Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Ontdek de mogelijkheden van de LBZ

Een databank gevuld met de diagnosen, verrichtingen, complicaties, verstrekte dure medicatie, betrokken specialismen en dbc-zorgproducten van alle patiënten die een Nederlands ziekenhuis bezochten of een digitaal contactmoment hadden. Deze en nog veel meer gegevens zijn allemaal aanwezig in de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ).

Alle Nederlandse ziekenhuizen leveren LBZ-data aan DHD via een vast, efficiënt proces. Wij verwerken en beheren deze data voor de ziekenhuizen en zetten de data om in analyses en informatie die zorgprofessionals en ziekenhuismedewerkers kunnen gebruiken in hun dagelijkse werkzaamheden.

De LBZ in een notendop

  • Medisch en financieel georiënteerde data van 2014 t/m nu, plus gemigreerde gegevens uit de LMR (1991 t/m 2013)
  • Landelijke dekking ziekenhuizen = landelijke benchmarks ziekenhuiszorg
  • Vroegtijdig inzicht in geleverde zorg o.b.v. financiële data door aanlevering van openstaande subtrajecten
  • Medische data gecodeerd op basis van ICD-10
  • Nóg specifiekere inzichten mogelijk bij bronregistratie met Diagnose- en Verrichtingenthesaurus
  • Minder registratielast door (gedeeltelijke) vulling van kwaliteitsregistraties met LBZ-data
  • Betrouwbare bron voor wetenschappelijk onderzoek en analyses
  • Controles op volledigheid en datakwaliteit 24/7 beschikbaar

Landelijke benchmarks

Elk jaar komen er op verzoek van de ziekenhuizen en brancheverenigingen nieuwe toepassingen van de LBZ-data bij. Meestal zijn dit benchmarks waarmee ziekenhuizen hun eigen cijfers kunnen vergelijken met die van andere ziekenhuizen. Er zijn al benchmarks op het gebied van onder andere oncologische zorg, heropnamen, sterfte, dure geneesmiddelen, verkoopprijzen en digitale zorg.

Voor een aantal informatieproducten of specifieke informatie-aanvragen werken wij samen met onze partners IKNL en Vektis om een thema zo compleet mogelijk in beeld te brengen.

Data voor landelijke statistieken, onderzoek en beleid

DHD verzorgt in opdracht van de ziekenhuizen de wettelijk verplichte aanleveringen van de LBZ-data, bijvoorbeeld aan het CBS en de NZa. Ook kunnen ziekenhuizen, onderzoekers, beleidsmakers en andere derden de data uit de LBZ centraal bij DHD opvragen. Hoe dat in zijn werk gaat, leest u hier.

Inzicht in specifieke patiëntpopulaties

Meer inzicht in een specifieke patiëntpopulatie begint met de gedetailleerde vastlegging van diagnosen en verrichtingen met de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus. Door aanlevering van deze gegevens aan de LBZ, kan de informatie vanuit de database eenvoudig beschikbaar worden gemaakt. Met de CRAMP-viewer brengen we op deze manier al patiënten met zeldzame spierziekten in kaart, maar dit is ook mogelijk voor andere (zeldzame) aandoeningen.

Minder registratielast voor kwaliteitsregistraties

Samen met u analyseren we graag of er overlap is tussen de data uit uw kwaliteitsregistratie en de LBZ-data. Hoe meer data al beschikbaar zijn in de LBZ, hoe minder u aanvullend hoeft te registreren. Zo wordt bijvoorbeeld een deel van de kwaliteitsregistratie voor reumatoïde artritis gevuld met LBZ-data. Ook de koppeling die gemaakt is tussen de Nederlandse Hart Registratie (NHR) en de LBZ draagt bij aan vermindering van de registratielast voor medisch specialisten.

