Gegevensverzoeken

Alle Nederlandse ziekenhuizen leveren data voor de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg aan DHD. DHD biedt ziekenhuizen, onderzoekers, beleidsmakers en andere derden de mogelijkheid om data uit de LBZ op te vragen via een centraal punt. Hiervoor dient u een gegevensverzoek bij ons in. 

Welke data kan ik opvragen?

De Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) bevat medische, financiële en administratieve gegevens van alle Nederlandse ziekenhuizen. Van elke klinische opname, dagopname, langdurige observatie en poliklinische behandeling worden gepseudonimiseerde gegevens aangeleverd. Voor uitgebreide informatie over de gegevens in de LBZ raadpleegt u de datamodellen van de medische en financiële datastroom.

Het is mogelijk om data van uw eigen zorginstelling op te vragen en geaggregeerde data over zorgaanbieders heen (niet herleidbaar tot individuele personen en/of instellingen). Wij leveren geen data die herleidbaar zijn tot personen en/of instellingen, tenzij er door de raad van bestuur van de betreffende zorginstellingen een opdrachtformulier tot levering van deze data wordt ondertekend. 

Data in CBS-omgeving

Bent u door het CBS naar DHD verwezen? Wij beoordelen uw verzoek en geven aan of u toegang kunt krijgen tot de LBZ-data in de Remote Access omgeving van het CBS. Via een maatwerkopdracht kan ook aanvullende data aan de omgeving worden toegevoegd. 

Mediaverzoeken

Media die informatie opvragen voor publicaties verwijzen wij door naar het CBS of de NZa.


Hoe vraag ik data aan (indienen gegevensverzoek)?

U kunt een gegevensverzoek indienen als u verwacht de LBZ-data nodig te hebben voor onderzoek, rapportage of beleidsvorming. Elk gegevensverzoek wordt beoordeeld door de gegevensverzoekencommissie van DHD op basis van dit protocol.

Om een gegevensverzoek te kunnen beoordelen, vult u in het aanvraagformulier in ieder geval de volgende informatie in:

  • Een duidelijke omschrijving van het doel, de onderzoeksvraag en op welke manier de aangevraagde gegevens worden gebruikt.
  • Een precieze beschrijving van de gegevens die u wilt ontvangen, zoals: diagnosen, verrichtingen, opnamen, patiënten en de betreffende registratiejaren.
  • Vanuit welke organisatie u het verzoek doet.

Het proces ziet er verder als volgt uit

  1. Vul het aanvraagformulier in en klik op Verzenden. 
  2. Er vindt een eerste beoordeling plaats. Mogelijk vragen we om aanvullende informatie.
  3. De commissie gegevensverzoeken bepaalt of het gegevensverzoek voldoet aan de juridische en privacy-eisen in het protocol gegevensverzoeken en of wij het verzoek in behandeling kunnen nemen.
  4. Als wij het verzoek in behandeling kunnen nemen, ontvangt u een eerste indicatie van de doorlooptijd.
  5. Een informatieanalist van DHD stelt samen met u de specificaties voor het gegevensverzoek op. Mogelijk wordt om aanvullende informatie en goedkeuring gevraagd.
  6. Op basis van de specificaties ontvangt u een offerte. Het inplannen en uitleveren van de gegevens gebeurt na ontvangst van de ondertekende offerte.
  7. De data worden klaargezet in de beveiligde omgeving Mijn DHD. Ook ontvangt u de factuur van uw verzoek.


Kosten en doorlooptijd

In de meeste gevallen geldt een minimale vergoeding van € 3.000,- exclusief btw per verzoek. Hierbij gaan we uit van een verzoek dat betrekking heeft op het meest recente registratiejaar. De reden dat wij kosten in rekening brengen, is dat DHD kosten maakt rondom de verzameling van de data, het uitwerken en beoordelen van het verzoek en de administratie. De definitieve prijsbepaling hangt af van diverse factoren. U ontvangt na indiening en goedkeuring van het verzoek een offerte. Houd bij uw aanvraag rekening met een doorlooptijd van gemiddeld 2 à 3 maanden. De doorlooptijd is onder meer afhankelijk van de omvang en complexiteit van het verzoek. 


Meer informatie of vragen?

In dit document vindt u uitgebreide informatie over het indienen van een gegevensverzoek. Voor meer informatie neemt u contact met ons op via 030 799 61 65 of info@dhd.nl.