Gegevensverzoeken

​​​​​​​​​​​​DHD bewerkt in opdracht van de ziekenhuizen de aangeleverde patiënt- en bedrijfsgegevens tot statistische gegevens. Daarmee voorzien wij de ziekenhuizen van informatie over de geleverde zorg, financiën, productie en marktpositie ten opzichte van andere ziekenhuizen. Onderzoekers kunnen voor wetenschappelijk onderzoek een gegevensverzoek indienen.

Beschikbare data 

Onderzoekers kunnen informatie aanvragen vanuit de dataverzameling LBZ (zorginhoudelijke data en financiële data). Overeenkomstig het gegevensprotocol verstrekt DHD alleen statistische gegevens. Er worden geen gegevens verstrekt die herleidbaar zijn tot individuele personen.


Procedure

  1. U dient uw gegevensverzoek in middels het ‘aanvraagformulier gegevensverzoek​’ en mailt deze naar info@dhd.nl.
  2. DHD beoordeelt het gegevensverzoek conform het gegevensprotocol op de volgende punten: beschikbaarheid van de data, gebruiksdoel, privacy en arbeidsintensiviteit. In dit gegevensprotocol staan onze algemene procedures en voorwaarden beschreven. Met het indienen van het gegevensverzoek verklaart u akkoord te gaan met het protocol.
  3. Als uw gegevensverzoek in behandeling kan worden genomen, worden samen met een expert van DHD specificaties opgesteld voor uw gegevensaanvraag. U wordt dan tevens geïnformeerd over de doorlooptijd. Indien het opstellen van de specificaties meer dan twee uur in beslag neemt, zullen hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Ook hierover wordt u vooraf geïnformeerd.
  4. Er wordt een offerte opgesteld en naar u verzonden. 
  5. Zodra de offerte door u is ondertekend en door DHD is ontvangen, zullen de gegevens worden klaargezet en gecontroleerd. Gelijktijdig versturen wij de factuur.
  6. Na controle van de data en ontvangst van de betaling worden de gegevens aan u geleverd via een beveiligde omgeving.

Herleidbaarheid tot personen of instellingen

Bij de verstrekking van gegevens wordt onderscheid gemaakt tussen data die wel en niet herleidbaar zijn tot personen en/of instellingen. DHD bewerkt de aangeleverde patiënt- en bedrijfsgegevens uitsluitend in opdracht van de ziekenhuizen. De ziekenhuizen blijven hierbij verantwoordelijk voor de aangeleverde gegevens, waarbij DHD slechts verwerker is in de zin van de AVG.

Data niet herleidbaar tot personen en/of instellingen
Data met een hoog aggregatieniveau, oftewel data die niet herleidbaar zijn tot individuele patiënten en/of instellingen, kunnen rechtstreeks door DHD in tabelvorm worden aangeleverd.

Data wel herleidbaar tot personen en/of instellingen
Indien u informatie nodig hebt die tot patiënten en/of instellingen herleidbaar is, dan is een schriftelijke opdracht van het betreffende ziekenhuis vereist. Zonder opdracht kan DHD dergelijke data niet leveren. De aard van uw onderzoeksvraag heeft hier geen invloed op.

Wilt u deze data opvragen, neem dan contact op met DHD. Wij stellen op basis van de specificaties van uw gegevensverzoek een opdrachtformulier voor de betreffende ziekenhuizen op en leggen deze ter goedkeuring voor aan de privacycommissie. Indien deze akkoord geeft, dient u de opdrachtformulieren te laten ondertekenen door (een lid van) de raad van bestuur van de desbetreffende ziekenhuizen. De gegevens van de ziekenhuizen waarvan wij een ondertekend opdrachtformulier hebben ontvangen, worden aan u geleverd.

Wilt u een koppeling maken tussen de aan te vragen data en een andere dataset, bijvoorbeeld data die u zelf in beheer heeft? In dat geval is het vaak erg moeilijk om aan de wet- en regelgeving rond privacy (onder andere de AVG) te voldoen. In sommige gevallen kunt u daarvoor via ons een koppeling bij het CBS aanvragen.


Vergoeding

Wij vragen voor de afhandeling van een gegevensverzoek een vergoeding. De minimale vergoeding bedraagt € 1.000,- exclusief btw per verzoek per registratiejaar. Bij de definitieve prijsbepaling kijken wij onder andere naar het gebruiksdoel, de informatiewaarde en de benodigde tijdsinvestering voor de uitvoer van uw verzoek. Middels een offerte stellen wij u op de hoogte van de vergoeding.

Er kan een uitzondering worden gemaakt op de minimale vergoeding bij de aanvraag van ziekenhuiseigen data zonder benchmarkgegevens. Als de ziekenhuiseigen data binnen een geringe tijdsinvestering kunnen worden klaargezet, kunnen deze kosteloos worden uitgeleverd.


Meer info

Neem voor meer informatie contact op met de Servicedesk.