Dataverzameling Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen en Loonkostengegevens

​​DHD verzorgt de dataverzameling voor de Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen (EJZ) en de Loonkostengegevens (LKG). De EJZ is een jaarlijkse uitvraag onder ziekenhuizen en UMC's naar zorgaanbod, productie, personeel en kosten. Voor de LKG worden de loonkostengegevens van ziekenhuizen verzameld uit de loonadministraties van RAET en AFAS.

​Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen (EJZ)

De Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen (EJZ) is een jaarlijkse uitvraag onder ziekenhuizen en UMC's naar zorgaanbod, productie, personeel en kosten. De resultaten worden gebruikt voor beleidsontwikkeling, planning, advisering en statistische publicaties, zowel op landelijk als op instellingsniveau. DHD verzorgt de dataverzameling voor de EJZ. 

De EJZ bevat een verschillende vragenlijst voor de ziekenhuizen en UMC’s. In de vragenlijst wordt onder meer gevraagd naar personeelssterkte en salariskosten naar functie, medisch specialisten, bijzondere medische functies en specifieke functies. Jaarlijks worden de gegevens van het voorgaande jaar verzameld en vervolgens vastgelegd in de databank. DHD beheert deze dataverzameling namens de NVZ en NFU. Lidinstellingen van de NVZ zijn, zoals statutair vastgelegd, verplicht tot deelname.


Rapportages uit de EJZ

Op basis van de resultaten uit de enquête wordt jaarlijks de Rapportage Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen gepubliceerd. Deze rapportage bestaat uit drie deelrapportages:

  • ​Rapportage financiële statistiek EJZ 

  • Rapportage kengetallen EJZ 

  • Rapportage statistiek personeelssterkte EJZ

Op deze pagina kunt u per jaar een zip-bestand downloaden met hierin de bovengenoemde deelrapportages. 


Momenteel loopt er een onderzoek om in overleg met de NVZ en NFU de vragenlijsten te herzien. We onderzoeken of we een deel van de vragen kunnen beantwoorden middels andere bronnen, zoals de LBZ, DigiMV en de Loonkostengegevens (LKG). Daarnaast willen we vragen verwijderen die niet meer relevant zijn voor de statistiek om zo een kortere vragenlijst aan te bieden aan de ziekenhuizen en UMC’s.   


Loonkostengegevens (LKG)

Op verzoek van de NVZ voert DHD de benodigde werkzaamheden uit om de loonkostengegevens van ziekenhuismedewerkers te verzamelen. De NVZ gebruikt de loonkostengegevens al enkele decennia ten behoeve van het arbeidsvoorwaardenoverleg (cao Ziekenhuizen). Elk voorjaar worden de loonkostengegevens van het voorgaande kalenderjaar verzameld.

Tot voor kort werden de gegevens alleen ontleend aan ziekenhuizen die voor hun loonadministratie bij RAET zijn aangesloten. Ten behoeve van een bredere dekking over de ziekenhuizen is met ingang van 2014 gestart met een aanvullende dataverzameling onder ziekenhuizen die bij AFAS zijn aangesloten.

DHD beheert de verzamelde loonkostengegevens. In publicaties worden de gegevens alleen geaggregeerd weergegeven en zijn derhalve niet terug te voeren op een persoon of een individuele instelling.