitwisselen van informatie.

Lees dit artikel...

ICD-10 codeadviezen mei 2020 gepubliceerd

Vanaf vandaag zijn de ICD-10 codeadviezen van mei 2020 beschikbaar via deze pagina. Deze versie bevat acht nieuwe adviezen. Een overzicht van deze nieuwe adviezen en de wijzigingen vindt u op pagina 135 van het document 'Codeadviezen Expertgroep ICD-10 versie 20200501'. Graag maken wij u extra attent op codeadvies 1-5 COVID-19, dat met terugwerkende kracht is ingegaan per 1 januari 2020.

Lees dit artikel...

236 nieuwe SNOMED CT-koppelingen in Verrichtingenthesaurus

​Vrijdag 24 april is de nieuwe versie van de Verrichtingenthesaurus gepubliceerd. Voor versie 2.10 zijn 452 concepten gewijzigd, waaronder de toevoeging van 236 nieuwe SNOMED CT-koppelingen (in samenwerking met Nictiz) en 96 wijzigingen door een herziening op de verrichtingenlijst van Klinische genetica. De reguliere uitlevering van de Diagnosethesaurus is uitgesteld.

Lees dit artikel...

‘De HDV in 2025 is een HDV die…’

Vorige maand bespraken we tijdens een interactieve sessie met een groep gebruikers de (door)ontwikkelingen van de HDV. Samen schetsten we een toekomstbeeld van hoe het instrument er in 2025 zou moeten uitzien. Deze resultaten werden vertaald naar een aantal treffende visualisaties.

Lees dit artikel...

Ziekenhuizen leveren financiële LBZ-data versneld aan

​Op één na alle ziekenhuizen hebben versneld financiële LBZ-data over de eerste drie maanden van 2020 aangeleverd. Deze actie volgt uit een oproep van DHD namens de NZa, NVZ en NFU. De data worden gebruikt om inzicht te krijgen in de uitgestelde planbare urgente zorg voor patiënten zonder COVID-19.

Lees dit artikel...

Nieuwe ZOOM-rapportage verschenen

Vandaag is de nieuwste editie van ZOOM verschenen: een periodieke rapportage met kerncijfers over de macro-ontwikkelingen in de Nederlandse ziekenhuiszorg. De rapportage is door DHD gemaakt in opdracht van de NVZ en NFU.

Lees dit artikel...

De Datahub voor kwaliteitsregistraties

​Eind 2019 hebben het NVZ- en NFU-bestuur DHD de opdracht gegeven voor het inrichten van de Datahub voor kwaliteitsregistraties. Momenteel leveren ziekenhuizen de data voor kwaliteitsregistraties aan een groot aantal verschillende organisaties. Dit resulteert in inefficiënte processen, verlies van grip op de datastromen en hoge administratieve lasten en kosten. Op deze gebieden is veel winst te behalen.

Lees dit artikel...

Nieuw: analyseer uw wachttijden in het DHD-dashboard

​Sinds maandag 2 maart hebben gebruikers van het DHD-dashboard inzicht in de gemiddelde wachttijd per ziekenhuis. Het analyseren van de eigen wachttijden en die van ziekenhuizen in de regio geeft in aanvulling op de tools Marktaandelen en Verwijsgedrag huisartsen inzage in de marktpositie.

Lees dit artikel...

Hulp bij LBZ-jaarafsluiting 2019: inzicht in niet-gecodeerde opnamen

​Het LBZ-portaal is uitgebreid met een nieuwe indicator die medisch codeurs ondersteunt bij de jaarafsluiting van de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (medische data). Sinds februari kunnen gebruikers zien welke klinische opnamen en langdurige observaties niet-gecodeerd zijn aangeleverd, terwijl zij wel voldoen aan de definities van de NZa.

Lees dit artikel...

Diagnose- en Verrichtingenthesaurus gepubliceerd in uitleverformaat 4.1

Woensdag 26 februari zijn de nieuwe versies van de thesauri gepubliceerd in uitleverformaat 4.1. Voor beide thesauri zijn SNOMED CT-koppelingen toegevoegd. Daarnaast zijn twee termen opgenomen in de Diagnosethesaurus voor het 2019 novel coronavirus en is hiervoor ook de laatste versie van de ICD-10 (v15v) verwerkt met daarin de gewijzigde omschrijving van code U07.1: 2019-nCoV acute respiratoire ziekte.

Lees dit artikel...

Dashboard waardegedreven ketenzorg herseninfarct in gebruik

​In de regio Rotterdam werken diverse zorginstellingen samen om de zorg voor patiënten met een beroerte zo goed mogelijk te organiseren. Zij vormen samen de Rotterdam Stroke Service. Om de resultaten in de keten te volgen en de ketenzorg te verbeteren, heeft DHD in opdracht van de Rotterdam Stroke Service een dashboard ontwikkeld.

Lees dit artikel...

Verslag Kennissessie Verrichtingenthesaurus

Ervaringen delen en van elkaar leren, dat was de insteek tijdens de Kennissessie Verrichtingenthesaurus op 28 januari 2020. Gastheer Noordwest Ziekenhuisgroep ging drie maanden geleden als eerste ziekenhuis over op de Verrichtingenthesaurus. Hoe hebben ze dat aangepakt? Wat zijn de eerste ervaringen? Deze vragen werden door verschillende afdelingen beantwoord.

Lees dit artikel...

ICD-10 codeadviezen januari 2020 gepubliceerd

U kunt vanaf vandaag de ICD-10 codeadviezen van januari 2020 downloaden via deze pagina. Aan de bestaande ICD-10 codeadviezen zijn vijf nieuwe adviezen toegevoegd en vijf gewijzigd. Aan advies 0-2 is een lijst met minimaal te coderen comorbiditeiten en risicofactoren als bijlage toegevoegd. Verder is een aantal kleine tekstuele aanpassingen doorgevoerd. Een overzicht van de wijzigingen vindt u op pagina 129 van het document.

Lees dit artikel...

Rapportage over macro-ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg

​Vandaag is voor het eerst ZOOM gepubliceerd. Deze rapportage, die meerdere malen per jaar verschijnt, bevat kerncijfers over macro-ontwikkelingen in de Nederlandse ziekenhuiszorg. DHD brengt ZOOM in opdracht van de NVZ en NFU uit om inzicht te geven in de financiële ontwikkelingen en prestaties op landelijk niveau.

Lees dit artikel...

Vergelijk twee perioden met elkaar in de marktaandelentool

​De marktaandelentool in het DHD-dashboard is voorzien van nieuwe functionaliteiten. Vanaf nu kunnen twee perioden met elkaar worden vergeleken en zien gebruikers in één oogopslag het marktaandeel binnen het eigen verzorgingsgebied. Door een nieuwe indeling is de navigatie bovendien vereenvoudigd.

Lees dit artikel...

Diagnose- en Verrichtingenthesaurus gepubliceerd in nieuw uitleverformaat

Donderdag 12 december zijn de nieuwe versies van de Diagnosethesaurus (3.6) en de Verrichtingenthesaurus (2.8) gepubliceerd in uitleverformaat 4.1. Met dit nieuwe datamodel zijn de velden begindatum, mutatiedatum en einddatum voor elk kenmerk gevuld. Uitleverformaat 4.0 wordt vanaf deze maand niet meer gepubliceerd. De impact van deze wijziging is minimaal.

Lees dit artikel...

Medisch-inhoudelijke hiërarchie in T-Rex

De thesaurusviewer T-Rex bevat een nieuwe functie. De termen in de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus kunnen vanaf nu in een hiërarchie op basis van medisch-inhoudelijke relatie worden weergegeven. Dit is mogelijk doordat de thesauri zijn gekoppeld aan het internationale terminologiestelsel SNOMED CT.

Lees dit artikel...

Data engineer gezocht!

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste data engineer voor ons team Dataverzameling. Binnen deze functie heb je een cruciale rol in het verzamelen en valideren van ziekenhuisdata. Je streeft naar een hoge inhoudelijke kwaliteit en een aanleverproces dat zo eenvoudig mogelijk is voor de ziekenhuizen. Deze en al onze openstaande vacatures vind je hier.

Lees dit artikel...

Project AI-ondersteund coderen definitief van start

Begin vorige maand heeft DHD een voorstel voor deelname aan het project AI-ondersteund coderen verstuurd naar de Nederlandse ziekenhuizen. Het doel was met een kopgroep van minimaal 10 ziekenhuizen het project te starten. Op dit moment hebben zich al 17 ziekenhuizen aangemeld voor deelname.

Lees dit artikel...

Extra voorbereidingstijd ziekenhuizen door vroege opening OmniQ

OmniQ is dit jaar eerder dan voorheen beschikbaar: op 10 oktober ging het portaal voor het aanleveren van de kwaliteitsindicatoren van de Transparantiekalender, Basisset MSZ en Inzicht in Revalidatie open. Hierdoor kunnen de ziekenhuizen zich alvast voorbereiden op de daadwerkelijke aanleveringen, die 1 januari 2020 van start gaan.

Lees dit artikel...

ICD-10 codeadviezen oktober 2019 gepubliceerd

U kunt vanaf vandaag de ICD-10 codeadviezen van oktober 2019 downloaden via deze pagina. Er zijn vier nieuwe codeadviezen toegevoegd en één advies is gewijzigd. Verder is een aantal kleine tekstuele aanpassingen doorgevoerd. Kijk op pagina 125 van het document voor een overzicht van de wijzigingen.

Lees dit artikel...

‘Waardevolle informatie begint bij goede vastlegging’

​Maandag 23 september organiseerde het Informatieberaad Zorg een meetup rondom het thema ‘gezonde data’. De workshop die DHD tijdens de meetup verzorgde over het belang van goede diagnoseregistratie aan de bron leidde tot een interessante uitwisseling van ideeën tussen verschillende disciplines.

Lees dit artikel...

Bijeenkomst automatisch coderen fase 2

​Op maandag 9 september vond de tweede bijeenkomst over het automatisch coderen van dagopnamen plaats. Aan 45 afgevaardigden van 20 ziekenhuizen, 4 ZIS-leveranciers en het CBS werd tijdens deze bijeenkomst het plan voor fase 2 van het project geïntroduceerd: het trainen van een algoritme dat ziekenhuizen ondersteunt bij de codering van de dagopnamen aan de hand van tekstdata in het ZIS.

Lees dit artikel...

Nieuwe functionaliteiten en data in het DHD-dashboard

​De afgelopen periode zijn diverse tools in het DHD-dashboard bijgewerkt met nieuwe functionaliteiten en data. Zo zijn sinds deze zomer de Verkoopprijzenbenchmark over 2019 en Verwijsgedrag huisartsen over 2018 beschikbaar. Ook zijn extra downloads toegevoegd aan het thema marktinformatie die gebruikers uitgebreidere analysemogelijkheden bieden.

Lees dit artikel...

LBZ-portaal gelanceerd: 24/7 inzicht in uw data-aanleveringen

​Wat is de status van de medische en financiële LBZ-aanlevering van uw ziekenhuis? Voorheen ontving elk ziekenhuis maandelijks een rapportage in pdf-formaat. Vanaf vandaag is deze informatie over de voortgang en kwaliteit van de LBZ-data op elk moment beschikbaar in het online LBZ-portaal. 

Lees dit artikel...

Gebruikersdag OmniQ 27 november 2019

We nodigen u van harte uit voor de gebruikersdag OmniQ op woensdag 27 november 2019. Na afloop van deze bijeenkomst weet u alles over de vernieuwingen en het aanleverproces. Zo kunt u goed voorbereid van start met het aanleveren van de kwaliteitsindicatoren voor de Transparantiekalender, de Basisset MSZ en/of Revalidatie Nederland. Experts van de IGJ, NVZ, NFU, Zorginstituut Nederland en DHD zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Lees dit artikel...

Verkoopprijzenbenchmark 2019 beschikbaar

De Verkoopprijzenbenchmark is bijgewerkt met data over 2019. Deze data zijn beschikbaar voor de verkoopprijzen op het niveau van DBC-zorgproducten. De verkoopprijzen op groepsniveau (productsoort, zorgproductgroep en zorgprofielklasse) komen beschikbaar zodra de casemix in de aangeleverde data over 2019 voldoende representatief is.

Lees dit artikel...

Patiëntinformatie toegevoegd aan de Geneesmiddelenmonitor

De Geneesmiddelenmonitor is uitgebreid met een nieuw onderdeel: patiëntinformatie. Zo kunnen gebruikers vanaf nu doorklikken naar de patiënten van de eigen zorginstelling. Hierbij is het mogelijk om patiëntkenmerken als geslacht, leeftijd en sociaaleconomische status in te zien, maar ook alle onderliggende verstrekkingen te bekijken en downloaden.

