Betrouwbare LBZ-indicatoren op basis van medische data

​​​​​​​​​​De indicatoren HSMR, Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Heropnamenratio worden berekend op basis van de LBZ-data die ziekenhuizen aanleveren. Voor betrouwbare cijfers is het van belang dat ziekenhuizen volledig, juist en tijdig coderen en registreren.

DHD brengt elk jaar in oktober de HSMR-rapporten uit. In deze rapporten worden de sterftecijfers van de Nederlandse ziekenhuizen afgezet tegen de sterfte die – op basis van de landelijke cijfers – verwacht zou mogen worden in elk van deze ziekenhuizen. De indicatoren Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Heropnamenratio worden jaarlijks in mei gepubliceerd in het Rapport LBZ-indicatoren​

De OLO en Heropnamenratio maken als indicator voor de kwaliteit van zorg deel uit van de Basisset MSZ. Ook worden ze, net als de HSMR, door ziekenhuizen gebruikt om de geleverde zorg te evalueren en verbetermogelijkheden in het zorgproces aan te wijzen. Het is daarom van groot belang dat deze indicatoren betrouwbaar zijn. 


Hoe kunnen ziekenhuizen bijdragen aan een betrouwbare berekening van de indicatoren?

Bij de berekening van de HSMR, OLO en Heropnamenratio per ziekenhuis wordt rekening gehouden met de casemix van het ziekenhuis, ofwel met belangrijke eigenschappen van de patiëntenpopulatie die samenhangen met de sterftekans en opnameduur van de patiënten. Een goede casemixcorrectie zorgt ervoor dat ziekenhuizen met patiëntenpopulaties die van elkaar verschillen toch goed met elkaar kunnen worden vergeleken aan de hand van de HSMR, OLO en Heropnamenratio. Voor betrouwbare indicatoren is het daarom belangrijk dat ziekenhuizen deze casemixvariabelen goed registreren. 

In de gebruikershandleiding LBZ leest u hoe dit in zijn werk gaat.


​Hoe controleert DHD de kwaliteit van de aangeleverde data?

DHD koppelt informatie over aangeleverde LBZ-gegevens maandelijks terug aan de ziekenhuizen door middel van de Voortgangs- en Kwaliteitsrapportage. In deze rapportage vinden ziekenhuizen informatie over (voor de HSMR) belangrijke aspecten van de aangeleverde gegevens, zoals het aantal sterfgevallen, de aantallen urgente en niet-urgente opnamen en gegevens over de herkomst van de klinische opnamen. DHD raadt ziekenhuizen aan deze rapportage in ieder geval enkele malen per jaar te gebruiken voor een grondige controle van hun registratie om zo mogelijke tekortkomingen in de aanleveringen in een vroeg stadium (ruim voor de jaarafsluiting in april) op het spoor te komen. 

Daarnaast voert DHD sinds 2017 enkele malen per jaar zelf controles uit op de aangeleverde data en nemen we contact op met ziekenhuizen waar vermoedelijke afwijkingen in de registratie worden geconstateerd. DHD beoogt hiermee de ziekenhuizen ruim voor de jaarafsluiting te helpen bij het opsporen en oplossen van problemen rondom de registratie, zodat zij en de andere ziekenhuizen kunnen bouwen op betrouwbare indicatoren. 


ICD-10 codeadvies

De ICD-10 classificatie is belangrijk bij het aanleveren van gegevens voor de LBZ-registratie. DHD biedt advies over de codering van diagnosen en gezondheidsproblemen volgens ICD-10. Meer hierover leest u op deze pagina.