Privacyverklaring voor sollicitanten

DHD hecht er grote waarde aan dat de verwerking van jouw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van je privacy. Door het versturen van jouw sollicitatiebrief en CV ga je ermee akkoord dat de persoonsgegevens in jouw sollicitatiebrief en CV worden verwerkt door DHD en worden opgenomen in onze database. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij DHD. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. 

DHD verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten rechtstreeks en door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. De gegevens van sollicitanten die worden opgeslagen in de wervingsdatabase zijn: contactgegevens van de sollicitant (NAW gegevens, mailadressen), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, enz.) en de arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, enz.).

Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens van sollicitanten maximaal 4 weken door DHD bewaard. Indien jij schriftelijk toestemming geeft mag DHD de gegevens maximaal een jaar bewaren. Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om. Binnen onze organisatie hebben alleen diegenen toegang tot jouw gegevens die gezien hun functie of de betrokkenheid bij de sollicitatieprocedure toegang moeten hebben tot jouw gegevens. 

Wij bieden alle sollicitanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die tijdens de sollicitatieprocedure aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie veranderen of verwijderen, tenzij de wet anders bepaalt.

DHD behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring op basis van de wet- en regelgeving.

Op jouw verzoek verwijderen wij jouw gegevens uit onze database binnen de 4 weken bewaartermijn.