Lees dit artikel...

Automatische codering van dagopnamen: het vervolg

Automatische codering van dagopnamen is een onderwerp dat leeft onder de ziekenhuizen. Dat bleek tijdens de openingsbijeenkomst op 11 maart, waar maar liefst 40 deelnemers aanwezig waren. Op basis van de goede input tijdens deze bijeenkomst zijn we druk bezig met het vervolgtraject.

Lees dit artikel...

Deelsessies Landelijke themabijeenkomst kwaliteit van zorg bekend

Eind juni is het zover: de jaarlijkse Landelijke themabijeenkomst kwaliteit van zorg. Met dit jaar als thema ‘op zoek naar de verloren patiënt’. Naast het plenaire programma kunt u zich ook opgeven voor twee interactieve deelsessies:

1. Terugdringen adverse events bij geneesmiddelengebruik
2. LBZ: indicatoren en meer
3. De toekomst van de Heropnamenratio (in samenwerking met CBS)
4. De verloren patiënt in beeld: ervaringen delen met elkaar

Lees verder voor een beschrijving van de sessies.

Lees dit artikel...

LBZ-registratiejaar 2018 afgesloten > LBZ-indicatoren beschikbaar

​Op 30 april is registratiejaar 2018 van de medische LBZ afgesloten. De LBZ bevat alle ambulante contacten, klinische opnamen, dagopnamen en langdurige observaties die in de ziekenhuizen plaatsvinden. Op basis van de definitieve data over 2018 zijn de LBZ-indicatoren berekend die inzicht geven in de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid van het ziekenhuis. 

Lees dit artikel...

Op zoek naar de verloren patiënt - Landelijke themabijeenkomst kwaliteit van zorg 27 juni 2019

​Ondanks de toewijding van zorgprofessionals kan het zijn dat een patiënt niet de zorg ontvangt die hij nodig heeft of dat zelfs onbedoelde zorgschade optreedt. Hoe vindt u de patiënten die minder scherp op het netvlies staan en hoe draagt u hiermee bij aan het verbeteren van de patiëntveiligheid? Dat hoort u tijdens de Landelijke themabijeenkomst kwaliteit van zorg.

Lees dit artikel...

Productgids en jaarbeeld nu beschikbaar

​Onze nieuwe gidsen zijn verschenen. In de productgids vindt u een overzicht van al onze producten en diensten binnen de thema's Patiëntenzorg & kwaliteit, Bedrijfsvoering & financiën en Registratie & data. Wilt u terugblikken op wat DHD in 2018 heeft gedaan voor de ziekenhuizen? Dat kan in ons jaarbeeld. U kunt beide gidsen hier downloaden.

Lees dit artikel...

Aanlevering kwaliteitsindicatoren verloopt voorspoedig

Sinds 29 november 2018 is OmniQ geopend voor de aanlevering van de kwaliteitsindicatoren voor de Transparantiekalender, de Basisset MSZ en Inzicht in Revalidatie. Inmiddels heeft ruim drie kwart van de instellingen minimaal 80% van de gegevens voor de Transparantiekalender aangeleverd.

Lees dit artikel...

Hoe gebruiken andere ziekenhuizen de HDV?

​Eind maart kwamen HDV-gebruikers van 20 ziekenhuizen bijeen om van gedachten te wisselen over ontwikkelingen in de Hospital Data Viewer (HDV) en hun ervaringen met elkaar te delen. De Gebruikersdag HDV – inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie – leidt tot veel nieuwe input en inzichten voor het monitoren en verbeteren van de patiëntveiligheid in de ziekenhuizen. 

Lees dit artikel...

Veel interesse voor automatisch coderen van dagopnamen

​Onze verwachting was dat zo’n tien deelnemers de bijeenkomst over het automatisch coderen van dagopnamen zouden bijwonen. Op maandag 11 maart zaten er echter geen tien, maar bijna veertig medewerkers van ziekenhuizen, het CBS, de NVZ en de NFU in de zaal. Tijdens deze interactieve dag werd enthousiast gereageerd op de resultaten die de inzet van machine learning biedt. Diverse ziekenhuizen werken mee aan de volgende fase van het onderzoek naar automatische codering. DHD roept ook andere ziekenhuizen op om hieraan bij te dragen.  

Lees dit artikel...

Datakwaliteit: een gedeelde verantwoordelijkheid

​'De nieuwe sterftecijfers zijn er.' Wanneer de collega's van René Huijsman dit horen, weten ze dat het tijd is voor uitgebreide controles van de gegevens in de Hospital Data Viewer (HDV). De coördinator medische codering vertelt in dit artikel hoe sturen op datakwaliteit als een gedeelde verantwoordelijkheid wordt gezien binnen Amsterdam UMC.

Lees dit artikel...

'Vol vertrouwen richting de jaarafsluiting LBZ'

De jaarafsluiting voor de medische LBZ-data staat weer voor de deur. Waar dat voorheen een stressvolle periode was, ziet medisch codeur Jan Pieters van Treant Zorggroep de jaarafsluiting tegenwoordig vol vertrouwen tegemoet. 'Het scheelt enorm dat DHD tussentijds aangeeft hoe je ervoor staat met je aanleveringen, zodat je tijdig kunt ingrijpen.' In dit artikel vertelt Pieters hoe Treant de aanleveringen op orde houdt en geeft hij ziekenhuizen praktische tips.

Lees dit artikel...

Inschrijving Gebruikersdag HDV 2019 geopend

​Net als voorgaande jaren organiseren wij op woensdag 27 maart 2019 de Gebruikersdag HDV. Tijdens deze bijeenkomst nemen we u mee in de doorontwikkelingen van de HDV en wisselen we met u van gedachten over het optimale gebruik van de tool en de interpretatie van de informatie. U kunt zich via deze pagina aanmelden.

Lees dit artikel...

'Exact vastleggen wat we uitvoeren bij de patiënt'

​Onlangs zijn de conciliumcodes voor Plastische chirurgie toegevoegd aan de Verrichtingenthesaurus. Hierdoor kunnen de portfolio's van chirurgen in opleiding automatisch worden gevuld. Plastisch chirurg Léon van Adrichem kijkt uit naar het moment dat de Verrichtingenthesaurus wordt geïmplementeerd in het ziekenhuis. ‘We kunnen straks veel preciezer vastleggen wat we uitvoeren bij de patiënt.’ Klik hier voor het hele artikel >>

Lees dit artikel...

Eerste uitlevering thesauri in uitleverformaat 4.0

Woensdag 12 december zijn de nieuwe versies van de Diagnosethesaurus (3.0) en de Verrichtingenthesaurus (2.0) uitgeleverd. In deze versies zijn termen voor de NICE-registratie opgenomen, is de release van de RZ19 van de NZa verwerkt en zijn Sportgeneeskunde-afleidingen voorzien van een DBC-code. De thesauri worden vanaf deze maand gepubliceerd in uitleverformaat 4.0 en niet meer in 3.1 en 3.2.

Lees dit artikel...

Onderzoek naar automatische diagnosecodering van dagopnamen

​DHD gaat onderzoeken of automatische diagnosecodering van dagopnamen met behulp van machine learning mogelijk is. Vervolgens wordt gekeken of deze automatische codering voldoende tijdwinst oplevert voor de ziekenhuizen. Inmiddels hebben meer dan tien ziekenhuizen aangegeven aan dit onderzoek te willen bijdragen.

Lees dit artikel...

‘Van numerieke discussies naar betekenisvolle uitkomsten’

Woensdag 28 november werd registratiejaar 2018 voor de kwaliteitsindicatoren in OmniQ op traditionele wijze afgetrapt met de jaarlijkse gebruikersdag OmniQ. Zo’n honderd adviseurs kwaliteit & veiligheid en andere experts op het gebied van kwaliteitsindicatoren kwamen bijeen in Utrecht om de nieuwste ontwikkelingen te bespreken.

Lees dit artikel...

OmniQ geopend voor kwaliteitsindicatoren 2018

​Donderdag 29 november – ruim een maand eerder dan gepland – is OmniQ geopend voor het invoeren van de kwaliteitsindicatoren voor registratiejaar 2018. U kunt in OmniQ alle indicatoren ten behoeve van de Transparantiekalender (Zorginstituut Nederland), de Basisset MSZ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) en Inzicht in Revalidatie (Revalidatie Nederland) aanleveren.

Lees dit artikel...

Laatste uitlevering thesauri in uitleverformaten 3.1 en 3.2

Donderdag 25 oktober zijn de nieuwe versies van de Diagnosethesaurus (2.40) en de Verrichtingenthesaurus (1.9) uitgeleverd. In deze versies van de thesauri zijn wijzigingsverzoeken en SNOMED CT-koppelingen doorgevoerd. Dit was de laatste keer dat uitleverformaten 3.1 en 3.2 werden uitgeleverd.

Lees dit artikel...

Gebruikersdag OmniQ 28 november 2018

We nodigen u van harte uit voor de gebruikersdag OmniQ op woensdag 28 november. Sjors van Aalst (NVZ), Ria Zondervan (NFU) en medewerkers van DHD praten u bij over de laatste ontwikkelingen en gaan met u in gesprek over uw ervaringen. Dolf de Boer (Nivel) vertelt meer over de PROM wijzer. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Zorginstituut Nederland zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Meer informatie en inschrijven >>

Lees dit artikel...

HSMR-rapport 2015-2017 op 12 oktober verstuurd naar raden van bestuur

​Vrijdag 12 oktober 2018 zijn de gedrukte HSMR-rapporten 2015-2017 verstuurd naar de raden van bestuur van alle ziekenhuizen. Twee weken eerder, op 28 september, werden de digitale versies verstuurd. Hiermee is het HSMR-rapport in verband met de vervroegde publicatiedeadline van de sterftecijfers (31 december) eerder verschenen dan voorgaande jaren.

Lees dit artikel...

Aan tafel met zorgverzekeraars: nieuwe inzichten en mogelijkheden

​Bent u direct of vanaf de zijlijn betrokken bij de onderhandelingen met zorgverzekeraars? Kom dan op dinsdag 9 oktober naar het symposium ‘Op weg naar het nieuwe onderhandelen’ in het Muntgebouw Utrecht. Door het onderhandelingsproces vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, leren we van elkaar en kunnen we onze visie verbreden.

Lees dit artikel...

10 weetjes over DHD

DHD is opgericht in 2008 en viert dit jaar dus zijn 10-jarig bestaan! Daar staan we deze zomer bij stil aan de hand van top-10-lijstjes en verhalen die u meenemen naar verleden, heden en toekomst. Vandaag staat alweer het tiende artikel voor u klaar met hierin 10 weetjes over DHD. Wilt u meer te weten komen over onze organisatie? U leest het artikel hier. 

Lees dit artikel...

SNOMED CT-koppelingen toegevoegd in Diagnosethesaurus

​Donderdag 30 augustus zijn de nieuwe versies van de Diagnosethesaurus (2.38) en de Verrichtingenthesaurus (1.7) uitgeleverd. In de Diagnosethesaurus zijn een groot aantal concepten voorzien van een SNOMED-CT-koppeling. Daarnaast zijn er wijzigingsverzoeken voor zowel de Diagnosethesaurus als Verrichtingenthesaurus doorgevoerd.

Lees dit artikel...

​248 DBC-afleidingen voor Sportgeneeskunde toegevoegd in Diagnosethesaurus; Verrichtingenthesaurus uitgebreid met termen voor Dermatologie

Donderdag 26 juli zijn de nieuwe versies van de Diagnosethesaurus (2.37) en de Verrichtingenthesaurus (1.6) uitgeleverd. In de Diagnosethesaurus zijn voor het specialisme Sportgeneeskunde 248 DBC-afleidingen toegevoegd. Daarnaast zijn wijzigingsverzoeken doorgevoerd. In samenwerking met de wetenschappelijke vereniging is de Verrichtingenthesaurus aangevuld met nieuwe termen voor Dermatologie.

Lees dit artikel...

Marktaandelen voor vierde kwartaal 2017 beschikbaar

De marktaandelen op basis van de DBC-zorgproducten in het DHD-dashboard zijn bijgewerkt met de data over het vierde kwartaal van 2017. Daardoor beschikt u nu over de marktaandelen voor 2017 op basis van zowel de DBC-zorgproducten als op basis van de klinische opnamen, dagopnamen en ambulante contacten.

Lees dit artikel...

