Gegevensverzoeken

​​​​​​​​​​​​DHD bewerkt in opdracht van de ziekenhuizen en UMC’s de door hen aangeleverde patiënt- en bedrijfsgegevens tot statistische gegevens. Daarmee voorzien wij hen van informatie omtrent de geleverde zorg, financiën, productie en marktpositie ten opzichte van andere ziekenhuizen. Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek kunnen onderzoekers een gegevensverzoek indienen. ​Overeenkomstig het gegevensprotocol verstrekt DHD alleen statistische gegevens. Er worden geen gegevens verstrekt die herleidbaar zijn tot individuele personen.

Beschikbare data 

Onderzoekers kunnen informatie aanvragen vanuit de dataverzameling LBZ (zorginhoudelijke data en financiële data) en Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen (EJZ). Gegevensverzoeken kunt u indienen door middel van het aanvraagformulier. Het ingevulde aanvraagformulier mailt u naar info@dhd.nl.


Procedure

  1. U dient uw gegevensverzoek in middels het ‘aanvraagformulier gegevensverzoek​’.
  2. DHD beoordeelt het gegevensverzoek conform het gegevensprotocol op de volgende punten: beschikbaarheid van de data, gebruiksdoel, privacy en arbeidsintensiviteit. 
  3. Als uw gegevensverzoek in behandeling kan worden genomen, worden samen met een expert van DHD specificaties opgesteld voor uw gegevensaanvraag. 
  4. Er wordt een offerte opgesteld en naar u verzonden. 
  5. Zodra de offerte door u is ondertekend en door DHD is ontvangen, zullen de gegevens voor u worden klaargezet en gecontroleerd. Gelijktijdig zal de factuur worden verzonden. Het klaarzetten en controleren van de gegevens vergt een doorlooptijd vanuit DHD.
  6. Na controle van de data en ontvangst van de betaling worden de gegevens aan u geleverd via een beveiligde omgeving.


Doorlooptijd 

U dient er rekening mee te houden dat de afhandeling van een gegevensverzoek gemiddeld zes weken in beslag neemt, afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag. 


Protocol

In het gegevensprotocol staan onze algemene procedures en voorwaarden beschreven. Met het indienen van het gegevensverzoek verklaart u akkoord te gaan met dit protocol. Download hier het gegevensprotocol​.


Gegevens herleidbaar tot personen of instellingen

DHD levert geen gegevens die herleidbaar zijn tot personen en/of instellingen. DHD bewerkt de aangeleverde patiënt- en bedrijfsgegevens uitsluitend in opdracht van de ziekenhuizen en UMC’s. De ziekenhuizen blijven hierbij verantwoordelijk voor de aangeleverde gegevens, waarbij DHD slechts bewerker is in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Hoe krijgt u beschikking over de data die door DHD wordt beheerd?

Hoog aggregatieniveau: Indien uw aanvraag gegevens op een hoog aggregatieniveau betreft, waardoor herleidbaarheid tot individuele patiënten en/of instellingen direct of indirect niet mogelijk is, kan de informatie in tabelvorm worden aangeleverd.

Koppeling van data via het CBS: Is uw onderzoeksvraag niet te beantwoorden met aggregaten en/of heeft u een koppeling nodig met uw dataset? In dat geval is het vaak erg moeilijk om aan de wet en regelgeving rond privacy (onder andere Wbp) te voldoen. Een mogelijkheid is soms dat u de gewenste koppeling via het CBS aanvraagt.

Middels opdrachtverstrekking: Indien u informatie nodig hebt die tot patiënten en/of instellingen herleidbaar is, dan is een schriftelijke opdracht van het betreffende ziekenhuis vereist. Zonder opdracht kan DHD dergelijke data niet leveren. De aard van uw onderzoeksvraag brengt daar geen verandering in. Mocht u bij ziekenhuizen opdrachten willen aanvragen, dan dient u eerst met DHD contact op te nemen. DHD stelt op basis van de specificaties van uw gegevensverzoek het opdrachtformulier op en legt deze ter goedkeuring neer bij de privacycommissie. Indien deze akkoord geeft, dient u de opdrachtformulieren te laten ondertekenen door (een lid van) de raad van bestuur van de desbetreffende ziekenhuizen. De gegevens van de ziekenhuizen waarvan wij een ondertekend opdrachtformulier hebben ontvangen, worden aan u geleverd. Hiervoor is tevens een bewerkersovereenkomst met het ziekenhuis noodzakelijk.


Vergoeding

Voor de afhandeling van een gegevensverzoek is een vergoeding verschuldigd. De minimale vergoeding bedraagt € 1.000,- exclusief btw per verzoek en per registratiejaar. Bij de definitieve prijsbepaling kijkt DHD onder andere naar het gebruiksdoel, de informatiewaarde en de benodigde tijdsinvestering voor de uitvoer van uw verzoek. Middels een offerte stellen wij u op de hoogte van de vergoeding.

Er kan een uitzondering worden gemaakt op de minimale vergoeding bij de aanvraag van ziekenhuiseigen data zonder benchmarkgegevens. Als de ziekenhuiseigen data binnen een geringe tijdsinvestering kan worden klaargezet, kan deze kosteloos worden uitgeleverd.


Gegevensverzoek aanvragen

Download hier het formulier om uw gegevensverzoek in te dienen. U kunt het ingevulde aanvraagformulier mailen naar info@dhd.nl.


Meer info

Voor meer informatie belt u naar Nathalie Oskam-Ledoux, ​030 273 97 00. U kunt ook een bericht sturen.