Teams

​DHD bestaat uit verschillende teams die ziekenhuizen gezamenlijk ondersteunen in de volledige informatiecyclus: registratiestandaarden helpen bij efficiënte registratie aan de bron, ziekenhuizen worden ondersteund bij het aanleveren van data en zij krijgen deze data teruggekoppeld in de vorm van informatieproducten. Het team Expertise en Ondersteuning helpt ziekenhuizen onder meer bij het gebruik van de informatieproducten.​

​​Team Registratiestandaarden

Registratie van gegevens is een belangrijk onderdeel van goede zorgverlening. Ziekenhuizen werken daarom aan eenduidige, eenmalige vastlegging van gegevens voor meervoudig gebruik. Dit doen zij in het kader van het programma Registratie aan de bron. Met dit programma willen de NFU, NVZ en Nictiz bereiken dat zorginformatie altijd en overal beschikbaar is voor patiënten en zorgverleners.

DHD ontwikkelt en beheert standaarden voor het eenduidig vastleggen van diagnosen en verrichtingen in het elektronische patiëntendossier (EPD). In 2015 leverde DHD in samenwerking met de ziekenhuizen, de wetenschappelijke verenigingen, het RIVM, Nictiz en de koepelorganisaties NVZ, NFU en FMS de Diagnosethesaurus op. Eind 2017 is de Verrichtingenthesaurus opgeleverd.

Met de thesauri leggen medisch specialisten diagnosen en verrichtingen vast in de taal die ze in de praktijk gebruiken. Deze eenduidige registratie zorgt ervoor dat vastgelegde gegevens zonder extra inspanning voor meerdere doeleinden kunnen worden gebruikt. Dit heeft efficiëntievoordelen voor ziekenhuizen intern, maar voorziet hen ook van betere stuur- en benchmarkinformatie.

Voor een soepele overgang naar de Verrichtingenthesaurus blijft DHD het Verrichtingenbestand (CBV) gedurende 2018 beheren. Vanaf 2019 wordt het CBV-bestand ‘bevroren’ en zal geen onderhoud meer plaatsvinden aan de tabellen. Ook biedt DHD ziekenhuizen ondersteuning bij de implementatie van de Verrichtingenthesaurus.

Daarnaast geeft DHD ziekenhuizen advies over ICD-10 codering. Het team Registratiestandaarden heeft daarom zitting in de ICD-10 expertgroep, naast vertegenwoordigers van het RIVM, Nictiz en afgevaardigden van ziekenhuizen.


Team Dataverzameling

DHD verzamelt en beheert een aanzienlijk deel van de data die voor een goede bedrijfsvoering van ziekenhuizen noodzakelijk zijn. Parallel daaraan zijn de laatste jaren steeds meer uitkomstgerichte kwaliteitsregistraties tot stand gebracht bij verschillende uitvoeringsorganisaties. Goede samenwerking tussen deze organisaties en bundeling van de dataverwerkingen leidt tot efficiëntie en kostenbesparing en wordt waar mogelijk nagestreefd.


DHD voert de volgende dataverzamelingen uit:

 • Medische LBZ-data: gegevens over de geleverde zorg, zoals het aantal opnamen, ambulante contacten en verrichtingen
 • Financiële LBZ-data: actuele DBC-gegevens
 • Verkoopprijzen en contractinformatie
 • Kwaliteitsindicatoren voor de Transparantiekalender van het Zorginstituut Nederland (via OmniQ)
 • Kwaliteitsindicatoren voor de Basisset MSZ van de IGJ (via OmniQ)
 • Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen
 • Loonkostengegevens

Kijk hier voor meer informatie over de dataverzamelingen.

DHD levert de verzamelde data – uitsluitend in opdracht van de ziekenhuizen – aan onder andere CBS, IGZ en NZa. (Onderzoeks)instellingen zoals RIVM, IKNL, Hartstichting en SWOV kunnen volgens een vastgesteld protocol data opvragen die niet tot personen of instellingen herleidbaar zijn. Voor het leveren van naar personen of instellingen herleidbare informatie is altijd een expliciete opdracht van het verantwoordelijke ziekenhuis noodzakelijk. Het centraal afhandelen van de gegevensverzoeken door DHD bespaart ziekenhuizen veel werk.​

 

Team Informatieproducten

DHD ontwikkelt producten die ziekenhuizen van stuurinformatie voorzien op het gebied van financiën en kwaliteit. Dat gebeurt op basis van de data die ziekenhuizen aan DHD leveren. DHD doet dat in nauw overleg met de ziekenhuizen, UMC’s en brancheorganisaties. Op die manier krijgen ziekenhuizen inzicht in ontwikkelingen in de zorg en kunnen zij zichzelf op verschillende onderdelen van de zorg vergelijken met anderen.

DHD ontwikkelt de volgende informatieproducten:

 • CRAMP: landelijke database van spierziekten zonder extra registratielast
 • DHD-dashboard: met o.a. markt- en financiële informatie over DBC-zorgproducten
 • GeneesmiddelenMonitor
 • Hospital Data Viewer en daaraan gekoppeld dossieronderzoek
 • HSMR-rapport
 • NFU-monitor
 • No-cure-no-paymonitor
 • Omzetmonitor/Rapport Kostenontwikkeling Ziekenhuiszorg
 • Rapport LBZ-indicatoren
 • Rapportage Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen
 • Rapportage Loonkostengegevens
 • Spiegelinformatie Kwaliteitsindicatoren (SKI)

​Elk informatieproduct richt zich op een specifieke doelgroep binnen de ziekenhuizen en/of brancheverenigingen. Een overzicht van de producten en diensten van DHD staat op deze pagina.


Team Expertise en Ondersteuning

DHD levert expertise aan ziekenhuizen ter ondersteuning van de drie productlijnen: registratiestandaarden, dataverzameling en informatieproducten. Ziekenhuizen worden geholpen bij vragen over registratiestandaarden, worden ondersteund bij een zorgvuldige en efficiënte aanlevering van data en krijgen advies over de manier waarop ze zo effectief mogelijk gebruik kunnen maken van de informatieproducten. Dat doet DHD onder meer door advisering per telefoon en e-mail, door ziekenhuisbezoeken af te leggen en door rapporten uit te brengen.

Daarnaast wil DHD haar kennis en expertise zo veel mogelijk delen door symposia, kennissessies, workshops en gebruikersbijeenkomsten te organiseren. Het team is verantwoordelijk voor de communicatie met gebruikers en stakeholders, onder meer door middel van de website, de productgids​, nieuwsbrieven, brochures en bijeenkomsten


Team IT

Het team IT onderhoudt de IT-infrastructuur van DHD. Het belangrijkst is daarbij de business intelligence-omgeving ten behoeve van de informatieproducten die DHD levert. Het team ontwerpt en onderhoudt de webportals en andere applicaties. Ook zorgt het voor de onderliggende systemen, zoals de databases, netwerken en servers.​

Security is daarbij een zeer belangrijk aandachtspunt. De informatie waarmee DHD werkt is immers privacy- en concurrentiegevoelig. Daarom zijn we gecertificeerd volgens de normen NEN 7510 en ISO 27001.​