De Datahub voor kwaliteitsregistraties

Eind 2019 hebben het NVZ- en NFU-bestuur DHD de opdracht gegeven voor het inrichten van de Datahub voor kwaliteitsregistraties. Momenteel leveren ziekenhuizen de data voor kwaliteitsregistraties aan een groot aantal verschillende organisaties. Dit resulteert in inefficiënte processen, verlies van grip op de datastromen en hoge administratieve lasten en kosten. Op deze gebieden is veel winst te behalen.

De Datahub wordt de verbindende schakel tussen de ziekenhuizen die data aanleveren en de verwerkers van de data. De ziekenhuizen leveren de kwaliteitsdata aan DHD. Wij distribueren de gebundelde data vanuit de hub aan de verschillende gegevensverwerkers van de kwaliteitsregistraties.

Onderstaand zijn de huidige situatie zonder Datahub en de nieuwe situatie met Datahub weergegeven:

Datahub-voor.jpg

Wat is het doel van de Datahub en wat levert het op? 

Met de Datahub worden de volgende doelen beoogd: 

 • Meer grip op patiëntendata
 • Vermindering van de registratielast
 • Lagere integrale kosten 
 • Betere kwaliteit en toepassingsmogelijkheden van de data voor onder andere patiëntenzorg en onderzoek

De ontwikkeling van de Datahub sluit aan bij de beweging naar een grotere doelmatigheid en vereenvoudiging van de organisatie van (kwaliteits)data in de zorg. Voor ziekenhuizen wordt die vereenvoudiging merkbaar doordat zij de kwaliteitsdata maar naar één organisatie hoeven te sturen. 

Daarnaast wordt het eenvoudiger om de datastromen te standaardiseren. Verschillen en onnodige overlap tussen registraties worden verminderd. Als gevolg hiervan besteden ziekenhuizen minder tijd aan dubbele registraties en aanleveringen.

Op dit moment heeft elke registratie zijn eigen contracten. Voor de registraties die op de Datahub worden aangesloten, worden de contracten met gegevensbewerkers geüniformeerd en gestandaardiseerd. Dit maakt het gemakkelijker om contracten te beoordelen. 


Wat is de langetermijnvisie? 

De Datahub sluit aan bij de langetermijnvisie voor standaardisatie van zorginformatie. Dit gebeurt onder andere via de zorginformatiebouwstenen (zibs). Adviesbureau Deloitte heeft in opdracht van DHD een businesscase opgesteld die uitgaat van een meerjarenaanpak om de Datahub te implementeren. De in de businesscase beoogde opbrengst wordt gerealiseerd als de aanleveringen na de implementatieperiode rechtstreeks vanuit het epd plaatsvinden conform de zib-standaard. 

Er zijn drie belangrijke afhankelijkheden voor het behalen van dit resultaat:

 1. Het is noodzakelijk dat de kwaliteitsregistraties volgens de zib-standaard zijn gedefinieerd. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de registratiehouders, met ondersteuning van het programma Registratie aan de bron en DHD.
 2. De epd-leveranciers moeten de noodzakelijke aanpassingen in het epd hebben gerealiseerd, na opdrachtverstrekking door de ziekenhuizen. 
 3. De ziekenhuizen moeten de aanpassingen organisatorisch en technisch implementeren.


Wat is de planning voor de Datahub?

Eind 2019 hebben de NVZ en NFU ons de opdracht gegeven om in 2020 de technische en organisatorische voorbereidingen te treffen voor het inrichten van de Datahub. De Datahub wordt in eerste instantie ingezet voor de bestaande kwaliteitsregistraties die al bij DHD zijn ondergebracht. Eind 2020 besluiten de NVZ en NFU of en op welke manier uitbreiding van dit traject gewenst is.

Door de HLA-partijen (NVZ, NFU, FMS, V&VN, ZN, ZKN en VWS) is naar aanleiding van het advies van de commissie Governance van kwaliteitsregistraties (Commissie Van der Zande) een kwartiermaker aangesteld die zich buigt over het vraagstuk van optimale besturing in het landschap van de kwaliteitsinformatie. De kwartiermaker – Hugo Keuzenkamp – heeft begin 2020 zijn bevindingen en adviezen uitgebracht. Deze kunnen van invloed zijn op de toekomstige invulling van de Datahub. 