Nieuw instrument: Verwijsgedrag huisartsen

Maandag 16 juli is het nieuwe instrument Verwijsgedrag huisartsen toegevoegd aan het DHD-dashboard. Hiermee krijgt u inzicht in het percentage verwijzingen door huisartsen naar uw ziekenhuis. Zo kunt u bijvoorbeeld de verschillen tussen regio’s of huisartsen analyseren.

Lees dit artikel...

10 jaar DHD - LMR/LBZ door de jaren heen

​DHD bestaat 10 jaar! In het kader hiervan plaatsen wij deze zomer elke donderdag een top-10 lijstje of verhaal dat u meeneemt naar verleden, heden en toekomst. Vandaag is de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (voorheen de Landelijke Medische Registratie) aan de beurt. U ziet bijvoorbeeld dat de data in de afgelopen tien jaar steeds vollediger zijn geworden. U leest het artikel hier

Lees dit artikel...

Basisset MSZ 2017 toegevoegd aan SKI

De gegevens die ziekenhuizen via OmniQ hebben aangeleverd voor de Basisset MSZ 2017 (IGJ) zijn toegevoegd aan SKI (Spiegelinformatie Kwaliteitsindicatoren). Iedereen met een DHD-account kan de set raadplegen via https://ski.dhd.nl. Eind mei werden de gegevens uit de Transparantiekalender en de Medisch Specialistische Revalidatie over verslagjaar 2017 al toegevoegd.

Lees dit artikel...

10 jaar DHD - 10 vragen, 10 antwoorden

​DHD bestaat 10 jaar! In het kader hiervan plaatsen wij deze zomer top-10 lijstjes en verhalen die u meenemen naar verleden, heden en toekomst. Vandaag: 10 veelgestelde vragen aan DHD. Kent u alle antwoorden? Controleer het hier

Lees dit artikel...

10 jaar DHD - in 10 stappen een beeld van de HDV

DHD bestaat 10 jaar! In het kader hiervan plaatsen wij deze zomer top-10 lijstjes en verhalen die u meenemen naar verleden, heden en toekomst. We beginnen de reeks met een artikel waarmee u in tien stappen een beeld krijgt van de Hospital Data Viewer (HDV). U leest het artikel hier

Lees dit artikel...

Eerste uitlevering in formaat 3.2 voor de thesauri; Verrichtingenthesaurus aangevuld voor Plastische chirurgie en gipsverbandmeesters

​Donderdag 28 juni zijn de nieuwe versies van de Diagnosethesaurus (2.36) en de Verrichtingenthesaurus (1.5) uitgeleverd. In deze versie van de Diagnosethesaurus zijn de kenmerken CRAMP, KinCor en DSM-5 toegevoegd. De Verrichtingenthesaurus is aangevuld met de opleidingscodes voor Plastische chirurgie en termen voor de gipsverbandmeesters.

Lees dit artikel...

Gegevens Transparantiekalender 2017 en Medisch Specialistische Revalidatie 2017 in SKI

​Ziekenhuizen, ZBC’s en revalidatiecentra hebben eerder dit jaar hun gegevens voor de Transparantiekalender 2017 aangeleverd via OmniQ. Deze gegevens zijn nu voor alle instellingen beschikbaar in SKI om te benchmarken. Voor de revalidatie-instellingen zijn tevens de interne  indicatoren voor 2017 inzichtelijk in SKI.  De indicatoren van de Basisset MSZ 2017 van de IGJ worden uiterlijk eind juni aan SKI toegevoegd.

Lees dit artikel...

KinCor-lijst opgenomen in Diagnosethesaurus; 787 CBV-migratieregels toegevoegd aan Verrichtingenthesaurus

Donderdag 24 mei zijn de nieuwe versies van de Diagnosethesaurus (2.35) en de Verrichtingenthesaurus (1.4) uitgeleverd. In deze versie van de Diagnosethesaurus is het specialisme Kindergeneeskunde uitgebreid met diagnosen vanuit de KinCor-lijst voor het sub-specialisme Kindercardiologie. In deze versie van de Verrichtingenthesaurus zijn 787 CBV-migratieregels toegevoegd.

Lees dit artikel...

Rapport LBZ-indicatoren 2017 beschikbaar

​Sinds 23 mei 2018 kunnen gemachtigde personen binnen ziekenhuizen het Rapport LBZ-indicatoren 2017 en het onderliggende microbestand van hun ziekenhuis downloaden in de beveiligde omgeving Mijn DHD. Het rapport geeft inzicht in de indicatoren HSMR (voorlopig), Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Heropnamenratio van het ziekenhuis in 2017. Per indicator is aangegeven hoe het ziekenhuis zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde.

Lees dit artikel...

Voorlopige HSMR 2017 beschikbaar

De voorlopige HSMR over registratiejaar 2017 is sinds 16 mei voor alle ziekenhuizen beschikbaar in de beveiligde omgeving Mijn DHD. De personen die door de raad van bestuur gemachtigd zijn om dit bestand te downloaden, zijn hier per e-mail op geattendeerd.

Lees dit artikel...

'Onderbouwd met elkaar in gesprek over geneesmiddelen'

Eind april is een grote update van de Geneesmiddelenmonitor uitgerold. Gebruikers kunnen vanaf nu onder meer inzien voor welke diagnosegroepen de medicatie is voorgeschreven. Daarmee is de Geneesmiddelenmonitor een nog krachtiger instrument geworden voor de ziekenhuisapotheker, stelt Pieter Helmons, ziekenhuisapotheker bij het St Jansdal in Harderwijk.

Lees dit artikel...

DSM-5 voor Consultatieve psychiatrie opgenomen in Diagnosethesaurus; 1.785 CBV-migratieregels toegevoegd aan Verrichtingenthesaurus

​Donderdag 26 april zijn de nieuwe versies van de Diagnosethesaurus (2.34) en de Verrichtingenthesaurus (1.3) uitgeleverd. In deze versie van de Diagnosethesaurus is de diagnoselijst van het specialisme Consultatieve psychiatrie herzien in samenwerking met de wetenschappelijke vereniging. De lijst bestaat uit 683 concepten en is gebaseerd op DSM-5.

Lees dit artikel...

Nieuwe ICD-10 codeadviezen april 2018 beschikbaar

​U kunt het nieuwe document 'Codeadviezen Expertgroep ICD-10 versie 20180401' downloaden op deze pagina. Aan de bestaande ICD-10 codeadviezen zijn twee nieuwe adviezen toegevoegd, vier adviezen zijn gemuteerd en één advies is vervallen. Ook zijn er een aantal kleine tekstuele aanpassingen doorgevoerd. Een overzicht van de wijzigingen vindt u op pagina 115 van het document. De adviezen en mutaties zijn vastgesteld door de expertgroep ICD-10.

Lees dit artikel...

Jaarbeeld 2017

​De Nederlandse ziekenhuizen en hun data vormen het fascinerende werkgebied van DHD. Ons team zet zich dagelijks met veel enthousiasme in om ziekenhuizen te ondersteunen bij het registreren, aanleveren en toepassen van de data. In 2017 hebben we meer dan ooit de samenwerking met de ziekenhuizen opgezocht. De inzichten die hieruit voortkwamen, vormden de basis voor nieuwe producten en functionaliteiten. Wij kijken met trots terug op wat er in het afgelopen jaar met en voor de ziekenhuizen is gerealiseerd.

Lees dit artikel...

Jaarafsluiting medische LBZ-data nadert

​Voor medisch codeurs één van de drukste tijden van het jaar: de jaarafsluiting van het medische gedeelte van de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ). Vóór 1 april 2018 dienen alle benodigde gegevens over registratiejaar 2017 te zijn aangeleverd. 

Lees dit artikel...

Vergelijk de registratie van Charlson comorbiditeitgroepen met landelijke cijfers

De Casemix-Monitor in de Hospital Data Viewer (HDV) is uitgebreid met de Charlson comorbiditeitgroepen. U kunt hiermee de geregistreerde comorbiditeitgroepen van uw ziekenhuis vergelijken met de landelijke cijfers en mogelijke afwijkingen in de LBZ-registratie identificeren en adresseren. De Charlson comorbiditeitgroepen worden meegewogen in de berekening van de HSMR en Heropnamenratio. 

Lees dit artikel...

Marktinformatie tweede kwartaal 2017 beschikbaar in DHD-dashboard

De marktinformatie op basis van de financiële LBZ-data is geactualiseerd en bevat nu de data van het tweede kwartaal van 2017. U kunt op drie manieren gebruikmaken van de marktinformatie in het DHD-dashboard: door middel van een interactieve kaart, een analysetool en een download. Hiermee kunt u zowel snelle als uitgebreide marktanalyses uitvoeren. 

Lees dit artikel...

Ziekenhuizen gestart met aanleveren indicatoren Transparantiekalender en Basisset MSZ

​Op 1 januari 2018 is OmniQ opengesteld voor het invoeren van de kwaliteitsindicatoren voor verslagjaar 2017. Ziekenhuizen leveren via dit portaal alle indicatoren ten behoeve van de Transparantiekalender (Zorginstituut Nederland) en de Basisset MSZ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) aan. Voor de Transparantiekalender kan dat tot 14 april (23:59 uur). Voor de Basisset MSZ kunnen ziekenhuizen tot 14 april (23:59 uur) de voorlopige en tot 31 mei (23:59 uur) de definitieve indicatoren aanleveren.

Lees dit artikel...

Uitvraag Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen in OmniQ

Dit jaar wordt de Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen (EJZ) voor het eerst uitgevraagd in OmniQ. Voorheen gebeurde dit via www.jaarenqueteziekenhuizen.nl. OmniQ is een portaal waar diverse uitvragen gebundeld zijn, waaronder ook de Transparantiekalender van Zorginstituut Nederland.

Lees dit artikel...

Verrichtingenthesaurus versie 1.1 uitgeleverd

Vandaag, donderdag 25 januari, is versie 1.1 van de Verrichtingenthesaurus uitgeleverd. Ten opzichte van de eerste productieversie zijn enkele kleine wijzigingen doorgevoerd. In de was-wordt-lijst bij de uitlevering ziet u wat er gewijzigd is.

Lees dit artikel...

Nieuwe ICD-10 codeadviezen januari 2018 beschikbaar

Vanaf nu is het document 'Codeadviezen Expertgroep ICD-10 versie 20180101' te downloaden via deze pagina. Aan de bestaande ICD-10 codeadviezen zijn vijf nieuwe adviezen toegevoegd en één advies is gemuteerd. Verder is een aantal kleine tekstuele aanpassingen doorgevoerd. Een overzicht van de wijzigingen vindt u op pagina 113 van het document. De adviezen en mutaties zijn vastgesteld door de expertgroep ICD-10.

Lees dit artikel...

Verrichtingenthesaurus in productie; klaar voor implementatie

Vrijdag 22 december is de eerste productieversie van de Verrichtingenthesaurus uitgeleverd. De lijst met medisch relevante verrichtingen is daarmee klaar voor implementatie in de ziekenhuizen. Dankzij een grondige voorbereiding met ondersteuning van veel partijen sluit de Verrichtingenthesaurus goed aan bij de praktijk.

Lees dit artikel...

Nieuwe functionaliteiten DHD-dashboard: contractafspraken, CCS-indeling en meer

In het DHD-dashboard zijn de afgelopen maand verschillende nieuwe functionaliteiten doorgevoerd. Zo is een aantal weergaven vernieuwd, bevat de marktinformatie nu ook bijgeschatte marktaandelen, is de adherentie toegevoegd en is binnen de thema’s Kwaliteit en Markt de CCS-indeling verwerkt. Ook nieuw is het onderdeel contractafspraken waarin kan worden bekeken welk deel van de productiewaarde wordt gedekt door contractafspraken met de zorgverzekeraars.

Lees dit artikel...

RZ18 en ICD-10 wijzigingen voor 2018 (v12v) in Diagnosethesaurus versie 2.31

​In versie 2.31 van de Diagnosethesaurus zijn RZ18-wijzigingen in de DBC-structuur, zoals gepubliceerd door de NZa, doorgevoerd in overleg met de betrokken WV'en. Ook zijn de ICD-10 wijzigingen voor registratiejaar 2018 (v12v), zoals te gebruiken in de LBZ, doorgevoerd en geautoriseerd door het RIVM. Daarnaast zijn op verzoek van de NVvA 71 concepten gewijzigd. Hiertoe gemachtigde gebruikers kunnen de nieuwste versie van de Diagnosethesaurus vanaf vandaag downloaden in Mijn DHD.

Lees dit artikel...