Datakwaliteit in beeld

Met technische en inhoudelijke validaties worden de LBZ-data structureel gecontroleerd op fouten en afwijkingen. Ziekenhuizen leveren de gecorrigeerde data vervolgens opnieuw aan tot alle foutmeldingen zijn opgelost. We stimuleren de ziekenhuizen bovendien om de volledigheid en kwaliteit van hun data steeds verder te verbeteren door de aandachtspunten die in het portaal Datakwaliteit & voortgang worden getoond verder te onderzoeken.

Meer over de LBZ

Welke gegevens zitten er in de LBZ?

De LBZ bestaat uit een medisch en financiële datastroom. Hieronder vindt u een korte toelichting. Voor beide datastromen is een uitgebreid datamodel beschikbaar.

In de medische datastroom worden gegevens vastgelegd over de verleende zorg aan de patiënt, per zorgmoment. We onderscheiden verschillende type zorgmomenten (identificeerbaar contact tussen zorgverlener en patiënt): klinische opnamen, langdurige observaties, dagopnamen en ambulante contacten. Per opname worden onder andere de diagnose(n) en verrichtingen vastgelegd en wordt aangegeven of een opname wel/niet acuut was. Diagnosen worden vastgelegd en/of aangevuld door medisch codeurs conform de ICD-10-classificatie op basis van onder andere dossiers, ontslagbrieven en labuitslagen.

In de financiële datastroom worden de financiële gegevens rondom de behandeling van een patiënt vastgelegd. Ziekenhuizen leveren de productiegegevens aan van alle in een bepaalde periode geopende zorgtrajecten en subtrajecten, uitgevoerde verrichtingen en verstrekte (dure) medicatie, ongeacht hun status bij aanlevering (open, gesloten of gedeclareerd). De definities van de velden van de financiële datastroom sluiten aan bij het DIS-datamodel. Daarnaast bevat LBZ-financieel ook de nog niet-gedeclareerde zorg, de niet-declarabele zorg en de verrichtingen die zijn uitgevoerd op aanvraag van een andere instelling (niet declareerbaar door de uitvoerder).

Laatst gewijzigd op

Hoe komen de LBZ-data bij DHD?

De aanlevering van de LBZ-data verloopt volgens een vast proces dat in elk ziekenhuis is ingericht. Voor zowel de medische als financiële datastroom is het zis/epd de bron waaruit ziekenhuizen de gegevens halen. De LBZ-gegevens sluiten zo veel mogelijk aan bij de gegevens die reeds ten behoeve van de zorgprocessen in het epd/zis worden vastgelegd.

De medische LBZ-data worden door de zorgadministratie gecontroleerd en aangevuld voordat de aanlevering aan DHD plaatsvindt. Zij gebruiken hiervoor een LBZ-module die door de epd/zis-leveranciers is ontwikkeld. In deze module kunnen bovendien de bestanden voor beide datastromen worden klaargezet voor verzending. Verzending van de bestanden vindt plaats via de Privacy- en Verzend Module (PVM) van ZorgTTP.

Laatst gewijzigd op

Hoe zit het met de ICD-10-diagnoseregistratie?

De data uit de LBZ worden voor meerdere doeleinden gebruikt. Het is daarom belangrijk dat diagnosen in alle ziekenhuizen uniform worden vastgelegd. We gebruiken hiervoor de ICD-10, het internationaal gestandaardiseerde classificatiesysteem van ziekten en met gezondheid verband houdende problemen.

Medisch codeurs kunnen met hun codeervraagstukken terecht bij DHD. Een interessante ontwikkeling op het gebied van ICD-10-diagnoseregistratie is het project ‘AI-ondersteund coderen’ waarin we samen met 20 ziekenhuizen toewerken naar een toekomstbestendige manier van coderen.

Laatst gewijzigd op

De mogelijkheden voor u?

We kijken graag samen met u of de LBZ een oplossing biedt voor uw vraagstuk. Neem hiervoor contact met ons op via 030 799 61 65 of via onderstaand formulier.

(Optioneel)