Hoe ziet de businesscase eruit voor het ziekenhuis?

Deloitte heeft op basis van beschikbare informatie en uitgangspunten een businesscase opgesteld voor de implementatie van de Datahub (van begin 2020 tot medio 2026). Naar schatting wordt na 3,5 jaar break-even gedraaid en kan na 6 jaar een structurele kostenbesparing van minimaal 20 procent worden gerealiseerd. Dit komt overeen met een jaarlijkse besparing van 8 tot 16 miljoen euro voor alle ziekenhuizen. 

De structurele besparing wordt gerealiseerd door:

 • Een integrale kostenverlaging voor kwaliteitsregistraties doordat een gedeelte van de verwerkingstaken wordt uitgevoerd door DHD.
 • Een vermindering van de belasting van kwaliteitsmedewerkers doordat zij minder tijd gaan besteden aan de verwerking van kwaliteitsdata.
 • Een verlaging van de registratielasten bij medische professionals door een doelmatigere verwerking van kwaliteitsdata.

Naast de financiële baten zijn er ook belangrijke kwalitatieve baten te realiseren, zoals meer grip op kwaliteitsdata, lagere registratielasten en betere kwaliteit en benutting van de data voor onder andere patiëntenzorg en onderzoek.


Welke aanleveringen gaan via de Datahub lopen?

In overleg met de opdrachtgevers (ziekenhuizen en kwaliteitsregistraties) wordt bepaald voor hoeveel en welke registraties DHD de verwerkersfunctie zal overnemen. In de businesscase is een aantal van 50 registraties als uitgangspunt gekozen. Dit is gebaseerd op een onderzoek van Zorginstituut Nederland, waarin staat dat de kern van de Nederlandse kwaliteitsinformatie in de toekomst circa 50 registraties omvat. Dit aantal ligt in lijn met de verwachtingen vanuit Registratie aan de bron over het aantal zib-compliant registraties in de komende jaren. 

In 2020 wordt gestart met het aansluiten van de registraties die al bij DHD zijn ondergebracht. Na implementatie van deze eerste registraties kunnen – afhankelijk van de besluitvorming – in de jaren daarna een toenemend aantal kwaliteitsregistraties worden aangesloten.


Wat wordt er van de ziekenhuizen verwacht? 

In 2020 staan met name de technische en organisatorische voorbereidingen centraal om de Datahub operationeel te maken. Hier merken de ziekenhuizen weinig van. Ook starten we met het aansluiten van de eerste registraties die nu al door DHD worden ondersteund op de Datahub. Ziekenhuizen die meedoen aan deze registraties worden hierover geïnformeerd. In de loop van 2020 wordt duidelijk om welke registraties het gaat. Eind 2020 besluiten de NVZ en NFU over het vervolg van het traject.


Wat kunnen ziekenhuizen zelf met de Datahub?

De Datahub faciliteert ziekenhuizen bij het aan- en doorleveren van de kwaliteitsdata. Bij het inrichten van de Datahub staan gebruiksgemak en transparantie voor de ziekenhuizen centraal. Dit betekent voor ziekenhuizen dat zij:

 • Data kunnen aanleveren volgens meerdere standaarden, waaronder de nieuwe FHIR-standaard.
 • Inzicht hebben in waar de data van het eigen ziekenhuis naartoe gaan. 
 • Via een portaal de voortgang en kwaliteit van de aangeleverde data kunnen monitoren en hierop kunnen bijsturen. 
 • Eenvoudiger contracten kunnen beoordelen doordat wordt gewerkt met standaard contracten voor de aangesloten registraties.
 • Via de NVZ en NFU de Datahub besturen. 


Bij wie kan ik terecht voor vragen over de Datahub?

Voor aanvullende vragen kunt u contact met ons opnemen via 030 799 61 65 of info@dhd.nl.