Nieuwe reeks kennissessies Verrichtingen- en Diagnosethesaurus

​Vanaf januari 2018 wordt in samenwerking met de EPD/ZIS-leveranciers een nieuwe reeks kennissessies voor de Verrichtingen- en Diagnosethesaurus georganiseerd. Tijdens deze kennissessies met ziekenhuizen en leveranciers komen onder andere de implementatie van de Verrichtingenthesaurus en de doorontwikkeling van beide thesauri aan bod.

Lees dit artikel...

Mijn DHD vernieuwd

Vanaf vandaag kunt u gebruikmaken van het vernieuwde Mijn DHD, de beveiligde omgeving voor iedereen met een DHD-account. De omgeving is gepersonaliseerd op basis van de producten en diensten waarvoor u bent gemachtigd. 

Lees dit artikel...

Heraanleveringen LBZ-data 2017 op basis van G-standaard

​Vanaf 1 januari 2017 is de G-standaard van kracht waarmee uitgebreide en gedetailleerde informatie met betrekking tot geneesmiddelen wordt vastgelegd. De invoering van de standaard heeft gefaseerd plaatsgevonden. Hierdoor zijn mogelijk niet alle gegevens compleet in de LBZ-data verwerkt.

Lees dit artikel...

Terugkoppeling kwaliteitscontroles medische LBZ-data 2017

​DHD voert een tweede controle uit op de medische LBZ-data over 2017. Ziekenhuizen die data hebben aangeleverd, krijgen hier in januari terugkoppeling op. Tijdige, volledige en juiste aanlevering van de LBZ-data is cruciaal voor informatieproducten als het HSMR-rapport, het Rapport LBZ-indicatoren, het DHD-dashboard en de HDV.

Lees dit artikel...

Rapport Kostenontwikkeling Ziekenhuiszorg 2016 gepubliceerd

Op 15 december 2017 is de vijfde editie van het rapport over de kostenontwikkeling van de ziekenhuiszorg in Nederland gepubliceerd. De informatie in dit rapport, door DHD samengesteld in opdracht van de NVZ en NFU, biedt een goed inzicht in de omvang van de kostenontwikkeling en de achterliggende factoren.

Lees dit artikel...

Samenwerken aan een soepel aanleverproces - verslag gebruikersdag OmniQ 2017

1 januari 2018 gaat OmniQ weer open. Vanaf die datum kunnen ziekenhuizen via het portaal de kwaliteitsindicatoren voor de Transparantiekalender en de Basisset MSZ (voorheen IGZ-basisset) aanleveren. Een flinke klus, vertelt dagvoorzitter Sezgin Cihangir van DHD het 90-koppige publiek tijdens de gebruikersdag OmniQ op 30 november. ‘Daarom willen wij jullie daar zo goed mogelijk bij ondersteunen.’

Lees dit artikel...

Publicatie Verrichtingenthesaurus bèta 5

Op 23 november is de vijfde bètaversie van de Verrichtingenthesaurus gepubliceerd. In deze uitlevering zijn 26 specialismen opgenomen, waaronder nu ook het specialisme Nucleaire geneeskunde. Aan de hand van de bètaversie kunnen ziekenhuizen alvast analyseren wat de impact is van het gebruik van de Verrichtingenthesaurus op technisch en administratief vlak.

Lees dit artikel...

Workshops DHD-dashboard 2018: de mogelijkheden en zelf aan de slag

​Gebruikt u het DHD-dashboard en wilt u graag meer weten over de mogelijkheden? Of gebruikt u het nog niet, maar wilt u dit wel gaan doen? In 2018 staan weer meerdere workshops DHD-dashboard gepland, waarin u alles hoort over de inhoud en het gebruik van het DHD-dashboard. Ook gaat u aan de slag met het analyseren van uw eigen data (of fictieve data) uit het dashboard. De workshop is met name interessant voor de afdelingen Financiën & Control, Zorgverkoop en Marketing. Er zijn maximaal tien deelnemers per workshop, waardoor er voldoende ruimte is voor het stellen van vragen.

Lees dit artikel...

Publicatie Verrichtingenthesaurus bèta 4

Op 26 oktober is de vierde bèta-versie van de Verrichtingenthesaurus gepubliceerd. In deze uitlevering zijn 25 specialismen opgenomen, waaronder nu ook de specialismen Longziekten en Revalidatie. Aan de hand van de bèta-versie kunnen ziekenhuizen alvast analyseren wat de impact is van het gebruik van de Verrichtingenthesaurus op technisch en administratief vlak.

Lees dit artikel...

Publicatie Verrichtingenthesaurus bèta 3

​Op 28 september is de derde bèta-versie van de Verrichtingenthesaurus gepubliceerd. In deze uitlevering zijn 23 specialismen opgenomen, waaronder nu ook het specialisme Pathologie. Aan de hand van de bèta-versie kunnen ziekenhuizen alvast analyseren wat de impact is van het gebruik van de Verrichtingenthesaurus op technisch en administratief vlak.

Lees dit artikel...

Gebruikersdag OmniQ op 30 november 2017

​Donderdag 30 november organiseert DHD de gebruikersdag OmniQ. Net als afgelopen jaar wordt u deze ochtend bijgepraat over de achtergronden, vernieuwingen en toekomst van OmniQ. Inschrijven voor de bijeenkomst is vanaf nu mogelijk.​

Lees dit artikel...

Kwaliteitscontrole medische LBZ-data 2017 in oktober

​Medio oktober ontvangen ziekenhuizen een terugkoppeling over de medische LBZ-data die zij voor registratiejaar 2017 hebben aangeleverd. Tijdige, volledige en juiste aanlevering is cruciaal voor informatieproducten als het HSMR-rapport, het Rapport LBZ-indicatoren het DHD-dashboard, en de Hospital Data Viewer.

Lees dit artikel...

NVZ Brancherapport 2017 verschenen

​Dit jaar heeft DHD in opdracht van de NVZ het Brancherapport 2017: Ziekenhuiszorg in cijfers gemaakt. De gegevens zijn grotendeels door de ziekenhuizen aan de LBZ (Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg) aangeleverd. Door efficiënt verzamelen en goede kennis van de data is deze samenwerking met de NVZ zeer voorspoedig verlopen.

Lees dit artikel...

Inzicht in datakwaliteit met monitor Casemixcontrole

​​​Om ziekenhuizen inzicht te geven in de door hen aangeleverde LBZ-data ontwikkelt DHD de monitor Casemixcontrole in de HDV. Hiermee kunnen ziekenhuizen de voor de LBZ-indicatoren belangrijkste aspecten van hun registratie inzien, analyseren en vergelijken met de landelijke gemiddelden. Voor HDV-gebruikers heeft het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de aangeleverde data zeer hoge prioriteit, zo bleek tijdens de Landelijke themabijeenkomst HDV en dossieronderzoek. 

Lees dit artikel...

Publicatie Verrichtingenthesaurus bèta 2

​Op 31 augustus is de tweede bèta-versie van de Verrichtingenthesaurus gepubliceerd. In deze uitlevering zijn 22 specialismen opgenomen, waaronder nu ook het specialisme Kindergeneeskunde. Aan de hand van de bèta-versie kunnen ziekenhuizen alvast analyseren wat de impact is van het gebruik van de Verrichtingenthesaurus op technisch en administratief vlak.

Lees dit artikel...

Publicatie Diagnosethesaurus versie 2.27

Op 24 augustus is de nieuwste versie – versie 2.27 – van de Diagnosethesaurus gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

​- Veel @DBC-termen zijn voorzien van een ICD-10 afleiding

- In samenwerking met de WV Audiologie is een groot deel van de diagnoselijst van audiologie herzien en gewijzigd

- Voor het specialisme Kindergeneeskunde zijn naar aanleiding van reguliere wijzigingsverzoeken en het Snomedificatie-proces veel wijzigingen doorgevoerd

Lees dit artikel...

Publicatie Diagnosethesaurus versie 2.26

​​​Op 27 juli is de nieuwste versie – versie 2.26 – van de Diagnosethesaurus gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

- Het doorvoeren van een deel van de aanpassingen aan het subspecialisme neonatologie behorende tot kindergeneeskunde. Deze wijzigingen komen vanuit de Gynaecologie-Neonatologie-lijst. 

- Het doorvoeren van wijzigingsverzoeken voor het specialisme Heelkunde.

Lees dit artikel...

DHD lanceert T-Rex

​​​​De T-Rex is ontwikkeld als hulpmiddel voor de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus. U kunt met de T-Rex eenvoudig en snel diagnosetermen uit de Diagnosethesaurus opzoeken. Naar aanleiding van de uitlevering van de bètaversie van de Verrichtingenthesaurus op 7 juli, komen ook de verrichtingentermen binnenkort beschikbaar in de T-Rex.

Lees dit artikel...

Bèta-versie Verrichtingenthesaurus uitgeleverd

​Op vrijdag 7 juli is de bèta-versie van de Verrichtingenthesaurus gepubliceerd. In deze uitlevering zijn 21 specialismen opgenomen. Aan de hand van de bèta-versie kunnen ziekenhuizen alvast analyseren wat de impact is van het gebruik van de Verrichtingenthesaurus op technisch en administratief vlak.

Lees dit artikel...

Nieuw: benchmarken met de GeneesmiddelenMonitor

​Ziekenhuizen hebben de NVZ laten weten grote behoefte te hebben aan benchmarkinformatie om meer sturing te kunnen geven aan het geneesmiddelenbeleid. Dit was reden voor de NVZ om met DHD en in nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) de GeneesmiddelenMonitor te ontwikkelen.   

Lees dit artikel...

Registratielast ziekenhuizen verminderd voor dataverzameling EJZ

​De Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen (EJZ) is een jaarlijkse uitvraag onder ziekenhuizen en UMC's naar zorgaanbod, productie, personeel en kosten. De NVZ en NFU gebruiken de getallen uit de EJZ om inzicht te geven in de ontwikkelingen binnen de algemene ziekenhuizen en UMC’s. De getallen worden daarnaast gebruikt voor onderzoek bij het CBS en het onderbouwen van beleidsvraagstukken van het ministerie van VWS en de NZa.

Lees dit artikel...

Publicatie Diagnosethesaurus versie 2.25

Op 30 juni is de nieuwste versie – versie 2.25 – van de Diagnosethesaurus gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

- Het verwijderen van onjuiste ICD-10-afleidingen, die actief waren in 2014 en fouten opleverden, met goedkeuring van de EPD-leveranciers. De foutmeldingen bij het importeren van de nieuwe Diagnosethesaurus zouden zo opgelost moeten zijn. 

- Het doorvoeren van een deel van de aanpassingen aan het subspecialisme neonatologie behorende tot kindergeneeskunde. Deze wijzigingen komen vanuit de Gynaecologie-Neonatologie-lijst. Het overige deel van de aanpassingen komt in de volgende uitleveringen mee.

- Het doorvoeren van een groot deel van de wijzigingen van de Lijst Academische Zorg (LAZ) KNO.​

Lees dit artikel...

Financiële deel LBZ steeds beter gevuld

​​​​​​​Wij merken een positieve ontwikkeling in de aanlevering van de financiële LBZ-data: de volledigheid van de data is sterk verbeterd en de aanleveringen vinden steeds meer op tijd plaats. 63 ziekenhuizen zijn inmiddels in productie met de LBZ-financieel. Enkele ziekenhuizen wachten nog op de overgang naar een nieuw ZIS/EPD voordat zij met de aanlevering kunnen starten.

Lees dit artikel...

Evaluatie jaarafsluiting LBZ 2016 (medische data)

​​Op 1 mei 2017 is het medische deel van de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) over registratiejaar 2016 succesvol afgesloten. Om het aanleverproces te evalueren en verder te verbeteren​, wordt een enquête verstuurd naar onze contactpersonen voor de LBZ. Ook attenderen we ziekenhuizen alvast graag op een aantal punten voor het verder bevorderen van een tijdige jaarafsluiting en een goede kwaliteit van de LBZ-data.​

Lees dit artikel...

Verslagjaar 2016 in OmniQ succesvol afgesloten

Instellingen hebben dit jaar voor de tweede keer gebruik gemaakt van OmniQ. In 2016 werden via OmniQ de kwaliteitsindicatoren voor de Transparantiekalender van Zorginstituut Nederland aangeleverd. In 2017 kwamen hier ook de indicatoren van de IGZ Basisset bij. In totaal zijn er voor verslagjaar 2016 circa 170.000 antwoorden ingevuld, op basis van gemiddeld 1.400 indicatoren per instelling.​​

Lees dit artikel...

SKI gecompleteerd met gegevens IGZ Basisset 2016

​De gegevens in SKI voor verslagjaar 2016 zijn compleet. Naast de gegevens van de Transparantiekalender zijn nu ook de gegevens van de IGZ Basisset beschikbaar in SKI. Beide indicatorensets zijn eerder dit jaar door de instellingen aangeleverd via OmniQ. ​

Lees dit artikel...

Rapport LBZ-indicatoren 2016 beschikbaar

​​​​Vanaf 22 mei kunnen gemachtigde personen binnen ziekenhuizen het Rapport LBZ-indicatoren 2016 en het onderliggende microbestand van hun ziekenhuis downloaden in de beveiligde omgeving Mijn DHD. Het rapport geeft inzicht in de indicatoren HSMR (voorlopig), Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Heropnamenratio van het ziekenhuis in 2016. Per indicator is aangegeven hoe het ziekenhuis zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde. 

Lees dit artikel...

Publicatie Diagnosethesaurus versie 2.24

​​Op 10 mei is de nieuwste versie – versie 2.24 – van de Diagnosethesaurus gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen zijn:​

- Het vervangen van @DBC-termen
- Het toevoegen van Snomed CT-koppelingen aan referentietermen

Lees dit artikel...

Paramedische verrichtingen opgenomen in verrichtingenthesaurus

​Naast medisch specialistische verrichtingen worden ook niet-medisch specialistische verrichtingen en materialen opgenomen in de verrichtingenthesaurus. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om verpleegkundige verrichtingen, protheses en bloedproducten. Deze worden voorzien van een kenmerk om het onderscheid aan te geven.

Lees dit artikel...

Publicatie diagnosethesaurus versie 2.23

Op 30 maart is de nieuwste versie – versie 2.23 – van de diagnosethesaurus gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het doorvoeren van wijzigingsverzoeken vanuit de ziekenhuizen.
  • ​Het doorvoeren van gewijzigde ICD-10 afleidingen, geautoriseerd door RIVM.
  • Het doorvoeren van snomed-koppelingen in samenwerking met Nictiz.​

Lees dit artikel...

DHD-gids 2017 en Jaarbeeld 2016 beschikbaar

​​​De DHD-gids 2017 en het Jaarbeeld 2016 zijn vanaf nu beschikbaar. In de DHD-gids vindt u een overzicht van de producten en diensten die de informatiepositie van ziekenhuizen versterken en helpen bij het verminderen van de administratieve lasten. In het Jaarbeeld leest u hoe DHD zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor de ziekenhuizen en UMC’s.​

Lees dit artikel...

Rapport LBZ-indicatoren 2016

​​De jaarafsluiting van de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) komt in zicht, en daarmee ook het rapport LBZ-indicatoren. Dit rapport bevat de drie indicatoren HSMR (voorlopig), Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Heropnamenratio.​

Lees dit artikel...

Verrichtingenthesaurus in afrondende fase

De verrichtingenthesaurus bevindt zich in de afrondende fase. Samen met zorgadministrateurs van ziekenhuizen en UMC’s worden momenteel de afleidingen van de verrichtingentermen naar de zorgactiviteitcodes (NZa) gereviewd. Ook worden de laatste specialismelijsten gevuld.​​

Lees dit artikel...

Jaarafsluiting LBZ-medisch op 1 april

De jaarafsluiting van de LBZ-medisch nadert. Ziekenhuizen dienen voor 1 april 2017 de volgende gegevens te hebben aangeleverd bij DHD:

  • Gecodeerde opnamen – klinisch, dag en langdurige observatie

  • Ambulante contacten

  • Verrichtingen

  • Bestanden met de opnamen (klinisch, dag en langdurige observatie) die niet gecodeerd kunnen worden aangeleverd, maar wel bekend zijn in het ZIS

Lees dit artikel...

DHD-dashboard vernieuwd en geactualiseerd

​​Er is een vernieuwde versie van het DHD-dashboard verschenen. De lay-out is aangepast zodat gebruikers nog sneller de juiste informatie kunnen vinden en de data van een groot aantal onderdelen zijn geactualiseerd. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.​

Lees dit artikel...

Publicatie diagnosethesaurus versie 2.22

Op 24 februari is de nieuwste versie – versie 2.22 – van de diagnosethesaurus gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

• Het doorvoeren van wijzigingsverzoeken vanuit de ziekenhuizen.

• Het uitleveren van de compleet lijsten in een Excel-bestand in plaats van een PDF-bestand.

Daarbij staan de vernieuwde richtlijnen van de diagnosethesaurus op de website van DHD.​

Lees dit artikel...

HDV gebruikersdag 15 maart 2017

​​​​Op woensdag 15 maart organiseert DHD een HDV gebruikersdag. Gebruikers van de HDV kunnen deze middag ervaringen uitwisselen en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. Lees hier meer over het programma en aanmelden. 

Lees dit artikel...

Publicatie diagnosethesaurus versie 2.21

Op 27 januari is de nieuwste versie – versie 2.21 – van de diagnosethesaurus gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

- Het doorvoeren van wijzigingsverzoeken vanuit de ziekenhuizen.

- Alle geplande wijzigingen van het kenmerk basis-uitgebreid zijn doorgevoerd. Dit geldt vooral voor de specialismen allergologie en kindergeneeskunde.


Vanaf deze uitlevering, versie 2.21, wordt alleen nog uitleverformaat 3.1 beschikbaar gesteld.​

Lees dit artikel...

Workshop DHD-dashboard

​​​​In 2017 staan weer meerdere workshops DHD-dashboard gepland. In deze workshop hoort u alles over de inhoud en het gebruik van het DHD-dashboard. Het dashboard levert belangrijke informatie waarmee u keuzes kunt maken op het gebied van onder andere: Onderhandelingen, Kwaliteit van zorg, Marketing en Kwaliteit van data. Hier​ vindt u meer over de inhoud van het programma en de datums.​

Lees dit artikel...

Publicatie diagnosethesaurus versie 2.20

​​​​Op 23 december is de nieuwste versie – versie 2.20 – van de diagnosethesaurus gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

- De diagnoselijst voor het specialisme allergologie is volledig herzien door de WV, resulterend in veel wijzigingen.

- De RZ17 wijzigingen in de DBC-structuur, zoals gepubliceerd door de NZa, zijn doorgevoerd in overleg met de WV’en.

- De ICD-10 wijzigingen voor registratiejaar 2017 (v11v), zoals te gebruiken in de LBZ, zijn doorgevoerd en geautoriseerd door RIVM.​

Lees dit artikel...

Update verrichtingenbestand (CBV) uitgeleverd

​​Op 19 december 2016 heeft DHD een update van het Verrichtingenbestand (CBV) uitgeleverd met hierin verwerkt de mutaties tussen 15 september en 19 december 2016. Personen die gemachtigd zijn om het verrichtingenbestand te downloaden, vinden het bestand in Mijn DHD​, onder 'Downloads actueel'.

Lees dit artikel...

Rapport Kostenontwikkeling ziekenhuiszorg 2015 gepubliceerd

​Op 16 december 2016 is de vierde editie van het rapport over de kostenontwikkeling van de ziekenhuiszorg in Nederland gepubliceerd. Op verzoek van de NVZ en NFU doet DHD jaarlijks onderzoek naar de omzetontwikkeling van de ziekenhuizen en UMC’s. Het rapport is gebaseerd op gegevens uit de Omzetmonitor. We zijn verheugd te kunnen melden dat meer ziekenhuizen dan ooit gegevens hebben aangeleverd aan de Omzetmonitor. ​

Lees dit artikel...

Opname add-on prestatiecodes december 2016 in verrichtingenbestand (CBV)

​De NZa stelt maandelijks nieuwe prestatie- en tariefbeschikkingen voor add-on geneesmiddelen vast en actualiseert maandelijks de ‘Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen (hierna: add-on geneesmiddelenlijst). In de maandelijkse add-on geneesmiddelenlijst staat per combinatie van stofnaam en indicatie aangegeven met ingang van welke datum de wijziging in werking treedt en ook in welke release de NZa voornemens is om de wijziging te verwerken.

Lees dit artikel...

Oplevering initiële versie verrichtingenthesaurus in 2017

​​​​De verrichtingenthesaurus wordt in nauwe samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten ontwikkeld. Per specialisme komt er een termenlijst beschikbaar, inclusief synoniemen, zodat deze goed aansluit bij het gebruik in de praktijk. Elke wetenschappelijke vereniging beoordeelt de set termen voor het betreffende specialisme op relevantie, herkenbaarheid voor de arts, juistheid en volledigheid. ​​

Lees dit artikel...

OmniQ 2017 gepresenteerd op gebruikersdag

​​Woensdag 30 november heeft de eerste OmniQ gebruikersdag plaatsgevonden. Het doel van de bijeenkomst was om de gebruikers van OmniQ inzicht te geven in het gebruik van de applicatie en het proces eromheen. Door dit voorafgaand aan de opening van OmniQ te doen, weten gebruikers beter wat ze kunnen verwachten en welke mogelijkheden er zijn. Er was ruim de tijd om alle vragen te beantwoorden, ervaringen uit te wisselen en suggesties voor verbeteringen te geven. De gebruikersdag is bezocht door 65 deelnemers uit 50 zorginstellingen. 

Lees dit artikel...

Harde deadline voor medische LBZ-data

​​​​​​​​1 april 2017 is de deadline voor het aanleveren van de medische LBZ-data over verslagjaar 2016. Hoe ver is uw ziekenhuis met aanleveren? Waarom is het belangrijk om de aanleveringen niet op het laatste moment te doen? Waar dient de Voortgangs- en Kwaliteitsrapportage voor? In dit nieuwsbericht krijgt u antwoorden op deze vragen. 

Lees dit artikel...

OmniQ open vanaf 1 januari 2017

​​​Op 1 januari 2017 gaat OmniQ open. Ziekenhuizen kunnen in dit portaal de indicatoren voor de Transparantiekalender en de IGZ-Basisset aanleveren. Naar aanleiding van feedback van gebruikers zijn er een aantal aanpassingen gedaan binnen OmniQ, die nu uitgebreid getest worden. Zo werkt de applicatie sneller dan voorheen en zowel de navigatieboom als het rechten- en accordeersysteem zijn gemakkelijker in gebruik. Ook dit jaar zullen de indicatoren van een aantal kwaliteitsregistraties vooraf worden ingevuld in OmniQ.​

Lees dit artikel...

Publicatie diagnosethesaurus versie 2.19

​​​Op 25 november is de nieuwste versie – versie 2.19 – van de diagnosethesaurus gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

• Het vervangen van de brandwonden@DBC’s

• Het toevoegen van nieuwe SNOMED CT koppelingen

• De met terugwerkende kracht gewijzigde DBC K14 naar DBC K23 van Gynaecologie en Verloskunde​

Lees dit artikel...

Publicatie diagnosethesaurus versie 2.18

​Op 28 oktober is de nieuwste versie – versie 2.18 – van de diagnosethesaurus gepubliceerd. Deze release staat in het teken van toegekende wijzigingsverzoeken.

Met deze uitlevering, versie 2.18, worden uitleverformaat 2.2, 3.0 en 3.1 beschikbaar gesteld.

Lees dit artikel...

HSMR-rapport 2015 verstuurd naar 81 ziekenhuizen

​Namens de NVZ en NFU geeft DHD ziekenhuizen jaarlijks inzicht in de sterftecijfers. Op 25 oktober 2016 ontvingen 81 ziekenhuizen hun HSMR-rapport. Het betreft de HSMR-cijfers van 2015 (en van de periode 2013-2015 indien de data van het ziekenhuis dit toelaten), inclusief een verdieping naar diagnosegroepen en patiëntcategorieën. 

De berekeningen en rapportages zijn in opdracht van DHD gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), op basis van de LBZ-data van verslagjaar 2015.

Lees dit artikel...

Terugblik op de landelijke themabijeenkomst HDV & dossieronderzoek (11 oktober 2016)

​​​​​​Op dinsdag 11 oktober 2016 kwamen ruim 110 deelnemers naar DHD in Utrecht om de landelijke themabijeenkomst HDV & dossieronderzoek bij te wonen. Het publiek – bestaande uit onder andere hoofden kwaliteit, adviseurs en stafmedewerkers kwaliteit, medisch specialisten, medisch codeurs, beleidsadviseurs en dossieronderzoekers – werd welkom geheten door dagvoorzitter Sezgin Cihangir (teammanager Expertise & Ondersteuning DHD).

Lees hieronder het verslag en bekijk de presentaties en foto's van de bijeenkomst. 

Lees dit artikel...

Opname add-on prestatiecodes oktober 2016 in verrichtingenbestand (CBV)

​De NZa stelt maandelijks nieuwe prestatie- en tariefbeschikkingen voor add-on geneesmiddelen vast en actualiseert maandelijks de ‘Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen (hierna: add-on geneesmiddelenlijst). In de maandelijkse add-on geneesmiddelenlijst staat per combinatie van stofnaam en indicatie aangegeven met ingang van welke datum de wijziging in werking treedt en ook in welke release de NZa voornemens is om de wijziging te verwerken.​

Lees dit artikel...

Aangepaste LBZ-datamodellen vanaf 1 januari 2017

​Vanaf 1 januari 2017 komt er voor zowel de LBZ-medisch als de LBZ-financieel een aangepast LBZ-datamodel beschikbaar. In de aangepaste datamodellen is een nieuwe tabel Medicatie toegevoegd. De tabel Medicatie moet vanaf 1 januari 2017 worden gebruikt voor de registratie van add-on geneesmiddelen. 

Lees dit artikel...

Verbeteringen OmniQ en uitbreiding met indicatoren IGZ-Basisset

​​​In 2016 hebben ziekenhuizen voor het eerst de indicatoren voor de Transparantiekalender (verslagjaar 2015) aangeleverd via OmniQ. Omdat de aanlevering succesvol is afgerond, hebben de opdrachtgevers NVZ en NFU besloten dat de indicatoren voor verslagjaar 2016 ook via OmniQ aangeleverd gaan worden. De feedback van gebruikers dient als input om een aantal verbeterpunten door te voeren. Nieuw is dat de indicatoren voor de IGZ-Basisset voor verslagjaar 2016 ook in OmniQ worden opgenomen. OmniQ gaat op 1 januari 2017 open. 

Lees dit artikel...

Marktaandelen o.b.v. LBZ-financieel beschikbaar in DHD-dashboard

​​​​Het DHD-dashboard is uitgebreid met marktaandelen op basis van de LBZ-financieel data. De marktaandelen zijn beschikbaar in een landkaart en via een draaitabel met uitgebreide analysemogelijkheden. Ook is er een tweede landkaart waarin een indicatie van dewordt gegeven van de volledigheid van de aangeleverde data. De landkaarten zoomen automatisch in op het verzorgingsgebied van het ziekenhuis.

Lees dit artikel...

Gegevens op locatieniveau beschikbaar in de HDV

​​​Vanaf 28 september is het in de HDV mogelijk om de HSMR- OLO- en Heropnamegegevens op locatieniveau te monitoren en analyseren. Deze functionaliteit is bedoeld voor ziekenhuizen die op verschillende locaties zorg verlenen en de betreffende locatiecodes ook aanleveren aan de LBZ. 

Lees dit artikel...

Publicatie diagnosethesaurus versie 2.17

​Op 30 september is de nieuwste versie – versie 2.17 – van de diagnosethesaurus gepubliceerd. Deze release staat in het teken van toegekende wijzigingsverzoeken.

Met deze uitlevering, versie 2.17, worden uitleverformaat 2.2, 3.0 en 3.1 beschikbaar gesteld.​

Lees dit artikel...

Symposium Kwaliteitsindicatoren en Transparantie 15 november 2016

​Op 15 november organiseert DHD, in samenwerking met de NVZ en NFU, het symposium Kwaliteitsindicatoren & Transparantie. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Het symposium vindt plaats in het Centraal Museum te Utrecht.

Tijdens het symposium geven we inzicht in het transparantieproces dat zich de afgelopen jaren heeft afgespeeld. Vanuit een blik op het verleden, het heden en de toekomst laten we zien wat wel en wat niet werkt als het gaat om transparantie, zodat we het registratieproces, het transparant maken van kwaliteitsinformatie en de kwaliteit van zorg verder kunnen verbeteren. 

Meer informatie en inschrijven >>​ ​​

Lees dit artikel...

Publicatie erratum ICD-10 versie 2014

​​​Naar aanleiding van het gebruik van de ICD-10 versie 2014 zijn enkele fouten in de boekenset (1e en 2e druk) opgemerkt. Ter controle zijn door het RIVM alle updates in de periode 2006 - 2014 opnieuw doorlopen en zijn de ontbrekende updates en de nieuwe/aangepaste ingangen verwerkt. Deze zijn met een verwijzing naar de betreffende pagina opgenomen in het erratum dat het RIVM onlangs heeft gepubliceerd. U kunt het erratum hier​ downloaden.

Lees dit artikel...

HSMR-rapport 2015: modelonderhoud toegelicht

​​​​​​​​​​​De definitieve HSMR 2015 wordt berekend door het CBS en uiterlijk begin november naar de ziekenhuizen toegestuurd in het HSMR-rapport. De definitieve HSMR wijkt naar verwachting af van de Voorlopige HSMR in het rapport LBZ-indicatoren dat in juni is uitgebracht. De definitieve HSMR wordt namelijk berekend op basis van de data van 2015, terwijl de Voorlopige HSMR berekend wordt op basis van de landelijke sterftecijfers van 2014.​ Twee andere belangrijke oorzaken voor de verschillen: 

1. naast de klinische opnamen worden ook de langdurige observaties in de berekening meegenomen; 

2. alle CCS groepen worden in de berekening meegenomen en niet alleen de 50 CCS groepen waar de HSMR de afgelopen jaren over is berekend. ​

Lees dit artikel...

Update verrichtingenbestand (CBV) uitgeleverd

​​Op 15 september heeft DHD een update van het Verrichtingenbestand (CBV) uitgeleverd met hierin verwerkt de  mutaties vanaf 15 juni 2016 tot 14 september 2016. Personen die gemachtigd zijn om het verrichtingenbestand te downloaden, vinden het bestand in Mijn DHD, onder 'Downloads actueel'. 

Lees dit artikel...

Doorontwikkeling indicator Heropnamen

​​​​​In het Rapport LBZ-indicatoren 2015 hebben ziekenhuizen inzicht gekregen in hun heropnamen over het jaar 2015. Uit de literatuur blijkt dat voor een goede benchmark van het percentage heropnamen in de berekening met veel factoren rekening gehouden moet worden. Ook van ziekenhuizen horen we dit regelmatig terug. ​De huidige wijze van berekening wordt daarom doorontwikkeld. De berekening van de indicator Heropnamen zal waarschijnlijk op een vergelijkbare manier worden vormgegeven als de berekening van het sterftecijfer, maar dan rekening houdend met factoren die relevant zijn voor heropnamen. Correctiefactoren zijn bijvoorbeeld leeftijd en comorbiditeit. 

Lees dit artikel...

Onderzoek berekening Onverwacht Lange Opnameduur

​Naar aanleiding van feedback van ziekenhuizen wordt binnen DHD op dit moment onderzoek gedaan naar manieren om de indicator Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) door te ontwikkelen. De OLO geeft per klinische opname aan of deze meer dan 50% langer heeft geduurd dan verwacht mag worden op basis van de hoofddiagnose van de opname, de hoofdverrichting van de opname en de leeftijd van de patiënt. ​

Lees dit artikel...

Opname add-on prestatiecodes september 2016 in verrichtingenbestand (CBV)

​​​De NZa stelt maandelijks nieuwe prestatie- en tariefbeschikkingen voor add-on geneesmiddelen vast en actualiseert maandelijks de ‘Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen (hierna: add-on geneesmiddelenlijst). In de maandelijkse add-on geneesmiddelenlijst staat per combinatie van stofnaam en indicatie aangegeven met ingang van welke datum de wijziging in werking treedt en ook in welke release de NZa voornemens is om de wijziging te verwerken.

Lees dit artikel...

Landelijke themabijeenkomst HDV & dossieronderzoek - 11 oktober 2016

​​​​DHD organiseert op 11 oktober de landelijke themabijeenkomst HDV & dossieronderzoek met aan het woord Agnes de Bruin van het CBS, dr. Hein Muller (oud-internist Tergooi ziekenhuis), Wouter van der Horst van de NVZ, Femke van der Brug van Radboudumc en experts van DHD.  ​​

In de bijeenkomst wordt dieper ingegaan op de volgende onderwerpen:

 - ​Interpretatie en doorontwikkeling van de indicatoren HSMR, OLO en Heropnamen

 - Zorginhoudelijk dossieronderzoek en dossieronderzoek bij Heropnamen

 - Doorontwikkeling HDV en mogelijkheid om feedback te geven

 - Communicatie in geval van ongunstige uitkomsten (bijvoorbeeld bij een hoge HSMR of bij calamiteiten)

We nodigen u van harte uit om de bijeenkomst bij te wonen. Meer informatie over het programma en inschrijven​

Lees dit artikel...

Publicatie diagnosethesaurus versie 2.16

​Op 26 augustus is de nieuwste versie – versie 2.16 – van de diagnosethesaurus gepubliceerd. Deze release staat in het teken van toegekende wijzigingsverzoeken. Met deze uitlevering, versie 2.16, wordt voor het eerst uitleverformaat 3.1 beschikbaar gesteld.

Lees dit artikel...

Opname add-on prestatiecodes augustus 2016 in verrichtingenbestand (CBV)

​De NZa stelt maandelijks nieuwe prestatie- en tariefbeschikkingen voor add-on geneesmiddelen vast en actualiseert maandelijks de ‘Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen (hierna: add-on geneesmiddelenlijst). In de maandelijkse add-on geneesmiddelenlijst staat per combinatie van stofnaam en indicatie aangegeven met ingang van welke datum de wijziging in werking treedt en ook in welke release de NZa voornemens is om de wijziging te verwerken.​

Lees dit artikel...

OmniQ in 2017

​​In 2016 hebben ziekenhuizen voor het eerst gebruik gemaakt van OmniQ, het portaal voor het registreren van de kwaliteitsindicatoren voor de Transparantiekalender. Hiermee is een eerste stap gezet in het stroomlijnen van het jaarlijkse aanleverproces voor wettelijk verplichte kwaliteitsuitvragen voor ziekenhuizen. Om OmniQ verder te verbeteren, gaan wij in overleg met de NVZ, NFU en andere stakeholders kijken welke doorontwikkelingen er plaats gaan vinden voor 2017. De uitkomsten van de evaluatie die gehouden is onder de lokaal beheerders van OmniQ worden hiervoor als input gebruikt. De plannen worden binnenkort bekend gemaakt via onze website.​

Lees dit artikel...

Opname add-on prestatiecodes juli 2016 in verrichtingenbestand (CBV)

​De NZa stelt maandelijks nieuwe prestatie- en tariefbeschikkingen voor add-on geneesmiddelen vast en actualiseert maandelijks de ‘Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen (hierna: add-on geneesmiddelenlijst). In de maandelijkse add-on geneesmiddelenlijst staat per combinatie van stofnaam en indicatie aangegeven met ingang van welke datum de wijziging in werking treedt en ook in welke release de NZa voornemens is om de wijziging te verwerken.

Lees dit artikel...

SKI uitgebreid en gegevens 2015 beschikbaar

​​​Het instrument Spiegelinformatie Kwaliteitsindicatoren (SKI) is geüpdatet met de indicatoren die over verslagjaar 2015 zijn aangeleverd aan het Zorginstituut Nederland. Ook zijn dit jaar voor het eerst de indicatoren uit de IGZ-Basisset opgenomen in SKI. We hebben SKI in een nieuw jasje gestoken, met een overzichtelijker en frisser uiterlijk als resultaat. In afstemming met de NVZ en NFU zijn bovendien een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd voor het maken van vergelijkingen.​

Lees dit artikel...

Evaluatie(verslag) diagnosethesaurus na 1 jaar gebruik door ziekenhuizen

​De diagnosethesaurus is ruim een jaar in gebruik en wordt door meer dan de helft van de ziekenhuizen gebruikt. Om richting te geven aan de doorontwikkeling is de diagnosethesaurus geëvalueerd met gebruikers. Een belangrijke conclusie is dat de diagnosethesaurus werkt zoals bedoeld; en ook zijn er nog verbeterpunten op het gebied van de inhoud, de wijze van implementatie en het gebruik in de ziekenhuizen. 

Lees dit artikel...

Registratiejaar LBZ-medisch 2015 succesvol afgesloten

​​Op 1 mei 2016 is de LBZ-medisch voor registratiejaar 2015 afgesloten. Van de 88 ziekenhuizen hebben er 83 hun data volledig aangeleverd. Wanneer we alle data bij elkaar nemen, dan zien we dat er in totaal 32.445.028 zorgmomenten zijn geregistreerd.​ Om ervoor te zorgen dat de jaarafsluiting in 2016 nog soepeler verloopt, vindt u hieronder een aantal tips op een rij. ​

Lees dit artikel...

Verrichtingen Raadpleeg Systeem (VRS) vernieuwd

​Vanaf 15 juni kan gebruik worden gemaakt van het vernieuwde VRS. Voorheen stond het VRS in Mijn DHD, maar door het op een eigen site te plaatsen kan de tabel met resultaten over de gehele breedte van de pagina worden weergegeven. Dit maakt het makkelijker om de zoekresultaten te bekijken. Ook is het nu mogelijk om te zoeken op de beginterm van een verrichtingencode. 

Lees dit artikel...

Ziekenhuizen ontvangen vandaag Rapport LBZ-indicatoren 2015

​​​Het Rapport LBZ-indicatoren wordt jaarlijks in juni verstuurd naar de ziekenhuizen. Met het rapport krijgen ziekenhuizen inzicht in de indicatoren Voorlopige HSMR, Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Heropnamen in 2015. Per indicator is aangegeven hoe het ziekenhuis zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde. De cijfers in het rapport zijn tot stand gekomen op basis van de LBZ-data. 

Lees dit artikel...

Opname ozp-stollingsfactoren juni 2016 in verrichtingenbestand (CBV)

​​De NZa stelt maandelijks nieuwe prestatie- en tariefbeschikkingen voor add-on geneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren vast en actualiseert daarna maandelijks de ‘Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen (hierna: add-on geneesmiddelenlijst) en de ‘Prestatie- en tarieventabel ozp-stollingsfactoren (hierna: stollingsfactorenlijst).

Lees dit artikel...

De vernieuwingen in het DHD-dashboard in 2016

​​​De afgelopen maanden is al een aantal vernieuwingen in het DHD-dashboard doorgevoerd. Zo is in april de verkoopprijzenbenchmark voor het eerst opgeleverd met gegevens uit de LBZ-financieel. Met deze benchmark kunnen ziekenhuizen hun verkoopprijzen van 2014 en 2015 tot op zorgproductniveau vergelijken met die van een peergroup. De verkoopprijzenbenchmark wordt elke twee weken ververst met nieuw aangeleverde LBZ-financieel data. Als u (nog) niet via de LBZ-financieel kunt aanleveren, maar wel een losse aanlevering voor de Omzetmonitor doet, voegen wij deze eenmalig aan de benchmark toe. 

Lees dit artikel...

Rapport LBZ-indicatoren en HSMR-rapport 2015

​​​​Op dit moment werken wij hard aan het Rapport LBZ-indicatoren dat in juni verschijnt. Het rapport geeft inzicht in hoe uw ziekenhuis zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde wat betreft de drie indicatoren Voorlopige HSMR, het percentage patiënten met een onverwacht lange opnameduur (OLO) en de Heropnamen. De indicatoren worden berekend op basis van de LBZ-data die ziekenhuizen jaarlijks verplicht aanleveren aan DHD. Met dit rapport kunt u de zorg die in uw ziekenhuis wordt geleverd zelf evalueren en eventueel gerichte verbeteracties in het zorgproces ondernemen. 

Lees dit artikel...

Geslaagde evaluatiebijeenkomst diagnosethesaurus

Op donderdag 12 mei heeft de evaluatiebijeenkomst diagnosethesaurus plaatsgevonden. De bijeenkomst is goed bezocht door artsen, leidinggevenden en medewerkers zorgadministratie, informatiemanagers en EPD coördinatoren van elf ziekenhuizen/UMC's. Ook beleidsmedewerkers van wetenschappelijke verenigingen waren aanwezig, evenals vertegenwoordigers van de FMS, de NVZ, de NFU, het RIVM en Nictiz.​

Lees dit artikel...

Opname add-on prestatiecodes mei 2016 in verrichtingenbestand (CBV)

​​De NZa stelt maandelijks nieuwe prestatie- en tariefbeschikkingen voor add-on geneesmiddelen vast en actualiseert maandelijks de ‘Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen (hierna: add-on geneesmiddelenlijst). In de maandelijkse add-on geneesmiddelenlijst staat per combinatie van stofnaam en indicatie aangegeven met ingang van welke datum de wijziging in werking treedt en ook in welke release de NZa voornemens is om de wijziging te verwerken.

Lees dit artikel...

Opname add-on prestatiecodes april 2016 in verrichtingenbestand (CBV)

​​​De NZa stelt maandelijks nieuwe prestatie- en tariefbeschikkingen voor add-on geneesmiddelen vast en actualiseert maandelijks de ‘Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen (hierna: add-on geneesmiddelenlijst). In de maandelijkse add-on geneesmiddelenlijst staat per combinatie van stofnaam en indicatie aangegeven met ingang van welke datum de wijziging in werking treedt en ook in welke release de NZa voornemens is om de wijziging te verwerken.

Lees dit artikel...

OmniQ druk in gebruik

​Vanaf de openstelling op 1 februari wordt door de ziekenhuizen druk gebruik gemaakt van OmniQ. De NVZ en NFU hebben DHD gevraagd om de verzameling van de verplichte landelijke indicatoren zo gebruiksvriendelijk mogelijk te ondersteunen. Er zijn inmiddels in totaal 55.000 vragen ingevuld door 114 instellingen. Op basis van de vragen die binnenkomen via de Servicedesk van DHD is het programma nog iets aangepast. ​

Lees dit artikel...

Het belang van aanlevering aan de LBZ-financieel

​De LBZ-data die ziekenhuizen aanleveren aan DHD krijgen zij terug in de vorm van informatieproducten. Wij streven ernaar om de LBZ-financieel zo compleet mogelijk te krijgen. Het uitgangspunt is daarbij dat alle ziekenhuizen aanleveren. Dit verhoogt de kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatieproducten.​

Lees dit artikel...

DHD Jaarbeeld 2015

​​​​​Wij presenteren u graag het DHD Jaarbeeld​ 2015. Hierin leest u hoe wij ons, als organisatie van en voor de ziekenhuizen, ingezet hebben om de informatiepositie van ziekenhuizen te versterken en de administratieve lasten te verminderen. Namens alle medewerkers van DHD veel leesplezier gewenst. ​​​

Lees dit artikel...

Benchmarkinformatie dure geneesmiddelen o.b.v. LBZ-data

​Er zijn goede verwachtingen dat, op basis van de medische en financiële LBZ-data die ziekenhuizen aanleveren aan DHD, benchmarkinformatie over de ontwikkeling in kosten en toepassing van dure medicatie gegeneerd kan worden. Zonder dat dit extra registratielast oplevert voor de ziekenhuizen.


Lees dit artikel...

Voortgangs- en kwaliteitsrapportages LBZ-medisch


Er is een rapportage ontwikkeld om ziekenhuizen inzicht te geven in de voortgang, inhoud en kwaliteit van de aangeleverde gegevens voor de LBZ-medisch. De rapportage wordt maandelijks verstuurd en heeft als doel om ziekenhuizen te helpen met het tijdig, correct en compleet aanleveren van de gegevens voor de LBZ-medisch. Dit maakt het gemakkelijker om tussentijds bij te sturen en de kwaliteit van de data – die ten grondslag ligt aan diverse informatieproducten – te verbeteren.​

Lees dit artikel...

Update verrichtingenbestand (CBV) uitgeleverd

​​​​​​​Op 17 maart 2016 heeft DHD een update van het Verrichtingenbestand (CBV) uitgeleverd met hierin de mutaties vanaf 17 december 2015 tot 15 maart 2016.​

De volgende wijzigingen hebben plaatsgevonden:

-  Reguliere mutaties, aanvragen en koppelwijzigingen, die hebben plaatsgevonden vanaf 17 december 2015 tot 15 maart 2016.

-  Mutaties obv RZ16 uitlevering. 

-  Mutaties obv opschonen van het verrichtingenbestand (CBV)

-  Uitlevering van de door de NZa in de Prestatie- en Tarieventabel opgenomen add-on geneesmiddelen.​

Lees dit artikel...

Geslaagde kennissessies LBZ

​​​​​Op 16 februari, 1 maart en 10 maart is de kennissessie LBZ gehouden voor een groep ​​enthousiaste deelnemers (voornamelijk medisch codeurs). Hierbij kwamen diverse onderdelen van de LBZ aan bod, zoals details over het aanleverproces en het LBZ-datamodel, registratie aan de bron, ICD-10, belangrijke variabelen voor de registratie en de rol van de medisch codeur. 

Lees dit artikel...

Opname add-on prestatiecodes februari 2016 in Verrichtingenbestand (CBV)

​​​​​​​De NZa stelt maandelijks nieuwe prestatie- en tariefbeschikkingen voor add-on geneesmiddelen vast en actualiseert maandelijks de ‘Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen’ (hierna: add-on geneesmiddelenlijst). In de maandelijkse add-on geneesmiddelenlijst staat per combinatie van stofnaam en indicatie aangegeven met ingang van welke datum de wijziging in werking treedt en ook in welke release de NZa voornemens is om de wijziging te verwerken. ​

Lees dit artikel...

HSMR- en SMR-cijfers doorgeleverd aan NZa

​​Ruim 60 ziekenhuizen hebben DHD gemachtigd om de HSMR- en SMR-cijfers over 2014 aan te leveren bij de NZa (in het kader van de wettelijke verplichting). De levering van deze cijfers heeft op 16 februari plaatsgevonden.​​ De NZa heeft bevestigd dat de bestanden in goede orde zijn ontvangen. 

Lees dit artikel...

Rapport Kostenontwikkeling ziekenhuiszorg 2014 verstuurd

​​In januari is het rapport Kostenontwikkeling ziekenhuiszorg 2014 verstuurd naar de raden van bestuur en financiële afdelingen van de ziekenhuizen. Het rapport is gebaseerd op de data die ziekenhuizen en UMC’s hebben aangeleverd voor de Omzetmonitor. Het geeft een goed inzicht in de omzetontwikkeling van de gehele ziekenhuissector en vormt een belangrijke basis voor de evaluatie van de ontwikkeling van de zorgkosten. Lees dit artikel...

Jaarafsluiting LBZ Medisch: 1 april 2016

​​De jaarafsluiting van de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg Medisch (LBZ Medisch) nadert. Om tijdig de indicatoren HSMR (voorlopig en definitief), OLO en Heropnamen te berekenen, is het noodzakelijk dat ziekenhuizen op 1 april 2016 alle voor de LBZ benodigde gegevens over verslagjaar 2015 hebben aangeleverd bij DHD. 


Lees dit artikel...

Nieuwe workshops DHD-dashboard in 2016

​In 2016 bieden wij opnieuw de workshop DHD-dashboard voor onderhandeling met zorgverzekeraars aan. Gestart wordt met een uitleg van de werking van het dashboard. Vervolgens wordt gezamenlijk besproken hoe de data ingezet kan worden bij het maken en onderbouwen van offertes. Dit is van groot belang in de huidige markt waarin zorgverzekeraars gericht op prijs inkopen. Ook gaat u zelf aan de slag met het analyseren van uw eigen data (of de data van een fictief ziekenhuis​).  

De workshop op maandag 14 maart is inmiddels volgeboekt, maar u kunt zich nog inschrijven voor de workshop op dinsdag 24 mei of maandag 19 september.  Op deze pagina​ vindt u meer informatie en een link naar het aanmeldformulier. ​

Lees dit artikel...

Aangepast proces en planning OmniQ

​NVZ heeft recentelijk een nieuwsbericht gepubliceerd waarin wordt vermeld dat DICA geen medewerking verleent aan OmniQ. Dit betekent dat DICA niet twee keer per week indicatoren aanlevert voor OmniQ, maar slechts één keer aan het eind van het traject. Dit heeft consequenties voor het proces en de planning van de indicatorenaanlevering voor de Transparantiekalender 2015. 


Lees dit artikel...

Veel animo voor kennissessie LBZ

​​​Op dinsdag 16 februari staat de kennissessie LBZ gepland. Met genoegen kunnen wij vertellen dat de belangstelling voor deze bijeenkomst boven verwachting hoog is. Om deze reden hebben we een wachtlijst ingesteld en zijn we druk bezig met het plannen van nieuwe datums. De deelnemers op de wachtlijst worden – in volgorde van aanmelding – benaderd met deze nieuwe datumvoorstellen. 

​Het nog steeds mogelijk om u op de wachtlijst​ te plaatsen. Wij vinden het erg leuk om via de kennissessies in contact te komen met medisch codeurs en andere betrokkenen bij de LBZ-registratie. 


Lees dit artikel...

Update ICD-10: nieuwe codeadviezen en codering van het Zika virus

​​U kunt het nieuwe document 'Codeadviezen Expertgroep ICD-10 versie 20160101' downloaden op deze pagina​. Aan de bestaande ICD-10 codeadviezen zijn twee nieuwe adviezen toegevoegd en één advies is vervallen. Ook zijn er bij twee adviezen mutaties doorgevoerd. Een overzicht van de wijzigingen vindt u op pagina 93 van het document. De adviezen en mutaties zijn vastgesteld door de expertgroep ICD-10.

Lees dit artikel...

Onderhoud website maandagavond 21 december 2015

In verband met technisch onderhoud aan de servers van DHD zijn de website en online tools (zoals het DHD-dashboard en de HDV) op maandagavond 21 december 2015 beperkt beschikbaar. Het onderhoud vindt plaats tussen 19.00 en 23.00 uur. Onze excuses voor het eventuele ongemak. 

Lees dit artikel...

Update verrichtingenbestand (CBV) uitgeleverd

Op 17 december 2015 heeft DHD een update van het verrichtingenbestand (CBV) uitgeleverd met hierin: 

  • de mutaties die hebben plaatsgevonden naar aanleiding van de door NZa uitgeleverde RZ16a en RZ16b release; 

  • de reguliere mutaties vanaf 11 november tot 17 december 2015.

Lees dit artikel...

Adviesgroepen bepalen uitbreiding DHD-dashboard

​​​​Gebruikers van het DHD-dashboard hebben in twee bijeenkomsten meegedacht over het DHD-dashboard, op het gebied van financiën en kwaliteit van zorg. Beide bijeenkomsten hebben waardevolle inzichten opgeleverd die we gaan gebruiken om het dashboard verder uit te breiden, o.a. met relevante kwaliteitsindicatoren en verdiepende marktinformatie ter onderbouwing van business cases. 

Lees dit artikel...

Artikel: trends in ziekenhuis- en IC-opnames gerelateerd aan vergrijzing

​​​Op de pagina Artikelen​​​ vindt u de link naar het artikel Trends in hospital and intensive care admissions in the Netherlands attributable to the very elderly in an ageing population. ​Sezgin Cihangir, teammanager E&O bij DHD, is als co-auteur bij dit artikel betrokken. De data die ten grondslag ligt aan dit artikel, is afkomstig van het CBS, de Nationale Intensive Care Evaluatie en DHD. ​ 

Lees dit artikel...

Kennissessie LBZ – 16 februari 2016

​Ook in 2016 organiseert weer diverse evenementen en bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst die gepland staat is de Kennissessie LBZ: van registratie tot toepassing op dinsdag 16 februari. In deze kennissessie wordt uitgebreid ingegaan op het registratie- en aanleverproces, de inhoud van de LBZ en de uiteindelijke toepassing van de LBZ-gegevens. De bijeenkomst is interessant voor iedereen binnen de ziekenhuizen die kennis over de LBZ wil opdoen, maar is met name bedoeld voor medisch codeurs. Lees meer over het programma​

Lees dit artikel...

Publicatie verwachte mutaties in verrichtingenbestand (CBV) n.a.v. de RZ16a-b

​​​Op verzoek van de ziekenhuizen en de RAC heeft DHD een document opgeleverd met daarin de verwachte mutaties in het verrichtingenbestand (CBV) in het kader van de RZ16a-b. Belangrijk: de beschreven mutaties kunnen afwijken van de definitieve mutaties die uiteindelijk worden doorgevoerd.  Het definitieve verrichtingenbestand wordt omstreeks 17 december 2015 uitgeleverd.


Lees dit artikel...

Publicatie diagnosethesaurus versie 2.7

​​Op 27 november is de nieuwste versie – versie 2.7 – van de diagnosethesaurus gepubliceerd. Deze release staat in het teken van toegekende wijzigingsverzoeken en vervanging van @dbc termen door medische diagnosetermen.​

Lees dit artikel...

Verrichtingenbestand (CBV) uitgeleverd

DHD heeft de geüpdatete versie van het verrichtingenbestand (CBV) uitgeleverd met hierin de mutaties die hebben plaatsgevonden op basis van de reguliere mutaties vanaf 29 juni tot en met 12 november. U vindt het verrichtingenbestand in Mijn DHD, onder ‘Downloads actueel’. 

Lees dit artikel...

Definitiefase verrichtingenthesaurus afgerond

​​De definitiefase van het project Verrichtingthesaurus is afgerond. In deze voorbereidende fase werd de scope van het project gedefinieerd. Ook liet het projectteam de meerwaarde en haalbaarheid van de verrichtingenthesaurus zien. Nu is het wachten op de go – no go-beslissing. Deze beslissing wordt genomen door opdrachtgevers NVZ en NFU, en ook de FMS moet haar medewerking toezeggen.​

Lees dit artikel...

HSMR-rapporten verstuurd naar 82 ziekenhuizen

​​​Namens de NVZ en NFU geeft DHD (in samenwerking met het CBS) ziekenhuizen jaarlijks inzicht in de sterftecijfers. In de eerste week van november zijn de HSMR-rapporten verstuurd naar 82 ziekenhuizen. Het betreft de HSMR-cijfers van 2014 (en van de periode 2012-2014, als de data van het ziekenhuis dit toelaten), inclusief een verdieping naar diagnosegroepen en patiëntcategorieën. 


Lees dit artikel...

Nieuwe workshop DHD-dashboard op 1 december

​​Na het succes van de vorige workshops bieden wij opnieuw de workshop DHD-dashboard voor onderhandelingen met zorgverzekeraars aan. De workshop vindt plaats op dinsdag 1 december, van 09.00 tot 12.00 uur. ​Op deze pagina​ vindt u meer informatie over de workshop en kunt u zich aanmelden. 

Lees dit artikel...

Gegevens 2014 beschikbaar in SKI

​​Het instrument Spiegelinformatie kwaliteitsindicatoren (SKI) is geüpdatet met de indicatoren die over verslagjaar 2014 zijn aangeleverd aan het Zorginstituut Nederland. Deze gegevens zijn vanaf vandaag beschikbaar via www.dhdserver.nl/SKI. Personen die gemachtigd zijn om de gegevens in te zien, zijn hierover per e-mail geïnformeerd. 

Lees dit artikel...

Symposium Kwaliteit van Ziekenhuiszorg - 19 november

​​Op 19 november organiseert DHD, in samenwerking met de NVZ, de NFU en VUmc, het symposium Kwaliteit van Ziekenhuiszorg. Is het mogelijk om de kwaliteit van ziekenhuiszorg te kwantificeren met indicatoren als HSMR, OLO en Heropnamenratio? Levert dit relevante input voor nader dossieronderzoek? Hoe zou dergelijk dossieronderzoek vervolgens moeten worden ingericht en uitgevoerd? Deskundige sprekers, werkzaam bij verschillende ziekenhuizen en UMC’s, de NZa, de NVZ en DHD, geven antwoorden op deze, en nog vele andere vragen. We nodigen u van harte uit om het symposium bij te wonen. Lees meer over het programma en de sprekers | Direct inschrijven​ ​

Lees dit artikel...

Wijzigingen in het verrichtingenbestand (CBV) n.a.v. de RZ16a

​​De wijzigingen in de ZA-codes zoals weergegeven in de Wijzigingen DBC-release RZ16a van de NZa hebben gevolgen voor het verrichtingenbestand (CBV). ​

Wij hebben de aanpassingen geïnventariseerd en deze verwerkt in het document Wijzigingen in het Verrichtingenbestand op basis van de RZ16a. U vindt dit document op de downloadpagina in Mijn DHD​ (inlog vereist). 

Lees dit artikel...

Terugblikken op het avondsymposium diagnosethesaurus

​​​​​​​​​​​​Op 24 september j.l. vond het avondsymposium diagnosethesaurus plaats in Utrecht. Circa 175 mensen bezochten het evenement. Lees hieronder het verslag van het symposium. Ook vindt u hier de powerpointpresentaties van de sprekers en de foto's, die een impressie geven van de avond. ​​​

Lees dit artikel...

31e PCSI Conference van 14 tot 17 oktober in Den Haag

​​​​​​De jaarlijkse PCSI Casemix conferentie is een unieke kans voor professionals om elkaar te ontmoeten en kennis en ideeën te delen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van gezondheidsinformatie, case-mix, persoonsgerichte zorg en welzijn, value-based benaderingen en passende financiering. 

Lees dit artikel...

Uitlevering CBV-bestand uitgesteld

​​Vanwege aanpassingen aan de beheeromgeving van het CBV-bestand is het niet gelukt om het bestand op 15 september uit te leveren. Volgende week publiceren wij de nieuwe jaarplanning met uitleverdata op onze website.  ​

Lees dit artikel...

Avondsymposium Diagnosethesaurus 24 september

​​​​​​​Eenmalige registratie via de diagnosethesaurus, meervoudig gebruik van data: mission (im)possible?

​Wij nodigen u van harte uit voor het avondsymposium Diagnosethesaurus op 24 september. U krijgt vanuit verschillende invalshoeken informatie over de rol van de diagnosethesaurus bij het realiseren van ‘eenmalige registratie, meervoudig gebruik’. Het symposium wordt georganiseerd door DHD, in samenwerking met de NVZ, NFU en FMS. Tussen de plenaire sessies kunt u genieten van een heerlijk walking dinner en er is ruime gelegenheid om te netwerken. Ook laten verschillende EPD-leveranciers zien hoe de diagnosethesaurus in hun systeem werkt. Lees meer over het programma en de sprekers​ | Direct inschrijven ​


Lees dit artikel...

Herstel publicatie diagnosethesaurus 2.3

​​​Op 4 augustus is de diagnosethesaurus versie 2.3 uitgeleverd. Dit is helaas niet de correcte versie. Wij hebben destijds de testbestanden (voor intern gebruik) gepubliceerd op de website in plaats van de definitieve bestanden.​

Lees dit artikel...

Mijlpaal: 1000ste wijzigingsverzoek diagnosethesaurus

​​​​​​​Aan de oplevering van de diagnosethesaurus is hard gewerkt door veel mensen​ binnen en buiten DHD. Dat er veel gebruik van wordt gemaakt, blijkt uit de wijzigingsverzoeken die ingediend zijn. In juli hebben wij het 1000ste wijzigingsverzoek ontvangen en doorgevoerd.​

Lees dit artikel...

Vernieuwde DHD-dashboard: uw ziekenhuis in een oogopslag

​​Het DHD-dashboard is vernieuwd en uitgebreid met nieuwe functionaliteiten. U kunt vanaf nu de adherentie van uw ziekenhuis raadplegen, ook per specialisme. Daarnaast zijn er zorgprofielen toegevoegd. Daarin ziet u een aantal kengetallen per product, die u vervolgens kunt vergelijken met landelijke cijfers.​

Lees dit artikel...

Publicatie diagnosethesaurus versie 2.2.2

​​​Op 6 juli is de nieuwste versie van de diagnosethesaurus gepubliceerd: versie 2.2.2. Ten opzichte van de vorige uitlevering (versie 2.2.1) zijn, in overleg met de wetenschappelijke vereniging voor Allergologie (NVVA), meervoudige afleidingen toegevoegd voor Allergologie. De diagnosethesaurus versie 2.2.2 is uitgeleverd in de bestandsformaten 2.1, 2.2 en 3.0.

Lees dit artikel...

Publicatie exportformaten 2.2 en 3.0 diagnosethesaurus versie 2.1

​​​​Op 3 juli zijn de bestandsformaten 2.2 en 3.0 van de diagnosethesaurus (versie 2.2.1) gepubliceerd. Deze vernieuwde versie 2.2.1 bevat tevens een aantal inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de versie 2.2 (gepubliceerd op 29 juni). In verband met deze wijzigingen is op 3 juli tevens bestandsformaat 2.1 nogmaals gepubliceerd. Op 29 juni was de diagnosethesaurus reeds gepubliceerd in bestandsformaat 2.1 (versie 2.2).

Lees dit artikel...

Diagnosethesaurus: kwaliteit en verantwoordelijkheid

​​In het recente verleden bleek er af en toe onduidelijkheid te bestaan over het doel van de diagnosethesaurus. Sommige toekomstige gebruikers leefden in de veronderstelling dat de thesaurus er vooral is voor registratie van ICD-10 of financiële registratie. En dat medisch specialisten daarmee verantwoordelijk zouden zijn voor eventuele fouten bij die financiële registratie. Dat is uitdrukkelijk niet het geval. 

Lees dit artikel...

Publicatie diagnosethesaurus 29 juni

​​Op 29 juni is de nieuwe versie van de diagnosethesaurus gepubliceerd. Deze versie bevat de diagnoses van alle specialismen met een ICD-10 verplichting. Voor de specialismen Neurologie, Neurochirurgie, Cardiochirurgie en Verloskunde & gynaecologie betreft dit de initiële publicatie. 

Lees dit artikel...